خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41384   بروزرسانی: 30-11-1402

Mohammad Ali Rezvani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
79.  محمد علی رضوانیعلی بختیاریپروین رحمانی
Synthesis and characterization of new nanocomposite PW11Mn@CuO@PAN as an efficient nanocatalyst for deep oxidative desulfurization of real/model fuels
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید PW11Mn@CuO@PAN به عنوان یک نانوکاتالیست کارآمد برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی عمیق سوخت های واقعی/مدل
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials Issue 303 (2024-05-15PP. 117314-117327 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
78.  محمد علی رضوانیهادی حسنی اردشیریعلیرضا غلامیمعصومه اقمشهامیر دوستگانی
Design of a new nanocomposite based on Keggin-type [ZnW12O40]6− anionic cluster anchored on NiZn2O4 ceramics as a promising material towards the electrocatalytic hydrogen storage
طراحی نانوکامپوزیت جدید بر اساس خوشه آنیونی نوع کگین [ZnW12O40]6- محکم شده بر روی سرامیک NiZn2O4 به عنوان یک ماده امیدوار کننده برای ذخیره سازی الکتروکاتالیستی هیدروژن
Scientific Reports Issue 14 (2024-05-10PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
77.  محمد علی رضوانیامیر حسین همت زادهمیرسعید سیددراجینرگس نوربخشغزل ارومی
New magnetic nanocomposites based on hexafrite and keggin-type -type heteropolyanions: Synthesized and characterized for removal of environmental pollutants
نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی جدید مبتنی بر هگزافریت و هتروپلی انیون‌های نوع کگین: برای حذف آلاینده‌های محیطی سنتز و مشخص می‌شوند.
Heliyon Issue 10 (2024-05-02PP. e30289-e30304 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
76.  محمد علی رضوانیهادی حسنی اردشیریحسین غفورینسرین خلفی
Fe2W18Fe4@MOF-Ni-100 nanocomposite: Insights into synthesis and application as a promising material towards the electrocatalytic water oxidation
نانوکامپوزیت Fe2W18Fe4@MOF-Ni-100: بینش در مورد سنتز و کاربرد به عنوان یک ماده امیدوارکننده در جهت اکسیداسیون آب الکتروکاتالیستی
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY Issue 35 (2024-04-15PP. 104380-104392 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
75.  محمد علی رضوانیهادی حسنی اردشیریالبرز بابا میری ساتهیزهرا پناهی نیا
Synthesis and characterization of new nanocomposite PW11Ba@BaMnO2 as an efficient nanocatalyst for water oxidation process
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید PW11Ba@BaMnO2 به عنوان یک نانوکاتالیست کارآمد برای فرآیند اکسیداسیون آب
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Issue 0254-0584 (2024-04-02PP. 129283-129294 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  نسرین خلفیمحمد علی رضوانیوهب جعفریانهادی حسنی اردشیریمحمد محمدیامیر حسین آخوندی
Deep oxidative desulfurization of real fuels by a new nanocomposite based on mono Cd(II)-substituted Keggin-type silicotungstate, cobalt ferrite and polyaniline as an efficient nanocatalyst
گوگرد زدایی اکسیداسیونی عمیق از سوخت های واقعی توسط نانوکامپوزیت جدید مبتنی بر سیلیکوتانگستات نوع کگینی تک استخلاف Cd(II)، فریت کبالت و پلی آنیلین به عنوان یک نانوکاتالیست کارآمد
Environmental Progress & Sustainable Energy Issue 0278-4491 (2024-01-02PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
73.  محمد علی رضوانیامیر حسین همت زادهغزل ارومیامید فقه میری
Enhanced catalytic activity of PMo11V/NiO/PAN nanosphere composite for real fuel oxidation desulfurization: Synthesis and characterization
فعالیت کاتالیزوری افزایش یافته نانوکامپوزیت کره ای PMo11V/NiO/PAN برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی سوخت واقعی: سنتز و خصوصیات
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Issue 0254-0584 (2024-01-01PP. 128504-128515 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
72.  بهرام سروی حوریمحمد علی رضوانیهادی حسنی اردشیریزهرا پناهی نیا
Synthesis and characterization of new nanocomposite based on di-substituted Keggintype phosphotungstate@ceramic as a new and high-performance nanocatalyst for O2 evolution from water oxidation reaction
سنتز و شناسایی نوع جدید نانوکامپوزیت بر اساس نوع کگین دو استخلافه phosphotungstate@ceramic به عنوان نانوکاتالیست جدید و با عملکرد بالا برای تکامل O2 از واکنش اکسیداسیون آب
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY Issue 0360-3199 (2023-10-22PP. 33548-33557 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
71.  محمد علی رضوانیکلثوم قاسمیهادی حسنی اردشیریمعصومه اقمشه
Deep oxidative desulfurization of gas oil by iron(III)‑substituted polyoxometalate immobilized on nickel(II) oxide, ((n‑C4H9)4N)4H[PW11FeO39]@NiO, as an efficient nanocatalyst
گوگرد زدایی اکسیداتیونی عمیق گازوییل با پلی اکسومتالات جایگزین شده با آهن (III) تثبیت شده روی اکسید نیکل(II)، ((n‑C4H9)4N)4H[PW11FeO39]@NiO، به عنوان یک نانوکاتالیست کارآمد
Scientific Reports Issue  2045-2322 (2023-09-14PP. 42545-1-42554-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
70.  عیسی سردیوندچگینیسعید زکاویمحمد علی رضوانی
Periodate-Mediated Aerobic Oxidation of Sulfides over a Bifunctional Porphyrin-polyoxometalate Catalyst: Photosensitized Singlet Oxygen Oxidation of Iodate to Periodate
کسیداسیون هوازی سولفیدها با واسطه پریودیت روی یک کاتالیزور دو کاره پورفیرین-پلی اکسومتالات: اکسیداسیون تک اکسیژنی حساس به نور از ید به پریودیت
INORGANIC CHEMISTRY Issue 0020-1669 (2023-08-10PP. 13387-13399 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
69.  معصومه اقمشهمحمد علی رضوانیوهب جعفریانهادی حسنی اردشیری
Synthesis and Characterization of a New Nanocatalyst Based on Keggin-Type Polyoxovanadate/Nickel-Zinc Oxide, PV14/NiZn2O4, as a Potential Material for Deep Oxidative Desulfurization of Fuels
سنتز و شناسایی یک نانوکاتالیست جدید بر اساس پلی اکسووانادات نوع کگینی Keggin/Nickel-Zinc Oxide، PV14/NiZn2O4، به عنوان یک مواد بالقوه برای گوگرد زدایی اکسیداتیو عمیق سوخت
ENERGY & FUELS Issue  0887-0624 (2023-06-14PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
68.  محمد علی رضوانیهادی حسنی اردشیریحسین غفوریسیده شیما حسینی
Highly oxidative desulfurization of thiophenic model fuels and real gasoline by Keggin-type heteropolyanion immobilized on polyaniline and chitosan as an efficient organic–inorganic nanohybrid catalyst
گوگرد زدایی اکسیداسیونی بالای سوخت های مدل تیوفنیک و بنزین واقعی توسط هتروپلی انیون نوع کگین، تثبیت شده بر روی پلی آنیلین و کیتوسان به عنوان یک نانو کاتالیزور هیبریدی آلی- معدنی کارآمد.
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Issue 0021-8995 (2023-04-14PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
67.  معصومه اقمشهمحمد علی رضوانیوهب جعفریانزهرا آقاصادقی
High Oxidation Desulfurization of Fuels Catalyzed by Vanadium- Substituted Phosphomolybdate@Polyaniline@Chitosan as an Inorganic−Organic Hybrid Nanocatalyst
گوگرد زدایی اکسیداسیون زیاد سوخت ها به کمک کاتالیز Vanadium- Substituted Phosphomolybdate@Polyaniline@Chitosan به عنوان یک نانوکاتالیزور هیبریدی معدنی-آلی
INORGANIC CHEMISTRY Issue 0020-1669 (2023-03-29PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
66.  محمد علی رضوانیهادی حسنی اردشیریزهرا آقاصادقی
Extractive–Oxidative Desulfurization of Real and Model Gasoline Using (gly)3H[SiW12O40]⊂CoFe2O4 as a Recoverable and Efficient Nanocatalyst
گوگرد زدایی استخراجی-اکسیداتیو بنزین واقعی و مدل با استفاده از (gly)3H[SiW12O40]⊂CoFe2O4 به عنوان یک نانوکاتالیست قابل بازیافت و کارآمد
ENERGY & FUELS Issue 0887-0624 (2023-01-18PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
65.  نسرین خلفیمحمد علی رضوانیوهب جعفریان
Facile synthesis of new hybrid nanocomposite sandwich‐type polyoxometalate@lead (II) oxide@polyvinyl alcohol as an efficient and reusable amphiphilic nanocatalyst for ODS of real fuel
سنتز آسان نانوکامپوزیتی هیبریدی جدید از نوع ساندویچ پلی اکسومتالات سرب (II) اکسید@پلی وینیل الکل به عنوان یک نانوکاتالیست آمفی‌فیلیک کارآمد و قابل استفاده مجدد برای ODS سوخت واقعی
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY Issue 34 (2022-11-08PP. 103877-1-103887-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  محمد علی رضوانیسیده شیما حسینیهادی حسنی اردشیری
Highly Efficient Catalytic Oxidative Desulfurization of Gasoline Using PMnW11@PANI@CS as a New Inorganic−Organic Hybrid Nanocatalyst
گوگرد زدایی اکسیداسیونی کاتالیزوری بسیار کارآمد بنزین، با استفاده از PMnW11@PANI@CS به عنوان نانوکاتالیست هیبریدی معدنی-آلی جدید
ENERGY & FUELS Issue 0887-0624 (2022-06-29PP. 7722-7732 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
63.  محمد علی رضوانیمعصومه اقمشهامیر حسنیهادی حسنی اردشیری
Synthesis and characterization of a new hybrid nanocomposite based on di-substituted heteropolyanion-quantum dots as a high-performance nanocatalyst for organic dye removal from wastewater
سنتز و شناسایی یک نانوکامپوزیت هیبریدی جدید بر اساس هتروپلی انیون دو استخلافی-کوانتوم دات ها به عنوان یک نانوکاتالیست با کارایی بالا برای حذف رنگ آلی از فاضلاب
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY Issue 0095-8972 (2022-04-27PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  حسین رضوانیمحمد علی رضوانی
Synthesis of a new hybrid nanocomposite based on vanadium (V) substituted Keggin- type polyoxometalate and polyvinyl alcohol ((TBA)4PMo10V2@PVA) as a nanocatalyst for germination of barley seeds
سنتز یک نانوکامپوزیت هیبریدی جدید بر اساس پلی اکسومتالات نوع کگینی جایگزین شده با وانادیوم (V) و پلی وینیل الکل ((TBA)4PMo10V2@PVA) به عنوان نانوکاتالیست برای جوانه زدن بذر جو
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY Issue 0095-8972 (2021-12-15PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
61.  محمد علی رضوانیسحر خندانمعصومه رحیم
Synthesis of (G l y )3PMo12O40@MnFe2O4 organic/inorganic hybrid nanocomposite as an efficient and magnetically recoverable catalyst for oxidative desulfurization of liquid fuels
سنتز نانوکامپوزیت هیبریدی آلی/معدنی Gl y 3PMo12O40@MnFe2O4به عنوان کارآمد و مغناطیسی کاتالیزور قابل بازیابی برای گوگرد زدایی اکسیداتیو مایع سوخت ها
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH Issue 0363-907X (2021-09-29PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
60.  محمد علی رضوانیپریسا افشاریمعصومه اقمشه
Deep catalytic oxidative desulfurization process catalyzed by TBA-PWFe@NiO@BNT composite material as an effiient and recyclable phase-transfer nanocatalyst
فرآیند گوگرد زدایی کاتالیزوری اکسیداسیونی عمیق توسط ماده کامپوزیتی TBA-PWFe @ NiO @ BNT به عنوان یک نانوکاتالیست انتقال فاز کارآمد و قابل بازیافت
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Issue 0254-0584 (2021-07-15PP. 124662-124673 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  محمد علی رضوانیناهید جعفری
Synthesis and Characterization of New Substituted Sandwich-Type Polyoxometalate-Based Inorganic−Organic Hybrid Nanocomposites for Catalytic Oxidative Desulfurization of Real Gasoline
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید هیبریدی آلی-معدنی بر پایه پلی اکسوماتالات نوع ساندویچی جایگزین شده برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی کاتالیزوری بنزین واقعی
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Issue 0888-5885 (2021-05-14PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  محمد علی رضوانیمجید هادیحسین رضوانی
Synthesis of new nanocomposite based on ceramic and heteropolymolybdate using leaf extract of Aloe vera as a high-performance nanocatalyst to desulfurization of real fuel
سنتز نانوکامپوزیت جدید مبتنی بر سرامیک و هتروپلی مولیبدات با استفاده از عصاره برگ آلءو-ورا به عنوان یک نانوکاتالیست با عملکرد بالا ، برای گوگردزدایی سوخت واقعی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 0268-2605 (2021-02-04PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  محمد علی رضوانیمعصومه اقمشه
Synthesis of t-B.PWFe/NiO nanocomposite as an efficient and heterogeneous green nanocatalyst for catalytic oxidative-extractive desulfurization of gasoline
سنتز نانوکامپوزیت t-B.PWFe / NiO به عنوان یک نانوکاتالیست سبز ناهمگن و کارآمد برای گوگرد زدایی کاتالیزوری اکسیداسیو نی- استخراجی بنزین
Environmental Progress & Sustainable Energy Issue 1944-7442 (2021-01-28PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  محمد علی رضوانیعلیرضا ایمانی
Ultra-deep oxidative desulfurization of real fuels by sandwich-type polyoxometalate immobilized on copper ferrite nanoparticles, Fe6W18O70 ⊂ CuFe2O4, as an efficient heterogeneous nanocatalyst
گوگرد زدایی اکسیداسیونی فوق العاده عمیق از سوختهای واقعی توسط پلی اکسومتالات نوع ساندویچی که روی نانوذرات فریت مس ، Fe6W18O70 ⊂ CuFe2O4 تثبیت شده، به عنوان یک نانوکاتالیست ناهمگن کارآمد
Journal of Environmental Chemical Engineering شماره 9 (1399/10/15صفحات 105009-105019 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
55.  محمد علی رضوانینسرین خلفی
