خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22825   بروزرسانی: 13-07-1402

Kamran Moravej

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعات خاکشناسی، طبقه بندی اراضی و تناسب اراضی 1000 هکتار از اراضی کشت و صنعت ساوین دشت   مجريفروردين 1402شهريور  1402کشت و صنعت ساوین دشت معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
مطالعات خاکشناسی، طبقه بندی، قابلیت آبیاری و تناسب اراضی بخشی از اراضی استان شوو در کشور قزاقستان   همكارشهريور 1396در دست اجرابخش خصوصی
مطالعات خاکشناسی، طبقه بندی، قابلیت آبیاری و تناسب اراضی شرکت کشت و صنعت کوثر بم   مجرياسفند 1394دي  1395بنیادی-کاربردیموسسه مالی و اعتباری نور
انجام مطالعات خاکشناسی، طبقه بندی اراضی و تناسب اراضی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن   مجريارديبهشت 1390در دست اجرابنیادی و کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهندانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن