خانه :: اساتید :: اخبار
Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
71.  اسماعیل اخبارعلی شمسشادعلی توحیدلوغلامرضا مجردیحلیمه رزمی
Analysis of the Agricultural Education System in Iran's Agricultural Secondary Schools Using SWOT Technique
تحلیل نظام آموزش کشاورزی در هنرستان‌های کشاورزی ایران با استفاده از SWOT
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 1 (1402/06/29صفحات 21-44 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
70.  مریم باباپورواجاریعلی شمسکورش فتحی واجارگاه
Constructing of The Causes Choosing Major Courses Questionnaire with an Emphasis on Agricultural Engineering Field
ساخت پرسشنامه علل انتخاب رشته تحصیلی با تأکید بر رشته مهندسی کشاورزی
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 65 (1402/05/15صفحات 69-90 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
69.  معصومه پرچیانلوعلی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
Analysis Environmental Attitude, Knowledge and Behaviors of First Grade High School Teachers in Zanjan City
تحلیل نگرش، دانش و رفتارهای محیط‌زیستی دبیران دوره اول متوسطه شهر زنجان
محیط زیست و توسعه - انجمن ارزیابی محیط زیست شماره 26 (1402/03/11صفحات 63-76 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
68.  مریم باباپورواجاریعلی شمسکورش فتحی واجارگاه
The Role of Learning Experiences in Choosing Agricultural Engineering Majors Based on Krumboltz Social Learning Theory of Career Choice
نقش تجارب یادگیری در انتخاب رشته مهندسی کشاورزی بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی تصمیم‌گیری شغلی کرومبولتز (تحلیل محتوا)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 2 (1401/12/22صفحات 181-196 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  حلیمه رزمیعلی شمسمحمدحسین شهیر
Comparative comparison of biosecurity of family poultry units and management and environment knowledge of breeders in Maragheh Township
مقایسه تطبیقی امنیت زیستی واحدهای پرورشی طیور محلی و دانش مدیریتی و محیط‌زیستی پرورش‌دهندگان در شهرستان مراغه
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور شماره 2 (1401/10/30صفحات 71-86 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  اسماعیل اخبارعلی شمسغلامرضا مجردیشادعلی توحیدلوحلیمه رزمی
Attitude Towards Agricultural Vocational Agricultural Schools in Secondary Level
نگرشی به آموزش در هنرستا ن های کشاورزی
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 62 (1401/09/30صفحات 171-203 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
65.  هیمن یزدانیعلی شمس
Effective Social and Individual Factors on Attitude of Rural People in Marivan Township toward Environment
عوامل اجتماعی و فردی مؤثر بر نگرش روستاییان شهرستان مریوان در خصوص محیط‌زیست
انسان و محیط زیست شماره 62 (1401/07/15صفحات 51-66 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  سید ابوالقاسم برآبادیعلی شمسنیکلاس وایس
Social network sites impact on learning: Extending the TAM3 Model to Assess Academic Performance in Higher Education
تاثیر شبکه‌های اجتماعی بریادگیری: توسعه مدل TAM3 برای ارزیابی عملکرد تحصیلی در آموزش عالی
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 24 (2022-09-14PP. 1073-1086 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  حلیمه رزمیعلی شمسمرتضی مولائی
Determinants of The Intention of Rural Households in Urmia Lake Basin to Migrate
تعیین کننده های تمایل به مهاجرت خانوارهای روستایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 53 (1401/04/25صفحات 367-383 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  بهناز میرزاییعلی شمسحلیمه رزمیعلی فرهادی
The effective factors on marketing behavior of pomegranate growers in Tarom Township
عوامل موثر بر رفتار بازاریابی انارکاران شهرستان طارم
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 3 (1400/09/30صفحات 37-51 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
Factors Affecting Farmers' Perceptions of Climate Change(Case Study: Zanjan Province)
مؤلفه‌های اثرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی(مطالعه موردی: استان زنجان)
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور شماره 1 (1400/09/30صفحات 9-24 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  میلاد پوراقبالیعلی شمساحمد قیدی
Measuring the Drought Implications and Their Impact on Rural Youth Intention toward Migration in Hamedan County of Iran
سنجش پیامدهای خشکسالی و تأثیر آنها بر نیت مهاجرت جوانان روستایی شهرستان همدان
روستا و توسعه شماره 91 (1399/09/30صفحات 51-77 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  ابوالقاسم برآبادیعلی شمس