Synthesis of a new nanocomposite based on sandwich-type silicotungstate and polyvinyl alcohol with superior catalytic activity for deep desulfurization of real/thiophenic mode fuel
سنتز یک نانوکاکپوزیت جدید بر پایه سیکلوتنگستات نوع سندویچی و پلی وینیل الکل با فعالیت کاتالیزوری برتر برای گوگردزدایی عمیق سوخت واقعی / مدل تیوفنیکی
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY Issue 0095-8972 (2020-12-03PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  زهرا اوخمحمد شادمان بهمن فرجمندمحمد علی رضوانی
Experimental and molecular simulation evaluation of the organic-metal frameworks in removing sulfur compounds from petroleum-gasoline cuts in order to produce clean fuel
ارزیابی تجربی و شبیه¬سازی مولکولی کاربرد چارچوب¬های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش¬های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک
شیمی کاربردی - دانشگاه سمنان شماره 57-58 (1399/04/21صفحات 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  محمد علی رضوانیمعصومه اقمشه
Synthesis of a nanocomposite based on chitosan and modified heteropolyanion as a nanocatalyst for oxidative desulfurization of real and thiophenic model fuels
سنتز نانوکامپوزیت مبتنی بر کیتوزان و هتروپولی انیون اصلاح شده به عنوان یک نانوکاتالیست برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی سوخت واقعی و سوخت های مدل تیوفنی
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY Issue 0095-8972 (2020-07-07PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  محمد علی رضوانیمجید هادیسعید امیر حسین میرصدری
Synthesis of new nanocomposite based on nanoceramic and mono substituted polyoxometalate, PMo11Cd@MnFe2O4, with superior catalytic activity for oxidative desulfurization of real fuel
سنتز نانوکامپوزیت جدید مبتنی بر نانو سرامیک و پلی اکسومتالات تک استخلافی ، PMo11Cd @ MnFe2O4 ، با فعالیت کاتالیزوری برتر، برای گوگرد زدایی به روش اکسیداسیونی سوخت واقعی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 1099-0739 (2020-06-30PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  حسین رضوانیمحمد علی رضوانی
Synthesis and characterization of new nanocomposite based on sandwich-type polyoxometalate and nanoceramic (Fe2W18Fe4@FeTiO3) as a nanocatalyst for germination of barley seeds
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید بر پایه پلی اکسومتالات ساندویچی و نانو سرامیک (Fe2W18Fe4 @ FeTiO3) به عنوان یک نانوکاتالیست برای جوانه زنی دانه جو
Inorganic and Nano-Metal Chemistry شماره 2470-1556 (1398/12/19صفحات 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  محمد علی رضوانیسعید امیر حسین میرصدری
Synthesis and charectrization of new inorganic–organic polymer hybrids nanocomposite TBA-PW11Ni@PANI as an efficient catalyst for oxidative desulfurization of real fuel
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید پلیمری آلی -معدنی TBA-PW11Ni @ PANI به عنوان یک کاتالیزور کارآمد برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی سوخت واقعی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 0268-2605 (2020-03-02PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  محمد علی رضوانینسرین خلفی
Deep oxidative desulfurization of real fuel and thiophenic model fuels using polyoxometalate-based catalytic nanohybrid material
سولفور زدایی اکسیداسیونی عمیق سوختهای واقعی و سوختهای مدل تیوفنی با استفاده از ماده نانوهیبریدی کاتالیزوری بر پایه پلی اکسومتالات
Materials Today Communications شماره  2352-4928 (1398/11/14صفحات 100730-100739 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  محمد علی رضوانیمریم شاطریانمعصومه اقمشه
Oxidative desulfurization of gasoline using the new NiO @ FePOM-TBA nanocomposite as an effective and repeatable catalyst
گوگردزدایی اکسایشی بنزین با استفاده از نانوکامپوزیت نوین NiO@FePOM-TBA به عنوان یک کاتالیست موثر و تکرارپذیر
شیمی و مهندسی شیمی ایران(Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering) شماره 4 (1398/10/14صفحات 77-88 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  محمد علی رضوانیزهرا نوری اوغول بیکسحر خندانHernan Gabriel Mazzei
Synthesis and characterization of new nano organic-inorganic hybrid (TBA)4PW11Fe@TiO2@PVA as a promising phase-transfer catalyst for oxidative desulfurization of real fuel
شنتز و شناسایی نانو هیبرید جدید آلی-معدنی (TBA)4PW11Fe@TiO2@PVA به عنوان یک کاتالیزور انتقال فاز امیدوار کننده برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی سوخت واقعی
POLYHEDRON Issue  0277-5387 (2019-12-13PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  محمد علی رضوانیمحسن فریدونی ولاشجردی
Synthesis of Organic Inorganic Hybrid Nanocomposite Polyoxometalate/Metal Oxide/CS Polymer (PMnW11@TiO2@CS): Nanocatalyst for Oxidative Desulfurization of Real Fuel
سنتز نانوکامپوزیت هیبریدی معدنی -آلی پلی اکسومتالات / فلز اکسید / CS پلیمر (PMnW11 @ TiO2 @ CS): نانوکاتالیست برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی سوخت واقعی
ChemistrySelect Issue 2365-6549 (2019-10-22PP. 11467-11474 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
45.  محمد علی رضوانیپروین رحمانی
Synthesis and characterization of new nanosphere hybrid nanocomposite polyoxometalate@ceramic@polyaniline as a heterogeneous catalyst for oxidative desulfurization of real fuel
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت کروی هیبرید ی جدید پلی اکسومتالات @ سرامیک @ پلی آنیلین به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن برای گوگردزدایی اکسیداسیونی سوخت واقعی
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY Issue 0921-8831 (2019-10-10PP. 3214-3223 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  محمد علی رضوانیسحر خندان
Synthesis and characterization of new sandwich-type polyoxometalate/ nanoceramic nanocomposite, Fe2W18Fe4@FeTiO3, as a highly efficient heterogeneous nanocatalyst for desulfurization of fuel
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید پلی اوکسومتالات ساندویچی / نانو سرامیک ، Fe2W18Fe4 @ FeTiO3 ، به عنوان یک نانوکاتالیست ناهمگن بسیار کارآمد برای گوگردزدایی سوخت
SOLID STATE SCIENCES Issue 1293-2558 (2019-10-08PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  محمد علی رضوانیزهرا نوری اوغول بیک
Synthesis and characte rization of new orga nic– inorganic nano hybrid film ( T B A ) P W F e / P V A / C T S as an efficient and reusable amphiphilic catalyst for ODS of real fuel
