خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26930   بروزرسانی: 28-10-1401

Davood Moradkhani
داوود مرادخانی
دانشیار

پست الکترونيکی
moradkhani@znu.ac.ir      dmoradkhani@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moradkhani-davood

تلفن
   (+98) 241 515    +98 (0) 24 3305 2413

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد، ساختمان مهندسی مواد، طبقه اول، جنب راه پله ورودی،ص پ 313