خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22825   بروزرسانی: 13-07-1402

Kamran Moravej

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  زهرا خاصیمحمد صادق عسکریستاره امانی فرکامران مروج
Assessing soil structural quality as an indicator of productivity under semi-arid climate
ارزیابی کیفیت ساختمانی خاک به عنوان یک شاخص باروری در اقلیم نیمه خشک
SOIL & TILLAGE RESEARCH Issue 236 (2024-02-20PP. 1-12 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  الهام جزءدائمیاحمد گلچینکامران مروج
An investigation on the effect of altitude on soil organic carbon storage and some other soil properties in Arasbaran forests
بررسی اثر ارتفاع منطقه بر ذخیره سازی کربن آلی و برخی دیگر ازویژگیهای خاک در جنگلهای ارسباران
مدیریت خاک و تولید پایدار - انجمن علوم خاک ایران شماره 3 (1401/07/15صفحات 71-92 
  علمی-پژوهشی
Scopus
19.  علی باریکلوپریسا علمداریکامران مروجمسلم ثروتی
Application of land properties in estimation of wheat production by FAO and gene expression programming (GEP) models
کاربرد ویژگی‌های زمین در برآورد تولید گندم با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP) و فائو
Arabian Journal of Geosciences Issue 15(590) (2022-03-22PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  اصغر فرج نیاکامران مروجپریسا علمداریمهدی اصلاحی
Application of FAO Agro-ecological Model for Locating Areas Prone to Pistachio Cultivation in East Azerbaijan Province
بکارگیری مدل اگرواکولوژیکی فائو برای مکانیابی مناطق مستعد کشت پسته در استان آذربایجان شرقی
آب و خاک شماره 5 (1400/09/24صفحات 703-713 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  شیلان فعله گریعلیرضا شریفیکامران مروجMuhammad Aminاحمد گلچینAnselme MuzirafutiAqil TariqNa Zhao
Integration of Sentinel 1 and Sentinel 2 Satellite Images for Crop Mapping
ادغام تصاویر ماهواره ای سنتینل 1 و 2 برای تولید نقشه گیاهان زراعی
Applied Sciences-Basel شماره (21)11 (1400/08/06صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  سعیده مرزوانکامران مروجشیلان فعله گریعلیرضا شریفیمحمد صادق عسکری
Risk Assessment of Alien Azolla filiculoides Lam in Anzali Lagoon Using Remote Sensing Imagery
ارزیابی خطر گیاه آزولا در مرداب انزلی با استفاه از تصاویر سنجش از دور
Journal of the Indian Society of Remote Sensing Issue 0974-3006 (2021-04-03PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  اکرم صادق بیگیکامران مروجمحمد امیر دلاور
Replacement of Quantitative and Allocation Agreement and Disagreement Components Instead of kappa Index for Assessing of Different Thematic Maps Accuracy
جایگزینی مولفه¬های توافق و عدم توافق کمّی و مکانی به¬جای شاخص کاپا برای ارزیابی دقت نقشه¬های موضوعی مختلف
اطلاعات جغرافیایی (سپهر ) - سازمان جغرافیایی نیرهای مسلح شماره 116 (1399/10/01صفحات 77-87 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  محمد ماله میرچگینیاحمد گلچیننادر خادم مقدم ایگده لوکامران مروج
Comparison of the Effect of Pyrolysis Temperatures and Activating Materials on Properties of Modified Biochar
. مقایسه تأثیر دماهای گرماکافت و مواد فعال‎ساز بر ویژگی‎ بیوچارهای اصلاح شده
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 51(9) (1399/09/30صفحات 2405-2415 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  محمد ماله میرچگینیاحمد گلچیننادر خادم مقدم ایگده لوکامران مروج
The Effect of Pyrolysis Temperature and Type of Organic Residues on Physicochemical Properties of Produced Biochar
تأثیر دمای گرماکافت و نوع ضایعات آلی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بیوچارهای تولیدی
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 51-3 (1399/03/15صفحات 575-593 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  اصغر فرج نیاکامران مروج
Agro climatic Zoning of Saffron Culture in East Azarbayjan Province
پهنه بندی آگروکلیمایی کشت زعفران در استان آذربایجان شرقی
پژوهش های زعفران شماره 7-2 (1398/12/28صفحات 103-119 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  کامران مروج
Effect of the Site Detection on the Land Utilization Type in Planning and Management of Arid Areas Geography
نقش مکان¬گزینی بر نوع بهره¬وری خاص در برنامه¬ریزی و مدیریت جغرافیای مناطق بیابانی
تحقیقات جغرافیایی شماره 2 (1398/03/12صفحات 203-212 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  مسلم ثروتیعلی باریکلوپریسا علمداریکامران مروج
Application of Heuristic Methods in Prediction of Wheat Yield
