خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39989   بروزرسانی: 30-11-1402

Mohammad Ali Rezvani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

  عضو بنیاد ملی نخبگان زیر نظر نهاد ریاست جمهوری (سطح سه نخبگان و مخترعین کشور) 

  مخترع برتر سومین جشنواره مخترعین و نوآوران ایران

    مخترع برتر پنجمین جشنواره مخترعین و نوآوران ایران

  دارای 8 اختراع ثبت شده در سازمان ثبت اختراعات ایران در جهت بهبود کیفیت نفت و مشتقات آن

  ارائه مقاله برتر در بین 36 کشور شرکت کننده در سمینار بین المللی کیش در زمینه نانو از بین 520 پوستر

دبیر علمی اولین کنفرانس کاتالیست ایران (زنجان 1397)

قرارگیری در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان سال 1399
در ارزیابی دانشگاه استفورد 7 عضو هیأت علمی و یک پژوهشگر دانشگاه زنجان جزو ۲ درصد دانشمندان برتر جهان شدند

قرارگیری در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان سال 1400

در ارزیابی دانشگاه استفورد 6 عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان جزو ۲ درصد دانشمندان برتر جهان شدند

قرارگیری در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان سال 1401

در ارزیابی دانشگاه استفورد 5 عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان جزو ۲ درصد دانشمندان برتر جهان شدند

 

Editor of the Open Chemical Engineering Journal

https://benthamopen.com/TOCENGJ/editorial-board

 

 

 

PATENTS (اختراعات)

I have 8 inventions about nano-material and mercaptan scavenger in crude oil and its derivations.

 

 

11

 1

Title

Desulfurization of gas oil by synthesis of nano anatase titano sandwich type polyoxometalate

Application

Oxidation desulfurization of gas oil

Patent NO.

75344

Date of patent

06/06/2012

 

 

2

 2

Title

Synthesis of  anatase nanoparticle selenium keggin  type polyoxometalate for desulfurization of gas oil by computer modeling and oxidation method

Application

Oxidation desulfurization of gas oil

Patent NO.

76023

Date of patent

17/07/2012

 

3

 3

Title

Synthesis of  anatase titano methyl amine keggin type heteropolyanion for remove of H2S and mercaptan in crude oil and its derivations

Application

Oxidation desulfurization of crude oil and its derivations

Patent NO.

76207

Date of patent

17/07/2012

 

 

4

 4

Title

Synthesis of  anatase nanoparticle tetra methyl amine sandwich type polyoxometalate

Application

Oxidation desulfurization of gas oil

Patent NO.

71208

Date of patent

23/08/2011

 

 

 

5

 5

Title

Synthesis of  TiO2-Supported tetra butyl amin Sandwich Type Polyoxometalate Nanoparticle

Application

Oxidation desulfurization of gasoline and jet fuel

Patent NO.

71207

Date of patent

23/08/2011

   

 

 

6

 6

Title

Synthesis of a Novel TiO2-Supported Sandwich Type Polyoxometalate Nanoparticle as a Novel Nano Mercaptan Scavenger in crude oil

Application

Oxidation desulfurization of crude oil and  fuel

Patent NO.

71203

Date of patent

23/08/2011

 

 

 
AWARDS AND HONORS

 

1. Presidential award for best invention, 2011, Tehran Iran. 

2. In 4th international conference on nanostructures (ICSN4) which was held from 11 to 14 march 2012 in Sharif University of Technology, International Campus in Kish Island has been selected as one of 12 top ones among 520 posters from 36 country.