سنتز و شناسایی نانو فیلم هیبریدی آلی-معدنی T B A ) P W F e / P V A / C T به عنوان یک کاتالیزور آمفیفیلیک موثر و تکرار پذیر برای گوگردزدایی ااکسیداسیونی سوخت واقعی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 0268-2605 (2019-07-11PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  محمد علی رضوانیمریم شاطریانزهرا شکری آغبلاغفرشته اکبرزاده
Synthesis and Characterization of New Inorganic-Organic Hybrid Nanocomposite PMo11Cu@MgCu2O4@CS as an Efficient Heterogeneous Nanocatalyst for ODS of Real Fuel
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت هیبریدی آلی-معدنی PMo11Cu@MgCu2O4@CS به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن موثر برای گوگردزدایی ااکسیداسیونی سوخت واقعی
ChemistrySelect Issue 2365-6549 (2019-05-31PP. 6370-6376 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  محمد علی رضوانیامید فقه میری
Synthesis and characterization of PWMn/NiO/PAN nanosphere composite with superior catalytic activity for oxidative desulfurization of real fuel
سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت کروی PWMn / NiO / PAN با عملکرد کاتالیزوری عالی برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی سوخت واقعی
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Issue  1385-8947 (2019-05-16PP. 775-783 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  محمد علی رضوانیمریم شاطریان
Synthesis and characterization of new nanocomposite CTAB@POM@TiO2 as an efficient heterogeneous catalyst for oxidative desulfurization of gas oil
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید CTAB@POM@TiO2 به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن موثر برای گوگردزدایی اکسیداسیونی گازوییل
Inorganic and Nano-Metal Chemistry شماره 49 (1398/02/14صفحات 23-32 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  محمد علی رضوانیزینب ملکی
Facile synthesis of inorganic–organic Fe2W18Fe4@NiO@CTS hybrid nanocatalyst induced efficient performance in oxidative desulfurization of real fuel
سنتز آسان نانو کاتالیزور هیبریدی آلی-معدنی Fe2W18Fe4@NiO@CTS که باعث عملکرد موثر در گوگرد زدایی اکسیداسیونی سوخت واقعی می شود
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 0268-2605 (2019-04-11PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  محمد علی رضوانیمریم شاطریانمعصومه اقمشه
Oxidative desulfurization of gasoline using new organic-inorganic nanocomposites PVA @ PW11Fe (TBA)4 as an efficient and repeatable nanocatalyst
گوگردزدایی اکسیداسیونی بنزین با استفاده از نانوکامپوزیت آلی-معدنی جدید PVA@PW11Fe(TBA)4 بهعنوان یک نانوکاتالیزور کارامد و تکرارپذیر
شیمی کاربردی - دانشگاه سمنان شماره 50 (1398/01/12صفحات 169-182 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  محمد علی رضوانیسحر خنداننگین صباحیحمید سعیدیان
Deep oxidative desulfurization of gas oil based on sandwich-type polysilicotungstate supported β-cyclodextrin composite as an efficient heterogeneous catalyst
گوگرد زدایی عمیق گازوییل به کمک کامپوزیت پلی سیکلوتنگستات نشانده شده بر روی بتا سیکلودکسترین به عنوان یک کاتالیزور همگن موثر
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Issue 1004-9541 (2019-03-20PP. 2418-2426 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  محمد علی رضوانیمریم شاطریاننسرین خلفی
Synthesis and Characterization of TBA-PV2Mo10@PVA as an Effient and Reusable Heterogeneous Catalyst for Oxidative Desulfurization of Gasoline
سنتز و شناسایی TBA-PV2Mo10@PVA به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن تکرارپذیر و موثر برای گوگردزدایی اکسیداسیونی از بنزین
- نانو ساختارها دانشگاه کاشان با همکاری دانشگاههای دیگر Journal of Nanostructures Issue 9 (2019-01-04PP. 349-364 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  منیره پورقاسمی لاتیفرهاد شیرینیمختار علینیارودسریمحمد علی رضوانی
4‐ (4‐ Propy lpiperazine‐ 1‐ yl)butane‐ 1‐ sulfoni c acid‐ modifi ed silica‐ coated magnetic nanoparti cles: A novel and recycla ble catalyst for the synthesis of 5‐ arylidineba rbituric acids and pyrano[2 ,3‐ d]pyrimidinedione derivatives in aqueous media
4- (4- Propy lpiperazine-1-yl) butane- 1- سولفونیک اسید اصلاح شده با پوشش سیلیکا بر روی نانوذرات مغناطیسی : به عنوان یک کاتالیزور جدید و قابل بازیافت برای سنتز اسید آریلیدین بابوتوریک اسید و مشتقات پییرا [2، 3-d] پیریمیدین دیون در محیط های آبی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 0268-2605 (2018-10-10PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  محمد علی رضوانیمریم شاطریانفرشته اکبرزادهسحر خندان
Deep oxidative desulfurization of gasoline induced by PMoCu@MgCu2O4-PVA composite as a high-performance heterogeneous nanocatalyst
سولفوریزاسیون عمیق اکسید کننده بنزین با استفاده از کامپوزیت PMoCu @ MgCu2O4- PVA به عنوان نانوکاتالیست ناهمگن با عملکرد بالا
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Issue 333 (2018-09-30PP. 537-544 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  محمد علی رضوانیسحر خندان
Synthesis and characterization of a new nanocomposite (FeW11V@CTAB‐MMT) as an efficient heterogeneous catalyst for oxidative desulfurization of gasoline
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید FeW11V@CTAB‐MMT به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن موثر برای گوگردزدایی اکسایشی بنزین
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 0268-2605 (2018-08-17PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  منیره پورقاسمی لاتیفرهاد شیرینیمختار علینیارودسریمحمد علی رضوانی
Butane‐1‐sulfonic acid immobilized on magnetic Fe3O4@SiO2 nanoparticles: A novel and heterogeneous catalyst for the one‐pot synthesis of barbituric acid and pyrano[2,3‐d] pyrimidine derivatives in aqueous media
1-بوتان سولفونیک اسید که بر روی نانو ذره مغناطیسی Fe3O4@SiO2 نشسته شدهبه عنوان یک کاتالیست جدید و هتروژن برای سنتز یک مرحله ای باربیتوریک اسید و مشتقات پیرانو (2-3d) پیریدین در حد واسط آبی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue  0268-2605 (2018-08-12PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  محمد علی رضوانیمریم شاطریانمعصومه اقمشه
Catalytic oxidative desulphurization of gasoline using amphiphilic polyoxometalate@polymer nanocomposite as an efficient, reusable, and green organic–inorganic hybrid catalyst
سولفورزدایی اکسیداسیونی کاتالیزوری بنزین با استفاده از نانوکامپوزیت آمفی فیلیک پلی اکسومتالات به عنوان یک کاتالیزور هیبریدی آلی و معدنی کارآمد، قابل استفاده مجدد و سبز