کاربرد روشهای فراکاوشی در تخمین عملکرد گندم
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره جلد 6 شماره 3 (1397/09/05صفحات 106-117 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  کامران مروجمحمد امیر دلاوروحیده نجفی
Importance of using modern irrigation methods in increase of employment and development of rural areas
اهمیت استفاده از روشهای نوین آبیاری در افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق روستایی
تحقیقات جغرافیایی شماره 2 (1397/07/01صفحات 175-190 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  علی افشاریکامران مروجپریسا علمداری
Vertical Distribution of Magnetic Parameters and Total Equivalent Iron Concentration and their Relationships with Soil Parent Material Lithology
توزیع عمودی شاخص¬های مغناطیسی و غلظت آهن معادل کل و ارتباط آنها با سنگ¬شناسی مواد مادری خاک¬ها
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 28 (1397/03/31صفحات 231-241 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  کامران مروجپریسا علمداریمحمد امیر دلاورمهدی فتحی قشلاق محمدبیگ
Site Detection for planting of Chosen Agricultural and Horticultural Plants in Abyek Region, Qazvin Province
مکان‌یابی برای کاشت گیاهان زراعی و باغی منتخب در اراضی منطقه آبیک استان قزوین
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 3 (1396/08/21صفحات 93-105 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  علی باریکلوپریسا علمداریکامران مروجمسلم ثروتی
Prediction of Irrigated Wheat Yield by using Hybrid Algorithm Methods of Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm
تخمین عملکرد گندم آبی با استفاده از روش الگوریتم ترکیبی شبکههای عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
آب و خاک شماره 30 (1396/07/01صفحات 715-726 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  کامران مروج
Land classification and suitability evaluation for development of poor regions in terms of resistive economic (Case study: Rigan county, South-East of Kerman province)
طبقه‎بندی و تناسب اراضی برای توسعه مناطق محروم در چهارچوب اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شهرستان ریگان، جنوب شرق استان کرمان)
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 48 (1396/06/20صفحات 133-152 
  علمی-پژوهشی
معتبر
4.  کامران مروجمحمد امیر دلاوراکرم صادق بیگی
Importance of selecting the appropriate digital elevation model in management of soil and water conservation (Case study: Taham dam, Zanjan province)
اهمیت انتخاب مدل رقومی ارتفاعی مناسب در مدیریت و حفاظت منابع خاک و آب (مطالعه موردی: سد تهم، استان زنجان)
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 2 (1394/12/20صفحات 42-54 

3.  کامران مروجکریمیان اقبال مصطفینورایر تومانیانشهلا محمودی
Comparison of automated and manual landform delineation in semi detailed soil survey procedure
مقایسه تفکیک لندفرم با روش دستی و خودکار در فرایند مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی
African Jouranal of Agricultural Research Issue 7 (17) (2012-05-05PP. 2592-2600 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  سرمدیان فریدونکامران مروجشهلا محمودیابراهیمی خمامی سید محمدرضا
Land suitability evaluation for irrigated crop using R.S/G.I.S in parts of Varamin Plain
مطالعه تناسب اراضی برای محصولات تحت آبیاری با استفاده از سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرتفیایی در منطقه ورامین
مجله علوم کشاورزی ایران شماره جلد 34-شماره 4 (1382/10/01صفحات 899-912 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  کامران مروجسرمدیان فریدونشهلا محمودی
Classification and mapping of Varamin Plain soils using satellite images derived from T.M sensor
بررسی رده بندی و تهیه نقشه خاک بخشی از زمینهای دشت ورامین با استفاده از پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای سنجنده TM
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 3 (1382/07/01صفحات 177-190 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 30. مائده ملکیکامران مروج
نقش و جایگاه حکمرانی منابع خاک به عنوان ضرورتی برای توسعه¬ی پایدار در دنیای امروز
The role and place of soil governance resources as a necessity for sustainable development in today's world
Iranian Soil Science Congress دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, اهواز, 2024-01-30 - 2024-02-01
ملی معتبر 29. مبینا رستمیکامران مروج