The effect of educating with social network sites on academic performance of agricultural students
تأثیر آموزش با شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 54 (1399/09/30صفحات 106-119 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیجلال صباحسین عساکره
Investigating Factors Affecting Adaptation Behaviors of Farmers with Climate Change in Zanjan Province
بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 30(3) (1399/08/28صفحات 231-251 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  سیدابوالقاسم برآبادیعلی شمسNicholas wise
Barriers to faculty and students’ use of social network sites in agricultural higher education
بازدارنده‌های استفاده اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی در آموزش عالی کشاورزی
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 53 (1399/06/29صفحات 184-204 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  پروانه صفری الموتیعلی شمس
Analyzing the Implications of Rural Tourism for Roodbar Alamout Region in Qazvin Province of Iran: A Case Study of Ovan Village
تحلیل پیامدهای گردشگری روستایی در منطقه رودبار الموت استان قزوین: مطالعه موردی روستای اُوان
روستا و توسعه شماره 22-88 (1398/12/29صفحات 25-49 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  حلیمه رزمیعلی شمسمرتضی مولائی
Application of Grounded Theory to Analyse the Impact of Drying Lake Urmia on Rural Households’ Livelihoods
کاربرد نظریه داده بنیاد در تحلیل تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر معیشت خانوارهای روستایی حوضه دریاچه ارومیه
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 15-2 (1398/12/19صفحات 119-139 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  وحید محمدیجعفر یعقوبیعلی شمسسهیل نصرتی
Barriers to Effective Use of Virtual Social Networks in Agricultural Extension and Education
موانع استفاده اثربخش از شبکه‌های اجتماعی مجازی در ترویج و آموزش کشاورزی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 47 (1398/09/30صفحات 65-76 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  پروانه صفری الموتیعلی شمس
Factors Affecting the Final Domestic Waste Disposal Behavior of Rural Women in Qazvin County of Iran
عوامل مؤثر بر رفتار دفع نهایی پسماندهای خانگی توسط زنان روستایی در شهرستان قزوین
روستا و توسعه شماره 22 (1398/06/25صفحات 45-64 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
52.  حلیمه رزمیعلی شمس
Identifying and Explaining the Role of Local Family Poultry in the Livelihoods of Rural Households in Maragheh Township
شناسایی و تبیین نقش طیور محلی در معیشت خانوارهای روستایی شهرستان مراغه
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 2 (1397/12/25صفحات 65-81 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
51.  علی شمسنازیلا نبی زادهحسین شعبانعلی فمی
Investigating the Participation of Rural Women in Livestock Activities: A Case Study of Charuymaq County of Iran
بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‏های دامداری: مطالعة موردی شهرستان چاراویماق
روستا و توسعه شماره 3 (1397/09/26صفحات 51-73 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
50.  ام البنین رضانژاداصلعلی شمسحلیمه رزمی
Investigating Fruit Farmers Intention in Sustainable Management of Agricultural Water Resources in Maragheh Township
عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به استفاده از راهکارهای مدیریت پایدار منابع آبی در شهرستان مراغه
مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 11 (1397/07/16صفحات 1-12 
  علمی-ترویجی
معتبر
49.  ام البنین رضانژاداصلعلی شمسزهرا هوشمندان مقدم فردحلیمه رزمی
Investigating the Effective Factors on the use of Optimum Water Resource Management by Fruit Farmers in Maragheh Township, Iran
تحلیل عوامل مؤثر بر سطح استفاده از روش‌های مدیریت بهینه منابع آب توسط باغداران شهرستان مراغه
ترویج و توسعه آبخیزداری- انجمن آبخیزداری ایران شماره 22 (1397/07/03صفحات 53-62 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
48.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمساسماعیل اخبار
Investigating Effective Factors on Pro- Environmental Behavior of Agricultural High School Students in Zanjan Province
بررسی عوامل تبیین کننده رفتار محیط زیستی هنرجویان کشاورزی استان زنجان
پژوهشهای محیط زیست شماره 9 (1397/06/07صفحات 263-273 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
47.  النا تبریزی دخت فردعلی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