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Issue 0959-3330 (2018-07-29PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  منیره پورقاسمی لاتیمحمد اقبال نعیممختار علینیارودسریفرهاد شیرینیمحمد علی رضوانیA kermark bjorn. Johnston Eric V Verho Oscar
Palladium Nanoparticles Immobilized on an Aminopropyl‐functionalized Silica‐Magnetite Composite as a Recyclable Catalyst for Suzuki‐Miyaura Reactions
نانو ذرات پالادیم تثبیت شده بر روی کامپوزیت مغناطیسی سیلیکای امینوپروپیل عامل دار شده، به عنوان کاتالیزور تکرارپذیر برای واکنشهای سوزوکی-میااورا
ChemistrySelect Issue 3 (2018-07-21PP. 7970-7975 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  منیره پورقاسمی لاتیفرهاد شیرینیمختار علینیارودسریمحمد علی رضوانی
Synthesis of 1‑(benzothiazolylamino)phenylmethyl‑2‑naphthols accelerated by a novel magnetic nanocatalyst
سنتز 1- (بنزوتی ایزولیل آمینو) فنیل متیل-2-نافول تسریع شده با یک نانوکاتالیست مغناطیسی جدید
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 1735-207 (2018-04-09PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  محمد علی رضوانیزهرا شکری آغبلاغحسن حسینی منفرد
Green and efficient organic–inorganic hybrid nanocatalyst for oxidative desulfurization of gasoline
نانو کاتالیزور سبز و هیبریدی آلی-معدنی برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی بنزین
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 0268-2605 (2018-04-09PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  سیده سعیده حسینیمریم شاطریانمرتضی واحدپورمحمد علی رضوانی
Facile synthesis and characterization of Sc2O3 nanoparticles for electrocatalytic oxidation of ethanol: Cyclic voltammetry and chronoamperometry studies
سنتز آسان و شناسایی نانوذرات Sc2O3 به منظور اکسایش الکتروکاتالیزوری اتانول: مطالعات ولتامتری چرخه ای و کرونوآمپرومتری
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY Issue 10 (2018-03-08PP. 4961-4966 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  محمد علی رضوانیمریم شاطریانزهرا شکری آغبلاغرباب بابایی
Oxidative Desulfurization of Gasoline Catalyzed by IMID@PMA@CS Nanocomposite as a Highperformance Amphiphilic Nanocatalyst
گوگرد زدایی اکسیداسیونی بنزین به کمک نانو کامپوزیت IMID@PMA@CS به عنوان یک نانوکاتالیزور آمفی فیلیک پرکاربرد
Environmental Progress & Sustainable Energy Issue 1944-7450 (2018-01-28PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  منیره پورقاسمی لاتیفرهاد شیرینیمختار علینیارودسریمحمد علی رضوانی
Butane‐1‐sulfonic acid immobilized on magnetic Fe3O4@SiO2 nanoparticles: A novel and heterogeneous catalyst for the one‐pot synthesis of barbituric acid and pyrano[2,3‐d] pyrimidine derivatives in aqueous media
بوتان 1-سولفونیک اسید بر روی نانوذرات Fe3O4 @ SiO2 مغناطیسی قرار می گیرد به عنوان یک کاتالیزور نو و ناهمگن برای سنتز یک اسید باربیتوریک و مشتقات پیرانو [2،3-d] پیریمیدین در محیط های آبی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 32 (2017-09-25PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  سیده سعیده حسینیمرتضی واحدپورمریم شاطریانمحمد علی رضوانی
Investigation of Structural and Optoelectronic Properties of Sc2O3 Nanoclusters: A DFT Study
بررسی خصوصیات ساختاری و الکترونوری نانو کلاستر Sc2O3: یک مطالعه DFT
Physical Chemistry Research - انجمن شیمی ایران Issue  2322-5521 (2017-09-01PP. 493-504 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  محمد علی رضوانیسحر خندانمعصومه اقمشه
Synthesis and characterization of new nanocomposite TBA-PW11Ni@NiO as an efficient and reusable heterogeneous catalyst in oxidative desulphurization of gasoline
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید TBA-PW 11 Ni@NiO به عنوان یک هتروژن کاتالیزور موثر و تکرار پذیر در گوگرد زدایی اکسیداسیونی بنزین
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Issue 77 (2017-05-26PP. 321-328 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  محمودی نیاز محمدمینا اویسیمختار علینیارودسریمحمد علی رضوانیامین ولی پور
Bi-amino surface functionalized polyoxometalate nanocomposite as an environmentally friendly catalyst: synthesis and dye degradation
نانوکامپوزیت پلی اکسومتالات عامل دار شده با سطح بای- آمینو به عنوان یک کاتالیزور سازگار با محیط زیست: سنتز و تخریب رنگ
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 75 (2017-05-25PP. 2381-2389 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  محمد علی رضوانیسحر خنداننگین صباحی
Oxidative Desulfurization of Gas Oil Catalyzed by (TBA)4PW11Fe@PbO as an Efficient and Recoverable Heterogeneous Phase-Transfer Nanocatalyst
گوگرد زدایی اکسایشی گازوییل به کمک (TBA)P4W11Fe@PbO به عنوان یک نانوکاتالیست هتروژنوس انتقال فاز، موثر و برگشت پذیر
ENERGY & FUELS Issue 31 (2017-04-24PP. 5472-5481 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  محمد علی رضوانیزهرا شکری آغبلاغحسن حسینی منفردسحر خندان
Mono Mn(II)-substituted phosphotungstate@modified graphene oxide as a high-performance nanocatalyst for oxidative demercaptanization of gasoline
گوگرد زدایی بنزین به روش اکسایشی به کمک فسفوتنگستات تک استخلافی منگنز (II) ساپورت شده بر روی گرافن اکساید اصلاح شده به عنوان یک نانوکاتالیزور بسیار موثر
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Issue 52 (2017-03-23PP. 42-50 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  محمد علی رضوانیمختار علینیارودسریسحر خندانسیدحسین موسویزهرا شکری آغبلاغ
Synthesis and characterization of new nanocomposite CTAB-PTA@CS as an efficient heterogeneous catalyst for oxidative desulphurization of gasoline
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت جدید CTAB-PTA@CS به عنوان کاتالیزور موثر برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی بنزین
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Issue 312 (2017-03-15PP. 243-251 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  مریم شاطریانمحمد علی رضوانیوحیده شاه سوندیکلثوم قاسمی
Synthesis, Characterization and Electrochemical properties of Lanthanum Oxysulfate Nanoceramic
سنتز، شناسایی و بررسی خواص الکتروشیمیایی نانو سرامیک لانتانیوم اکسی سولفات
- نانو ساختارها دانشگاه کاشان با همکاری دانشگاههای دیگر Journal of Nanostructures Issue 7 (2017-02-01PP. 97-102 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  نیاز محمد مجمودیمحمد علی رضوانیمینا اویسیامین ولی پورمختار علینیارودسری
Immobilized polyoxometalate onto the modified magnetic nanoparticle as a photocatalyst for dye degradation