جستاری بر سیاست گذاری ها، قوانین و حقوق خاک درایران
A survey on policies, laws and soil rights in Iran
Iranian Soil Science Congress دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, اهواز, 2024-01-30 - 2024-02-01
ملی معتبر 28. زهرا خاصیمحمد صادق عسکریستاره امانی فرکامران مروج
مقایسه کارایی دو روش ارزیابی بصری ساختمان خاک در برخی اراضی کشاورزی استان زنجان
Comparing the efficiency of two methods of visual evaluation of soil structure in some agricultural lands of Zanjan province
Iranian Soil Science Congress موسسه تحقیقات خاک و آب ایران و انجمن علوم خاک ایران, کرج, 2021-10-18 - 2021-10-20
ملی معتبر 27. نسیم قلی زادهکریمیان اقبال مصطفیکامران مروجسیدروح اله موسوی
نقشه برداری رقومی کلاسهای خاک در مناطق با دسترسی کم و داده محدود با استفاده از مدل جنگل تصادفی
Digital mapping of soil classes in poorly accessible area and limited data using a random forest model
Iranian Soil Science Congress موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و انجمن علوم خاک ایران, کرج, 2021-10-18 - 2021-10-21
ملی معتبر 26. شیلان فعله گریکامران مروجپریسا علمداری
پایش تغییرات میزان گرد و غبار با استفاده از دادههای سنجنده MODIS در یک بازه زمانی 8 ساله در ایران
Monitoring of dust level changes using MODIS satellite data in a 8-year time series In Iran
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 25. اصغر فرج نیاکامران مروجمحمدرضا پهلوان رادجمشید یاراحمدی
بررسی تغییرات بافت خاک در یک ردیف پستی و بلندی
Investigation of soil texture changes in a toposequence
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 24. مینا قهاریکامران مروجمحمد صادق عسکری
کارایی مدل رقومی ارتفاعی سنجندهASTER در تعیین مناطق مستعد زمین لغزش
Performance of ASTER digital elevation model to determine areas prone to landslides
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 23. مینا قهاریکامران مروج
ارزیابی پارامترهای موثر بر زمین¬لغزش در منطقه رودبار – منجیل
The evaluation of effective factors on landslide in Rodbar- Manjil region
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست، پژوهشگاه دانشگاه تهران و دانشگاه تهران, تهران, 1395/06/28 - 1395/06/28
ملی معتبر 22. مینا قهاریکامران مروج
مدیریت حاصلخیزی خاک با استفاده از روش فراگیری مشارکتی و پژوهش های عملی (PLAR) در مناطق خشک
Soil fertility management using participatory learning and action research (PLAR) In arid areas
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست، پژوهشگاه دانشگاه تهران و دانشگاه تهران, تهران, 1395/06/28 - 1395/06/28
ملی معتبر 21. مینا قهاریزهرا نوریکامران مروج
چالش‌های اقتصادی تخریب اراضی و اثرات زیست‌محیطی مدیریت پایدار اراضی
Economic challenges of land degradation and environmental impacts of land sustainable
همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 1395/06/10 - 1395/06/11
ملی معتبر 20. کامران مروجپریسا علمداریحمزه پور نیکو
مدیریت حاصلخیزی خاک با روش پیمایش یکپارچه عناصر غذایی (NUTMON)
Soil fertility management with integrated nutreinet monitoring method
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 19. کامران مروجمحمدصادق عسکری
تغییر اقلیم و نقش مدیریت پایدار خاک در مقابله با آن
Climate change and the role of sustainable soil management in dealing with it
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 18. پریسا علمداریعلی باریکلوکامران مروج
مطالعه اثر کاربری باغی و زراعی بر کانی های رسی
Effect of garden and agricultural land use on clay minerals
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 17. پریسا علمداریکامران مروج
کانی شناسی رس خاکها در کاربری زراعی و باغی در منطقه والارود استان زنجان
soil clay mineralogy in different land use of zanjan province
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان , رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 16. کامران مروجمحمد صادق عسکری
تغییر اقلیم و نقش مدیریت پایدار خاک در مقابله با آن
Climate change and the role of sustainable soil management in dealing with it
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولی عصر ( عج) رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 15. هادی جلالی اقجهمحمد امیر دلاورحدیثه شعبانیکامران مروج
بررسی توزیع مکانی عنصر سرب در خاک های شهرک صنعتی زنجان با استفاده از تکنیک زمین‌آمار
Study of spatial distribution of the lead element at industrial soils of the Zanjan park branch using geostatistics techniques