Individual, Social, and Communication Factors which Affect Farmers' Partici- pation in Irrigation Network Manage- ment in Sahand Dam, Iran
عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند
آب و توسعه پایدار شماره 2 (1396/12/12صفحات 131-138 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  ادریس حاجی علیانعلی شمسرضا معصومی
Analysis of some beekeepers activities and their effect on apiary performance in Oshnavieh region
تحلیل برخی اقدامات زنبورداران و تاثیر آن بر عملکرد زنبورستانهای منطقه اشنویه
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 3 (1396/10/20صفحات 147-160 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  پروانه صفری الموتیعلی شمس
Study of rural people' knowledge effect on their final agricultural waste disposal behavior in Qazvin Township
بررسی تأثیر دانش روستاییان بر رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی در شهرستان قزوین
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 3 (1396/09/15صفحات 465-475 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  علی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
Factors Affecting Wheat Farmers’ Attitudes toward Organic Farming
عوامل موثر بر نگرش گندمکاران در خصوص کشاورزی ا رگانیک
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES Issue 5 (2017-10-03PP. 2207-2214 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
43.  محمود رساییانعلی شمسحسن بیاتحلیمه رزمیزهرا هوشمندان مقدم فرد
Communication and Information Componenets Affecting on Educational Needs of Fruit Growers in Shazand Township, Iran
سازه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی اثرگذار بر نیازهای آموزشی باغ‌داران شهرستان شازند
پژوهش مدیریت آمورش کشاورزی شماره 41 (1396/06/29صفحات 53-67 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  مهدیه اسدالهیعلی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
Investigating Factors Affecting on the Attitude of Msc. Graduates toward Research (Case Study: Faculty of Agriculture/ Universtiy of Zanjan)
تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد به پژوهش (مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان)
نامه آموزش عالی- موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 38 (1396/05/01صفحات 77-101 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمس
Factor s related with integrating environment and agriculture into elementary school curriculum by teachers in Zanjan city
عوامل مرتبط با میزان تلفیق آموزش‌های محیط زیستی و کشاورزی در برنامه‌های درسی مدارس توسط معلمان ابتدایی شهر زنجان
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست شماره 2 (1396/05/01صفحات 175-185 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
40.  حیدر قلی زادهزهره رستمیان مطلقمحمد بادسارعلی شمس
Culture and nutrition knowledge and its relationship with food insecurity among rural households in Kermanshah County
فرهنگ و دانش تغذیه‌ای و ارتباط آن با ناامنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه
پژوهش های روستایی - دانشگاه تهران شماره 8(1) (1396/03/31صفحات 52-65 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  سمیه ندرلوعلی شمس
Investigating students’ environmental attitude and knowledge in the University of Zanjan
بررسی دانش و نگرش محیط‏زیستی دانشجویان دانشگاه زنجان
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست شماره 4 (1396/03/22صفحات 545-557 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمس
Factors Affecting the Greenhouse Owners’ Attitude toward Sustainable Agriculture in Zanjan Province
عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران استان زنجان نسبت به کشاورزی پایدار
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 27 (1396/03/22صفحات 165-177 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  نازیلا نبی زادهعلی شمسحسین شعبانعلی فمی
Factors Affecting Rural Women’s Participation in Animal Husbandry Activities, Charuymaq County/Iran
عوامل تأثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامپروری (مورد مطالعه: شهرستان چاروایماق)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 1 (1396/03/01صفحات 149-163 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  مجید خسرویعلی شمسحیدر قلی زادهزهرا هوشمندان مقدم فرد
Investigating factors related to selling behaviour of Saffron farmers in the Qaen Township
بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران‌کاران شهرستان قائن
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره 1 (1396/01/20صفحات 91-105 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  جعفر یعقوبیمریم زیارتیعلی شمس
Factor Analysis of Solutions for Improving Occupational Empowerment of Rural Female-Headed Households: A Case Study of Shirvan County of Iran
تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان
روستا و توسعه شماره 4 (1395/12/20صفحات 77-92 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمساسماعیل اخبار
The Impact of Achievement Motivation, Emotional Intelligence and Creativity on the Academic Achievement of Agricultural High School Students in Zanjan Province, Iran
تاثیر انگیزه کامیابی، هوش هیجانی و خلاقیت بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 39 (1395/12/08صفحات 41-53 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  حیدر قلی زادهاسماعیل اخبارعلی شمس
An evaluation of comparative advantage and stability of semi-industrial dairy farms in the Zanjan province
مزیت نسبی و پایداری گاوداری‌های نیمه‌صنعتی: مطالعه موردی استان زنجان
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره دوره 26 شماره 3 (1395/09/30صفحات 137-150 
  سایر
با هیات تحریریه
32.  زهرا هوشمندان مقدم فرداسماعیل اخبارعلی شمس
Factors Affecting the Attitude of Agricultural High School Students Toward E-Learning
سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی شماره 7 (1395/09/01صفحات 107-126 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  النا تبریزی دخت فردعلی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
Factors Affecting the Beneficiaries' Satisfaction of the WUAs in Sahand Dam Basin in Hashtrood Township
عوامل مؤثر بر میزان رضایت بهره‌برداران از تشکل‌های آب‏بران در حوضه سد سهند هشترود
پژوهش آب در کشاورزی- موسسه تحقیقات خاک و آب شماره 3 (1395/08/28صفحات 401-415 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمس
Investigating Factors Affecting the Wheat Farmers Attitudes towards Organic Agriculture in Khodabandeh Township
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران شهرستان خدابنده نسبت به کشاورزی ارگانیک
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 3 (1395/07/28صفحات 155-170 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  حیدر قلی زادهاسماعیل اخبارعلی شمس
Assessment the stability of rural small-scale dairy farms in the Zanjan province
بررسی پایداری گاوداری‌ های کوچک‌مقیاس روستایی استان زنجان
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره دوره 47 شماره 2 (1395/07/01صفحات 291-301 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  زهرا هوشمندان مقدم فرداسماعیل اخبارعلی شمس
Effective factors on environmental awareness of agricultural high school students
مؤلفه‌های اثرگذار بر آگاهی‌ زیست‌محیطی هنرجویان کشاورزی
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 37 (1395/06/28صفحات 73-84 

27.  هیمن یزدانیعلی شمس
The Effect of Social Capital on the Environmental behavior of Villagers in Marivan City
تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان شهرستان مریوان
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور شماره 4 (1395/06/24صفحات 75-96 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمس
Factors Affecting Pesticide Consumption Behavior of Greenhouse Owners in Zanjan Province
عوامل مؤثر بر رفتار مصرف سموم شیمیایی توسط گلخانه‌داران استان زنجان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 1 (1395/06/14صفحات 119-131 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  نسرین قادریعلی شمسمحسن احدنژادزهرا هوشمندان مقدم فرد
Measuring and Analyzing Agricultural Development of Sub – districts in Paveh Township Using Vikor Method
اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه کشاورزی دهستان‌های شهرستان پاوه با استفاده از روش ویکور (Vikor)
اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره 93 (1395/04/01صفحات 81-109 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمس
Relationship between Creativity, Learning Styles and Educational Achievement of Agricultural Undergraduate Students in the University of Zanjan
رابطه خلاقیت و سبک‌ یادگیری با پیشرفت‏ تحصیلی دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 36 (1395/03/03صفحات 30-43 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  علی شمسحلیمه رزمیمحمدحسین شهیر
Investigating Factors related with Rural Womens’ Participation in Family Poultry Activities in Maragheh County
عوامل مرتبط با مشارکت زنان روستایی شهرستان مراغه در پرورش طیور محلی
زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران شماره 4 (1394/12/27صفحات 549-566 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  علیرضا عباسیعلی شمسحیدر قلی زادهجعفر یعقوبی
Assessing owners' management skills of Rainbow trout farm fisheries and its relation with their farm yield in Mahneshan County
سنجش مهارت‌های مدیریتی ‌پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلا با عملکرد مزارع در شهرستان ماهنشان
بهره برداری و پرورش آبزیان شماره 4 (1394/12/20صفحات 87-103 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمس
Educational Factors Related to Entrepreneurship Capacity Improvement of Graduate Students in Faculty of Agriculture/University of Zanjan
عامل های آموزشی مرتبط با ارتقای ظرفیت کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 35 (1394/11/01صفحات 3-15 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمس
Factors Affecting Zanjan Elementary Teachers' Attitude toward Integrating Agriculture and Environment Education in Students’ Curriculum
عامل‌های موثر بر نگرش آموزگاران ابتدایی شهر زنجان در گنجاندن آموزش‏های کشاورزی و محیط زیست در برنامه‌های درسی
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 34 (1394/09/30صفحات 40-52 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  علی شمسنازیلا نبی زادهحسین شعبانعلی فمی
Investigating the role of women in rural animal husbandry production system (Attitude, Motives, and bottlenecks of participation) in Charuymaq County/Iran
بررسی نقش زنان روستایی در نظام بهره ‏برداری دامپروری روستایی (نگرش، انگیزه و موانع مشارکت) درشهرستان چاراویماق
زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران شماره 3 (1394/09/11صفحات 439-453 

18.  پروانه صفری الموتیعلی شمس
Factor analysis of the problems of rural waste management in Qazvin Township
تحلیل عاملی مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان قزوین
راهبردهای توسعه روستایی شماره 2 (1394/09/01صفحات 307-324 

17.  سمیه پیرمردوندچگینیعلی شمساحمد قیدیاسماعیل کرمی دهکردی
Factors Associated with Marketing Behavior (selling type) of Olive Farmers in Tarom Township
عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم
راهبردهای توسعه روستایی شماره 3 (1394/09/01صفحات 1-18 

16.  علی شمسجواد احدزادهعلیرضا عباسیزهرا هوشمندان مقدم فرد
Wheat Farmer's Land Consolidation Attitude and Suitable Solutions from Their Viewpoints in (Case Study: Hashtrood Township Rural Area
نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه‌سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود)
راهبردهای توسعه روستایی شماره 2 (1394/06/01صفحات 157-170 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  علی شمسمینا قدیمیعلی اصغر میرک زادهزهرا هوشمندان مقدم فرد
Analysis of Rural Youth Unwillingness to Employ in Agricultural Sector (The case of Bouinzahra Township, Iran)
دلایل بی‌انگیزگی جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان بوئین زهرا(
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 4 (1394/04/01صفحات 853-863 
  علمی-پژوهشی
معتبر
14.  علی شمسالهام ودادیزینب احمدی
Study of farmers' attitude towards sustainable agriculture and its relation with their chemical input use in Asadabad Township
سنجش نگرش کشاورزان شهرستان اسدآباد نسبت به کشاورزی پایدار و ارتباط آن با میزان مصرف نهاده‌های شیمیایی توسط آنها
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 1 (1394/03/01صفحات 197-210 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  پروانه صفری الموتیعلی شمس
Factors Affecting the Household Waste Prevention Behavior of Rural Households in Qazvin County of Iran
عوامل مؤثر بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین_
روستا و توسعه شماره 1 (1394/01/13صفحات 45-70 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  علی شمسعلی جوادی
Study of developmental levels of Zanjan province Townships according to animal husbandry indicators
بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان از لحاظ شاخص های دامپروری
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 1 (1394/01/01صفحات 95-105 

11.  مریم رخشانیعلی شمس
The relationship between research and teaching performance of agricultural faculty members (case study: university of Zanjan)
رابطه عملکرد پژوهشی و آموزشی اعضای هیات‌‌علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 31 (1393/12/25صفحات 3-17 

10.  مهدیه اسدالهیعلی شمسمسعود رضایی
The Impact of Research Experience on Self Efficacy of Agricultural M.Sc. Graduates of Zanjan University, Iran
نقش تجربه‌ی پ‍ژوهشی بر خودکارآمدی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 31 (1393/12/25صفحات 58-70 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  مسعود رضاییعلی شمس
