خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22825   بروزرسانی: 13-07-1402

Kamran Moravej

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, خاکشناسی , 1391-1386
عنوان رساله : تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از تجزیه و تحلیل های ژئومرفومتری در بخش انتهایی حوضه ابخیز رودخانه جاجرود
زمینه رساله : نقشه برداری خاک
استاد راهنما : دکتر مصطفی کریمیان اقبال , دکتر شهلا محمودی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, خاکشناسی , 1380-1378
عنوان پایان نامه : ارزیابی تناسب اراضی برای زراعت آبی با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در منطقه ورامین
زمینه پایان نامه : ارزیابی اراضی
استاد راهنما : دکتر شهلا محمودی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, خاکشناسی , 1377-1373