خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41414   بروزرسانی: 30-11-1402

Mohammad Ali Rezvani

آز-شیمی عمومی 2

دانشجویان گرامی با رجوع به لینکهای زیر و حل بعضی از مسایل آن می توانید بیشتر با مسایل آزمایشگاه آشنا شوید.

1- http://web.mst.edu/~gbert/qual/qual.html

2- http://www.dartmouth.edu/~chemlab/chem6/kinet1/overview/techniques.html

3- http://www.dartmouth.edu/~chemlab/techniques/buret.html

4-    http://www.dartmouth.edu/~chemlab/techniques/q_transfer.html               

 5-