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 14. هادی جلالی اقجهمحمد امیر دلاورحدیثه شعبانیکامران مروج
ارزیابی دقت روش‌های زمین‌آماری در پهنه‌بندی عنصر سرب در خاک‌های شهرک صنعتی زنجان
Evaluation of geostatistics methods accuracy in zoning element of lead at soils Industrial of Zanjan park branch
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 13. کامران مروجپریسا علمداریعلی باریکلو
برنامه مدیریت جامع حاصلخیزی خاک، نقاط قوت و ضعف
Integrated soil fertility management program, strengths and weaknesses
-- دانشگاه ملایر, ملایر, 2015-04-16 - 2015-04-16
ملی معتبر 12. پریسا علمداریکامران مروج
ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت تبریز برای محصولات سیب زمینی - پیاز - گوجه فرنگی و لوبیا
Qualitative Land Suitability Evaluation for Potatoes - Onions - Tomatoes and Beans in Tabriz Plain
-- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2014-09-10 - 2014-09-11
ملی معتبر 11. کامران مروجاکرم صادق بیگیمحمد امیر دلاور
اهمیت انتخاب روش مناسب تولید مدل رقومی ارتفاعی از دادههای توپوگرافی در استخراج عوامل موثر در تخریب اراضی
The importance of choosing the appropriate method for producing of a digital elevation model from topographic data in extraction of effective factors in land degradation
-- دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 2014-09-10 - 2014-09-11
ملی معتبر 10. کامران مروجاکرم صادق بیگیمحمد امیر دلاور
اهمیت انتخاب روش مناسب تولید مدل رقومی ارتفاعی از داده های توپوگرافی در استخراج عوامل موثر در تخریب اراضی
The importance of selecting the appropriate method of digital elevation model derived from topographic data on factors contributing to land degradation
-- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2014-09-10 - 2014-09-11
ملی معتبر 9. اکرم صادق بیگیکامران مروجپریسا علمداریحمزه پور نیکو
نقش مدیریت حاصلخیزی خاک در توسعه و حفظ کشاورزی پایدار
Role of soil fertility management for maintaining and developing sustainable agriculture
-- دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی - گروه علوم خاک, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-31
ملی معتبر 8. زهرا بیاتعلیرضا واعظیفاطمه بابائیکامران مروج
بررسی تاثیر جهت شیب بر وقوع فرسایش سطحی در منطقه نیمه خشک
Study of slope orientation on surface erosion in a semiarid region
-- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-31
ملی معتبر 7. اشکان آقاسی لوپریسا علمداریمحمد امیر دلاورآرمان نادریکامران مروج
اثر نوع کاربری بر میزان ماده آلی خاک (مطالعه موردی در منطقه رزن استان همدان)
The effect of land use on amount of soil organic matter (case study in Razan, Hamedan province(
-- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-31
ملی معتبر 6. اشکان آقاسی لوپریسا علمداریمحمد امیر دلاورآرمان نادریکامران مروج
اثر نوع کاربری بر میزان ماده آلی خاک (مطالعه موردی در منطقه رزن همدان)
land use effect on soil organic matter
-- ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-31
ملی معتبر 5. اکرم صادق بیگیکامران مروجمحمد امیر دلاور
مدیریت منابع اراضی و تاثیر آن در ممانعت از تخریب محیط زیست
Land resource management and its impact in preventing environmental degradation
-- دانشگاه پیام نوردهاقان, اصفهان, 2014-05-22 - 2014-05-22
ملی معتبر 4. کامران مروجاکرم صادق بیگیمحمد امیر دلاورپریسا علمداری
مقایسه داده¬های ASTER G-DEMبا مدل رقومی ارتفاعی تولید¬شده توسط نقشه توپوگرافی محلی
Comparison of ASTER G-DEM data with derived DEM by local topographic map
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی, سنندج, 1393/02/24 - 1393/02/25
ملی معتبر 3. کامران مروجاکرم صادق بیگی
چالش مطالعات خاکشناسی در ایران و مقایسه آن با چند کشور دیگر
Challenge of soil survey in Iran and comparing it with some other countries
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی, سنندج, 1393/02/24 - 1393/02/25
ملی معتبر 2. اکرم صادق بیگیکامران مروجمحمد امیر دلاور
توسعه پایدار محیط زیست و جایگاه مدیریت داده های خاک در آن
sustainable development of environment and position of soil data in it
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی, سنندج, 1393/02/24 - 1393/02/25
بین‌المللی 1. سرمدیان فریدونکامران مروج
تفکیک واحدهای نقشه خاک با کمک از سنجش از دور در منطقه ورامین
Soil Mapping Unit Discrimination by Using Remote Sensing in Varamin Area of Iran
world congress of soil science philadelphia, pennsylvania, United States, 2006-07-09 - 2006-07-15