تثبیت پلی اکسومتالات بر روی نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان یک فتوکاتالیست به منظور رنگزدایی
MATERIALS RESEARCH BULLETIN Issue 84 (2016-08-26PP. 422-428 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  محمد علی رضوانیمختار علینیارودسریمینا اویسیرباب باباییکلثوم قاسمیسحر خندان
An organic–inorganic hybrid based on an Anderson-type polyoxometalate immobilized on PVA as a reusable and efficient nanocatalyst for oxidative desulphurization of gasoline
تهیه نانو کاتالیزور هیبریدی آلی-معدنی بر پایه پلی اکسومتالات آندرسونی تثبیت شده بر روی PVA تحت عنوان کاتالیزور تکرار پذیر و موثر برای گوگرد زدایی اکسایشی بنزین
RSC Advances Issue 6 (2016-05-24PP. 53069-53079 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  محمد علی رضوانیمینا اویسیمختار علینیارودسری
Phosphotungestovanadate immobilized on PVA as an efficient and reusable nano catalyst for oxidative desulphurization of gasoline
فسفو تنگستو وانادات تثبیت شده برروی PVA به عنوان یک نانو کاتالیزور موثر و برگشت پذیر برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی بنزین
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL Issue 410 (2015-09-16PP. 121-132 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  محمد علی رضوانیمحمدی زنوز فرخزاد
An organic–inorganic hybrid compound constructed by polytungsto-vanadosilicate and hexadecyltrimethyl ammonium as an efficient catalyst for demercaptanization of crude oil
یک ترکیب هیبریدی آلی-معدنی ساخته شده با پلی تنگستو وانادو سیلیکات و هگزا دسیل تر متیل آمونیوم به عنوان یک کاتالیزور مناسب برای مرکاپتان زدایی نفت خام
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Issue 22 (2015-06-15PP. 83-91 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  محمد علی رضوانیمختار علینیارودسریلیلا عبدالهی لیشمینا اویسی
(N(But)4)5H4PV6Mo6O40 as an efficient catalyst for the oxidative desulphurisation of gasoline
(N(But)4)5H4PV6Mo6O40 یک کاتالیزور مناسب برای گوگرد زدایی بنزین به روش اکسیداسیونی
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY Issue 1 (2015-05-22PP. 91-101 

12.  محمد علی رضوانیM. A. Asli L. , AbdollahiM. Oveisi
Nano composite mixed-addenda vanadium substituted polyoxometalate-TiO2 as a green, reusable and efficient catalyst for rapid and efficient synthesis of symmetric disulfides under ultrasound irradiation
نانو کامپوزیت پلی اکسومتالات چند فلزی با جانشینی وانادیوم– TiO2 به عنوان کاتالیزگر سبز، قابل استفاده مجدد و بهینه به منظور سنتز سریع و مطلوب دی سولفیدهای متقارن تحت تابش فراصوت
Chemistry of Solid Materials Issue Vol. 2 No. 1 2014 (2015-02-17PP. 43-53 

11.  مختار علینیارودسریمحمد علی رضوانیمینا اویسیلیلا عبدالهی لیش
A comparative study between transition-metal-substituted Keggin-type tungstosilicates supported on anatase leaf as catalyst for synthesis of symmetrical disulfides
یک مطالعه مقایسه ای بین نوع کگینی تنگستو سیلیکات با فلز واسطه جانشینی حامل بر روی برگهای آناتاز به عنوان کاتالیزگر برای سنتز دی سولفیدهای متقارن
Chemistry of Solid Materials Issue Vol. 2 No. 1 2014 (2015-02-17PP. 50-64 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  محمد علی رضوانیفلاح شجاعی امحمدی زنوز فرخزاد
Anatase titania–vanadium polyphosphomolybdate as an efficient and reusable nano catalyst for the desulphurization of gas oil
آناتاس تیتانا-پلی اکسومولیبدو فسفات وانادیم درا برای گوگردزدایی گازوییل کاتالیزوری بسیار موثر و تکرارپذیر می باشد
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY Issue 79  (2014-08-24PP. 1099-1110 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  فلاحی شجاعی عبداللهمحمد علی رضوانیلقمانی محمدحسن
Comparative study on oxidation desulphurization of actual gas oil and model sulfur compounds with hydrogen peroxide promoted by formic acid: Synthesis and characterization of vanadium containing polyoxometalate supported on anatase crushed nanoleaf
مطالعه مقایسه ای گوگردزدایی گازوییل و ترکیب مدل سازی شده آن به روش اکسیداسیون با هیدروژن پروکسید تقویت شده با فرمیک اسید
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY Issue 118 (2014-02-15PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  فلاحی شجاعی عبداللهمحمد علی رضوانیمحمدی زنوز فرخزاد
Deep desulphurization of gas oil and model compounds by an anatase nanocomposite sandwich-type polyoxometalate as a novel, reusable and green nano mercaptan scavenger
گوگرد زدایی عمیق گازوییل و مدل مشابه آن به وسیله نانو مرکاپتان اسکونجر قابل بازیافت سبز از نوع پلی اکسومتالات ساندویچی
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY Issue 78 (2013-01-14PP. 129-136 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  محمد علی رضوانیفلاحی شجاعی عبداللهلقمانی محمدحسن
Synthesis and characterization of novel nanocomposite, anatase sandwich type polyoxometalate, as a reusable and green nano catalyst in oxidation desulfurization of simulated gas oil
سنتز و شناسایی و نانو کامپوزیت آناتاس پلی اکسومتالات ساندویچی به عنوان کاتالیزور سبز قابل بازیافت برای گوگرد زدایی گازوییل شبیه سازی شده
CATALYSIS COMMUNICATIONS Issue 25 (2012-04-10PP. 36-40 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  محمد علی رضوانی Harutyunyan RM. Heravi majid
Aerobic Oxidation of Thioles to Disulfides Catalyzed by Mixed-Addenda Vanadium (V) Substituted Heteropolyacids
اکسیداسیون تیولها به دای سولفیدها به کمک Mixed-Addenda Vanadium (V) Substituted Heteropolyacids و هوا
Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry Issue 42 (2012-01-28PP. 1232-1236 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  فلاحی شجاعی عبداللهمحمد علی رضوانیهروی مجید
A green, reusable and highly efficient solid acid catalyst for the oxidation of aldehydes to the corresponding carboxylic acids using H2O2 and KMnO4:H5PV2Mo10O40 (10-molybdo-2- -vanadophosphoric heteropolyacid)
کاتالیزور جامد اسیدی قابل بازیافت، سبز، موثر در اکسیداسیون آلدهیدها به کمک H2O2 وK MnO4 : H5PV2Mo10O40 (10-molybdo-2- -vanadophosphoric heteropolyacid)
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY Issue 11 (2011-06-23PP. 1513-1522 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  شریف زاده باعی ممحمد علی رضوانی
An Efficient, New, Simple and Rapid Method for Synthesis and Isomerization of Heteropolyanion B-[PW9O34]9-
روش سنتز مفید و جدید و سریع ایزومرهای هتروپلی آنیونهای B-[PW9O34]9-
