خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39989   بروزرسانی: 30-11-1402

Mohammad Ali Rezvani

معدنی 1- ریزحالتها

 با سلام دانشجویان محترم (معدنی یک) لطفا سئوالات را پاسخ داده و تا 4 شنبه هقته آینده (22/2/95 ) پاسخ سئوالات را به من تحویل دهید

 یادآوری: حل تمرینات 2 نمره خواهد داشت.

 

1. در اتم هیدروژن طول موج ششمین خط سری بالمر را محاسبه کنید.

 

ثابت ریدبرگ:m-1 10967757

ثابت پلانک:J.sec 34-10 × 6262/6

2. اربیتال 5Px چند گره دارد؟

 

3. جمله طیفی حالت پایه اتم اکسیژن دارای چند ریز حالت است؟ (8O)

 

4. تمام جملات طیفی آرایش الکترونی ناهم ارز p1 p1 را بنویسید.

 

 5. بار موثر هسته را برای اتم کلر به‌روش اسلیتر محاسبه کنید. 17Cl

 

 6-    نمایش اعمال تقارن  S3 را بر روی شکل روبرو نمایش دهید.   

7- رفتار اوربیتالهای d را برای گروه Ci  و اوربیتالهای P را برای گروه Cs  و D2 بدست آورید. 

8- کدام مولکول قطبی است و چرا؟

1- XeF2    -4      PF2Cl3      -3     SCl2     2-     P(me)2Cl3    

 

 

9- کدام گروه جدید حاصل می شود (به وسیله برجسته نما نمایش دهید)

1-  C3 + i    -6       C3V + i   -5       C3 + S6    - 4        S4 + i   - 3     D3d  - S6    - 2      C5V + $h
 

 

10. حاصلضرب‌هاي زير را بدست آوريد:

الف) C2(z) × i

ب) C2(z) C2(x)

 

 11- گروه نقطه ای  [PtCl3(C2H4)]- کدام است.
1) D2d 4) D2h 3) C2V 2) Cs

12- کدام جهش الکترونی با آزاد کردن بیشترین مقدار انرژی در یک اتم برانگیخته هلیم انجام می گیرد.؟

1-   n=3  --->  n=2

2-    n=2-----> n=3

3-   n=3-----> n=9

n=9-----> n=3

13- فرکانس خط یونش هلیم مساوی است با 

1-  1/2  فرکانس یونش هیدروژن

2-  4 برابر ثابت ریدبرگ هیدروژن

3-  2 برابر فرکانس یونش هیدروژن

4- اختلاف ثابت ریدبرگ هیدروژن و هیلم

 

14-   جمله ای طیفی کدام دو آرایش الکترونی یکسان نیست؟

1-    p2 --p4

2-   d2----d3

3-   d2---d8

4-   d3--d7

 

15-  مقدار L کدام گزینه برابر صفر است؟

1-  p4        

2- d10

3 -   d8

4-  f3 

16- جمله حالت پایه اتمی 3F4 است عدد اتمی آن کدامست؟

1) 28    2) 26    3)  22       4)  30

 

17-  جمله طیفی حالت پایه Cr کدامست

1) 6S  

2) 7S

3) 2S

4) 3S

18- در اتم Mo چند الکترون با اعداد کوانتومی L=0 و mL=0 وجود دارد؟

 1) 11       2)  9      3)  10        4) 14 

 

19-   جمله طیفی  4F شامل چند ریز حالت است؟

1) 12    2)  14     3)   28     4) 32

 

20-  کدام جمله طیفی نادرست است؟

1- 5P2    

2- 3F3

3-   3D2

4- 2S3/2

21- برای جمله طیفی 3p مقادیر Ms, S, Ml, L  به ترتیب می توانند ....باشند؟

1) 1، (-1، 0، 1) 1 (-1، 0 ، 1)       2) 1، 3، 1، 3         3) 3، (-1، 0، 1) 3 (-1، 0 ، 1)      4)  3، 3، 1، 1

            22- کدام جمله طیفی ریز حالت یا microstates بیشتری دارد؟

           1) 1G    

           2) 2D

          3) 2S

          4) 4P  

           22-  کدام جمله طیفی مربوط به آرایش الکترونی  Ar]3d7   در حالت پایه می باشد؟

          1- 3F9/2

         2- 4F3/2

          3- 3F3/2

         4- 4F9/2