خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22825   بروزرسانی: 13-07-1402

Kamran Moravej

مدیریت

- کارشناس رسمی رتبه 1 دادگستری استان تهران در رشته کشاورزی و منابع طبیعی

- کارشناس G.I.S در اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی استان تهران (1379 - 1378)

- محقق بخش ارزیابی و طبقه بندی اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب  (1384 - 1383)

عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز (1386 - 1384)

- مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و رودهن (1390 - 1387)

 

پروژه های انجمام شده:

- مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی برای کاشت گیاه پسته با روش آبیاری بابلر در منطقه قنبرآباد قم (91 – 90).

- مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه شاه توت در استان کابل (افغانستان) (1388).

- مطالعات خاکشناسی و تناسب اراضی بخشی از ازاضی شهرستان شاهرود (1387)

- مطالعات خاکشناسی و تناسب اراضی بخشی از ازاضی شهرستان ساوه (1386)

- مطالعات خاکشناسی ایستگاههای راه آهن مسیر تهران – جنوب برای احداث فضای سبز (1385).

- مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی بخشی از استان قم با استفاده از پردازش تصاویر رقومی ماهواره ای سنجنده ETM+ (1384).

- تهیه نقشه پوشش گیاهی استان تهران با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده TM (1379).

- مطالعات ارزیابی منابع، قابلیت اراضی، خاکشناسی و تناسب اراضی بخشی از اراضی منطقه آبیک قزوین جهت مکان یابی برای احداث مجتمع کشت و صنعت          (1393)

- مطالعات خاکشناسی و تناسب اراضی 150 هکتار از اراضی منطقه اوشان برای کشت زیتون  (1393)

- مطالعات اریابی منابع و قابلیت اراضی، خاکشناسی، طبقه بندی و تناسب اراضی 2000 هکتار از اراضی مجتمع کشت و صنعت   کوثر بم    (1395)