ASIAN J CHEM Issue 23 (2011-05-23PP. 5381-5383 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  فلاحی شجاعی عبداللهمحمد علی رضوانیهروی مجید
H5PV2Mo10O40 as an efficient catalyst for the oxidation of thiols to the corresponding disulfides using hydrogen peroxide as the oxidant
H5PV2Mo10O40 یک کاتالیزورمناسب برای اکسیداسیون تیولها به کمک هیدروژن پراکسید به عنوان اکسنده
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY Issue 7 (2011-02-25PP. 955-963 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  Harutyunyan Rمحمد علی رضوانیهروی مجید
H5[PMo10V2O40] as a Green, Reusable, and Highly Efficient Catalyst for the Oxidation of Dithiols in Intermolecular Reactions Using Permanganate as an Oxidizing Reagent
H5[PMo10V2O40] به عنوان کاتالیزور فعال، سبز و مناسب برای اکسیداسیون دای تیولها
Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry Issue 41 (2011-02-02PP. 94-99 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  فلاح شجاعی امحمد علی رضوانیشریف زاده باعی م
Green, Reusable and Highly Efficient Solid Acid Catalyst for Oxidation of Thiols under Microwave Irradiation
اکسیداسیون سریع تیولها به کمک مایکروویو با کمک کاتالیزوری مناسب اسید جامد هتروپلی آنیونی
World Applied Sciences Journal Issue 11 (2010-06-15PP. 727-732 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 31. نسرین خلفیمحمد علی رضوانیوهب جعفریان
حذف آموکسی سیلین از محلول های آبی توسط کاتالیزور FWF @ MOF-Ni
Removal of amoxicillin from aqueous solutions by FWF @ MOF-Ni catalyst
-- دانشگاه سیستان و بلوچستان, یادگار-سیستان و بلوچستان, 2022-12-29 - 2022-12-30
ملی معتبر 30. حسین رضوانیمحمد علی رضوانی
نانوکامپوزیتی جدید بر پایه پلی اکسومتالات ساندویچی Fe2W18Fe4 به عنوان یک نانوکاتالیست برای جوانه زنی بذر جو
New nanocomposite base on sandwich-type polyoxometalate Fe2W18Fe4 as a nanocatalyst for germination of barley seeds
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 29. محمد علی رضوانیحسین رضوانی
سنتز نانوکامپوزیت جدید حاوی وانادیوم فسفومولیبدووانادات / پلی وینیل الکل به عنوان یک نانوکاتالیست برای جوانه زنی بذر جو
Synthesis of new nanocomposite vanadium containing phosphomolybdovanadate / polyvinyl alcohol as a nanocatalyst for germination of barley seeds
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 28. سیده شیما حسینیمحمد علی رضوانیزهرا شکری آغبلاغ
حذف رنگ کاتیونی (Methylorange) از محلول آبی با استفاده از کامپوزیت PMnW11 @ PANI @ CS
Removal of cationic dye (Methylorange) from aqueous solution using PMnW11@PANI@CS composite
-- انجمن شیمی ایران (دانشگاه زنجان), زنجان, 2018-09-02 - 2018-09-02
ملی معتبر 27. معصومه اقمشهمحمد علی رضوانی
سنتز نانوکامپوزیت هیبریدی آلی-امعدنی جدید (Bu4N) 7H3 [P2W18Cd4 (Br) 2 O68] @ TiO2 به عنوان یک نانومرکاپتان حذف کننده در گازوییل
Synthesis of a novel inorganic–organic hybrid nanocomposite, (Bu4N)7H3[P2W18Cd4(Br)2O68]@TiO2, as a novel nano mercaptan scavenger in gasoline
-- انجمن شیمی ایران (دانشگاه زنجان), زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 26. سحر خندانمحمد علی رضوانی
بررسی حذف متیلن بلو از محلول آبی توسط نانو جاذب پلی اکسومتاات ساندویچی تثبیت شده بر تیتانات آهن
Investigation of removal of methylene blue from aqueous solution by sandwich polyoxomethate nano-adsorbent Stabilized on iron titanate
-- انجمن شیمی ایران (دانشگاه زنجان), زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 25. سحر خندانمحمد علی رضوانی
گوگرد زدایی اکسیداسیونی بنزین با استفاده از نانو کاتالیزور آلی معدنی IMD-PWZn@NiO
Catalytic oxidative desulfurization of gasoline using organic-inorganic hybrid IMD-PWZn@NiO nanocatalyst
-- انجمن شیمی ایران (دانشگاه زنجان), زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 24. نسرین خلفیمحمد علی رضوانیزینب ملکی
حذف ماده رنگزای کانگورد به روش فتوکاتالیستی با استفاده از کامپوزیت های هترو پلی آنیونی
Removal of Kangard Dye by photocatalytic method using heteropolyanion composites
-- انجمن شیمی ایران, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 23. نسرین خلفیمحمد علی رضوانیزینب ملکی
سنتز جدید نانوکامپوزیت میوه کاجی شکل وانادیم دار فسفومولیبدووانادات@پلی وینیل الکل برای گوگرد زدایی اکسیداسیونی بنزین
Novel synthesis of cone-like nanocomposite vanadium containing phosphomolybdovanadate@polyvinyl alcohol for oxidative desulfurization of gasoline
-- انجمن شیمی ایران, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 22. ناهید جعفریمحمد علی رضوانی
فسفو تنگستیک اسید تثبیت شده بر روی اکسید منگنز (PW12O40@MgO) به عنوان یک نانوکاتالیزور موثر برای گوگردزدایی اکسیداسیونی بنزین
Phosphotungstic acid immobilized on magnesium oxide (PW12O40@MgO) as an efficient nanocatalyst for oxidative desulfurization of gasoline
-- انجمن شیمی ایران (دانشگاه زنجان), زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 21. معصومه اقمشهمحمد علی رضوانی
مطالعه مقایسه ا ی گوگردزدایی اکسایشی از سوختهای گازوئیل و بنزین توسط نانو کامپوزیت NiO/NiPOM
Comparison of oxidative desulphurisation of gasoline and gasoline by nano Composite NiO / NiPOM
-- انجمن شیمی ایران (دانشگاه زنجان), زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 20. محسن فریدونی ولاشجردیزهرا شکری آغبلاغزهرا نوری اوغول بیکپریسا افشاریمحمد علی رضوانی
سنتز و شناسایی نانوکاتایست @CS2TiO/12SiW و بررسی اثر کاتالیستی آن در گوگردزدایی اکسیداسیونی
Synthesis and charechterization of SiW12/TiO2@CS for Oxidation desulfurization process
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
ملی معتبر 19. زهرا نوری اوغول بیکزهرا شکری آغبلاغمحسن فریدونی ولاشجردیمحمد علی رضوانی
حذف ماده رنگزای متیلن بلو به روش فتوکاتالیستی با استفاده از کامپوزیت هتروپلی آنیونی
Removal of methylene blue dye by photocatalytic method using heteropolyanion composite
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
ملی معتبر 18. سیده سعیده حسینیمرتضی واحدپورمریم شاطریانمحمد علی رضوانی
بررسی خواص ساختاری و ضد باکتری نانوکامپوزیت 4O2NiAl تهیه شده توسط روش سل- ژل
Structural and Antibacterial Properties of NiAl2O4 Nanocomposites Prepared by Sol-gel method
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
ملی معتبر 17. محمد علی رضوانیحسن حسینی منفردزهرا شکری آغبلاغ
سنتز و شناسایی نانوکاتالیست GO-11PMnW در جهت حذف فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو
Synthesis and charechterization of PMnW11-Go for photocatalytic color removal Methylene blue
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
ملی معتبر 16. فرشته اکبرزادهمریم شاطریانمحمد علی رضوانیمعصومه اقمشه
سنتز نانوکامپوزیت جدید هیبرید آلی معدنی CS@PCUMo-MgCu2O4 به عنوان کاتالیزور کارآمد در گوگردزدایی اکسیداسیونی از بنزین
synthesis of inorganic-organic hybride CS@PCUMo-MgCu2O4 as an efficient nanocatalyst for desulfurization of gasoline
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
ملی معتبر 15. معصومه اقمشهمحمد علی رضوانیمریم شاطریانفرشته اکبرزاده
سنتز نانوکامپوزیت @NiO 39O11TBANiPW به روش سل – ژل و بررسی خواص کاتالیزوری آن در گوگردزدایی اکسیداسیونی از گازوئیل
synthesis of 9O11TBANiPW@ Nio via sol gel method and investigation of its catalytic activity for desulfurization of gasoline
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-07-28
ملی معتبر 14. محمد علی رضوانینگین صباحیحمید سعیدیانسحر خندان
تهیه PbO 93@ ZnO 11 PW (4 imid ( به عنوان یک نانوکاتالیزوری کارآمد برای گوگردزدایی از بنزین
synthesis of (imid)4PW11ZnO39@ Pbo as an efficient nanocatalyst for desulfurization of gasoline
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
بین‌المللی 13. M. Enhessariمحمد علی رضوانیمریم شاطریان K. Hootianpour
سنتز، شناسایی و خواص نوری CoAl2O4 نانو پیگمنت
Synthesis, characterization and optical properties of CoAl2O4 nano pigments
.nanotr11-Middle East Technical University Middle East Technical University, Turkey, 2015-06-22 - 2015-06-24
بین‌المللی 12. M. Enhessariمحمد علی رضوانیمریم شاطریان
سنتز و شناسایی نانو سرامیک FeAl2O4
Synthesis and characterization of FeAl2O4 nanoceramic
.nanotr11-Middle East Technical University Middle East Technical University, Turkey, 2015-06-22 - 2015-06-24
بین‌المللی 11. مریم شاطریانمحمد علی رضوانی
سنتز جدید نانو کامپوزیت LaMnO3-PV2Mo10O40 به عنوان یک نانو پاک کننده و کاتالیزور موثر برای گوگرد زدایی شدید بنزین و ترکیبات مشابه آن
Synthesis of novel nano composite LaMnO3-PV2Mo10O40as a nanomercaptan scavenger and efficient catalyst for deep desulphurization of gasoline and model
-- دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده فنی بابل, کیش, 2015-03-08 - 2015-03-11
بین‌المللی 10. لیلا عبدالهی لیشمحمد علی رضوانیمختار علینیارودسری
سنتز جدید نانو کامپوزیت آمفی فیلیلک مخروط مانند فسفو مولیبدو وانادات-پلی وینیل الکل به منظور گوگرد زدایی بسیار موثر بنزین
New synthesis of cone-like amphiphilic nano composite of phosphomolybdovanadate /polyvinylalcohol for efficient gasoline ODS
-- دانشگاه شهید بهشتی- دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشگده فنی بابل, کیش, 2015-03-08 - 2015-03-11
بین‌المللی 9. لیلا عبدالهی لیشمحمد علی رضوانی
سنتز آسان نانو کامپوزیت ورقه مانند نوع کگینی پلی تنگستو وانادو فسفریک/ پلی وینیل الکل برای تهیه سوخت گازوییل فوق العاده تمیز
Facile synthesis of sheet like nano composite kegging type of poly tangsto- vanado phosphoric / polyvinyl alcohol for preparation of ultra clean gas oil fuels
-- دانشگاه شهیدبهشتی -دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران دانشکده فنی بابل, کیش, 2015-03-08 - 2015-03-11
بین‌المللی 8. لیلا عبدالهی لیشمحمد علی رضوانی
سنتز جدید نانو کامپوزیت آمفی فیلیلک مخروط مانند وانادو فسفو مولیبدات-پلی وینیل الکل برای تهیه بنزین فوق العاده تمیز
New synthesis of cone-like amphiphilic nano composite of phosphomolybdovanadate / polyvinylalcohol for preparation of ultra clean gasoline
-- دانشگاه شهیدبهشتی- دانشکده فنی بابل- دانشکده علوم دارویی دانشگاه تهران, کیش, 2015-03-08 - 2015-03-08
ملی معتبر 7. مینا اویسیمحمد علی رضوانی
ساخت سریع نانو کامپوزیت ورقه مانند نوع کگینی پلی تنگستو وانادو فسفریک/ پلی وینیل الکل برای تهیه سوخت گازوییل فوق العاده تمیز
Facile synthesis of sheet like nano composite kegging type of poly tangsto- vanado phosphoric / polyvinyl alcohol for preparation of ultra clean gas oil fuels
-- دانشگاههای شهید بهشتی ، شریف و غیره, کیش, 2015-03-08 - 2015-03-11
ملی معتبر 6. خوبی اسماءقریشی سیدمهدیمریم شاطریانمحمد علی رضوانی
تزیین سطح خمیری الکترود کربن با نانوذرات طلا برای آنالیز مواد دارویی به روش کمومتری
Surface Decoration of Carbon Paste Electrode with Gold Nanoparticles for Drugs Analysis by Chemometric Methods
-- دانشگاههای شهید بهشتی و شریف با همکاری سایر دانشگاهها, کیش, 2015-03-08 - 2015-03-11
بین‌المللی 5. محمد علی رضوانیمختار علینیارودسریلیلا عبدالهی لیش
تهیه سوخت فوق العاده پاک شده توسط مایسلر جدید معکوس نوع پلی اکسومتالات ساندویچی کادمیوم دار به عنوان یک نانو کاتالیزور کارآمد و قابل تکرار پذیر
Preparation of ultra-clean fuels by new reverse micellar cadmium containing sandwich type polyoxometalate as an efficient and reusable nano catalyst
-- دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه تهران, کیش, 2015-03-08 - 2015-03-11
بین‌المللی 4. محمد علی رضوانیفلاحی شجاعی عبداللهلقمانی محمدحسن
سنتز پلی اکسومتالات کگینی وانادیم دار ناول برای گوگرد زدایی عمیق نفت خام
Synthesis of Novel Nano Anatase Vanadium-Addenda Keggin Type Polyoxometalate, as a Nano Catalyst for Deep Desulfurization of Crude Oil with Hydrogen Peroxide Promoted by Formic Acid
کنفرانس بین المللی مواد نانو ساختار پژوهشکده علوم و فناوری نانو با همکاری دانشگاه شریف کیش, کیش, 1392/11/15 - 1392/11/18
ملی معتبر 3. محمدعلی رضوانی
سنتز ناول پلی اکسومتالات ساندویچی هیبریدی آلی-معدنی و دپه شدن ان بر روی TiO2 به عنوان مرکاپتان اسکونجر در گازوییل
Synthesis of a Novel Inorganic-Organic Hybrid Based on Sandwich Type Polyoxometalate Supported on Anatase TiO2 Crushed Nano Leaf as a Novel Nano Mercaptan Scavenger in Gas Oil
کنفرانس نانو ساختارها کیش, کیش, 1392/11/15 - 1392/11/18
بین‌المللی 2. محمد علی رضوانیفلاحی شجاعی عبداللهلقمانی محمدحسن
سنتز ماده نانو اسکونجر جدید مرکاپتان نفت از مدل ساندویچی پلی اکسومتالات ساپورت شده بر روی نانو ذرهTiO2
Synthesis of a Novel TiO2-Supported Sandwich Type Polyoxometalate Nanoparticle as a Novel Nano Mercaptan Scavenger in crude oil
کنفرانس بین المللی مواد نانو ساختار پژوهشکده علوم و فناوری نانو با همکاری دانشگاه شریف کیش, کیش, 1391/12/21 - 1391/12/23
بین‌المللی 1. فلاحی شجاعی عبداللهمحمد علی رضوانیلقمانی محمدحسن
کاتالیزور پلی اکسومتالات کگینی وانادیم دار یک نانو ذره اسیدی جامد، تکرارپذیر و بسیار موثر برای اکسیداسیون دای تیول
Keggin Nanoparticle Mixed-addenda Vanadium-containing-TiO2 as a Green, Reusable and Highly Efficient Solid Acid Catalyst for Oxidation of Dithiols in Intermolecular Reactions
کنفرانس بین المللی مواد نانو ساختار کیش -با همکاری انجمن فیزیک و دانشگاه ها, کیش, 1391/11/17 - 1391/11/19