خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22633   بروزرسانی: 13-07-1402

Kamran Moravej
کامران مروج
دانشیار

پست الکترونيکی
kmoravej@znu.ac.ir      kamranmoravej@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moravej-kamran

تلفن
   09122143795   +98 (0) 24 3305 2606

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی