خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41012   بروزرسانی: 30-11-1402

Mohammad Ali Rezvani

معدنی 1- تمرینهای ترکیبی

 

 

1- الف) کدام گروه جدید حاصل می شود (نمایش دهید)

1-  C3 + i 2 -  C3V + i     3-   C3 + S6       4-  S4 + i        5-  D3d  - S6    6-  C5V + h

2- ثابت کنید حاصلضرب دو عمل C2 عمود بر هم تعویض پذیر است

 ب ) حاصلضرب δ(xy) [x1, y1, z1]

 

ج) حاصلضرب C4(z) δ(xy) [x1, y1, z1]C4

د) ثابت کنید C2i=iC2= δ

 

3- برای تعیین گروه نقطه ای یک شکل یا مولکولی باید چگونه عمل کرد؟ بطور کامل توضیح دهید

4- در چه صورت یک ترکیب فعالیت نوری خواهد داشت. با دو مثال از ترکیب فعال نوری و غیر فعال نوری کامل تعریف کرده و توضیح دهید.

5- گروه نقطه ای ترکیبات زیر را تعیین کنید.

1] Al2Cl6

2] dz2

3] BrF3

4] Cl3PO

5] XeOF4

6] OSF4

7] ICl2+

 

 

 

6- چه تعداد از اتمهای کلر در CCl4 باید به وسیله هیدروژن جانشین شود تا مولکولهایی دارای تقارنهای C3v و C2v  داشته باشیم؟ در مورد BF3  چه تعداد از اتمهای فلوئور باید به وسیله هیدروژن جانشین شود تا مولکولی با تقارن C2v بدست آید. بگویید کدام ترکیب فعال نوری می باشد. کدام قطبی است؟

 

 

7- تعیین کنید S1 = ?          S2= ?               

8- جدول ضرب گروه C2v را تشکیل دهید 

 

9- مولکول MA6 که در آن اتمهای A در گوشه های یک هشت وجهی منظم قرار گرفته است. حال اگز

الف) با تغییر A با B  به آرایش جدیدی برسید و تقارن آنرا معیین کنید و بگویید فعال نوری دارند؟ قطبی اند؟

ب) با تغییر اندازه طول پیوند به آرایش جدیدی برسید و تقارن آنرا معیین کنید و بگویید فعال نوری دارند؟ قطبی اند؟

10- ماتریس عمل چرخش ساده و مرکب را بنویسید. کرکتر آنها را نیز بنویسید

11- به کمک ماتریس نشان دهید    الف)  (C4) 2 =  C2    ب ) (xy) C2=i  δ

12- طول موج و فرکانس سومین خط از سری بالمر را بدست آورید

13- انواع طیفها رابیان کنید

14- موفقیتهای نطریه بوهر رابیان کنید

15- بار موثر هسته بر خارجی ترین الکترون در Fe کدامست