خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37514   بروزرسانی: 01-11-1401

Mohammad Ali Rezvani
محمدعلی رضوانی
دانشیار

پست الکترونيکی
marezvani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rezvani-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4744

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، اتاق -----، کدپستی 38791-45371