خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22825   بروزرسانی: 13-07-1402

Kamran Moravej

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. پيدايش و رده بندي خاك (نقشه برداري خاك و ارزيابي اراضي)2. زمین شناسی3. زمین آمار4. خاکشناسی عمومی5. ژئومرفولوژی6. سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی7. کارتوگرافی8. پیدایش و رده بندی خاک9. ارزیابی اراضی و تناسب اراضی (کمی و کیفی)10. شناسایی و تهیه نقشه خاک