CORRELATES OF INTERNET ANXITY AMONG AGRICULTURAL STUDENTS IN ZANJAN UINVERSITY OF IRAN
CORRELATES OF INTERNET ANXITY AMONG AGRICULTURAL STUDENTS IN ZANJAN UINVERSITY OF IRAN
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD Issue 4 (2014-02-15PP. 63-70 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  مسعود رضاییعلی شمس
CORRELATES OF INTERNET ANXITY AMONG AGRICULTURAL STUDENTS IN ZANJAN UINVERSITY OF IRAN
مولفه های اضطراب اینترنتی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD Issue 4 (2014-02-15PP. 63-70 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  خدیجه مهردوستعلی شمساسماعیل کرمی دهکردی
Effective Factors on Rural People Participation in Watershed management projects (Case Study: Dorod Faraman & LalAbad Basin, Kermanshah Province)
عوامل موثر بر سطوح مشارکت مردم روستایی در پروژه¬های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز درود فرامان و لعل¬آباد شهرستان کرمانشاه)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 3 (1392/09/15صفحات 399-409 

6.  زهرا هوشمندان مقدم فرداحمد رضوان نفرحمید موحد محمدیعلی شمس
Assessment of Entrepteneurship mentality of Agricultural high school students (case study:zanjan province)
سنجش میزان روحیه کارآفرینی هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان زنجان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 2 (1390/10/04صفحات 105-114 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  مسعود رضاییعلی شمس
The relationship between internet anxiety internet self-efficacy internet identification and internet use:case of agricultural students
بررسی رابطه بین اضطراب اینترنتی خودکارآمدی اینترنتی هویت اینترنتی با میزان استفاده از اینترنت:مطالعه موردی دانشجویان کشاورزی
World Applied Sciences Journal Issue 8 (2011-06-15PP. 1852-1859 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  علی اصغر میرک زادهوحید علی آبادیعلی شمس
-
واکاری موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه های اموزشی و ترویجی
روستا و توسعه شماره 50 (1389/05/19صفحات 147-165 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  حمید موحد محمدیعلی شمس
A study of the educational quality of MSC courses as viewed by graduate students ( case study : faculty of agriculture university of Tehran
بررسی کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 1 (1387/11/15صفحات 207-215 
  علمی-پژوهشی
سایر
2.  علی شمسهوشنگ ایروانیاحمد رضوان نفرخلیل کلانتری
Factor Analysis of Agricultural Research Problems in Iran
تحلیل عاملی مسائل و مشکلات پژوهش‌های کشاورزی در کشور
مجله فن آوری های نوین کشاورزی شماره 2 (1387/10/03صفحات 89-105 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  علی شمسهوشنگ ایروانیاحمد رضوان نفرخلیل کلانتریسعید یزدانی
Investigating components associated with the research productivity of Iranian Agricultural Faculty members
شناسایی و تبیین مولفه های مرتبط با بهره وری پزوهشی اعضای هیات علمی دانشگده های کشاورزی دولتی ایران
مجله علوم کشاورزی ایران شماره 2 (1387/06/01صفحات 117-124 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 108. ادریس حاجی علیانعلی شمسرضا معصومیعلیرضا مسلمی
تاثیر عوامل ارتباطی و اطلاعاتی بر دانش فنی زنبورداران شهرستان اشنویه
The effect of communication and information factors on the technical knowledge of beekeepers in Oshnavieh Townshiph
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تبریز- انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی, تبریز, 1401/06/15 - 1401/06/17
ملی معتبر 107. پریسا رنجبرانعلی شمسغلامرضا مجردیحیدر قلی زاده
بررسی راهبردهای مدیریت ریسک و عوامل موثر بر عدم پذیرش بیمه توسط گلخانه‌داران شهرستان محلات
Study of Risk Management Strategies and Factors Affecting On Crop Insurance Non-Adoption by Greenhouse Producers in Mahallat Township
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تبریز- انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی, تبریز, 1401/06/15 - 1401/06/17
ملی معتبر 106. مهدیه اسدالهیعلی شمسمسعود رضاییزهرا هوشمندان مقدم فرد
عوامل مؤثر بر خودکارآمدی پژوهشی فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زنجان
Factors Affecting on the Research Self Efficacy of Agricultural MSc. Graduates (Case Study: University of Zanjan)
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تبریز- انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی, تبریز, 1401/06/15 - 1401/06/17
ملی معتبر 105. محمود رساییانعلی شمسحسن بیاتزهرا هوشمندان مقدم فردحلیمه رزمی
تحلیل اثربخشی رسانه‌های جمعی در بین باغداران شهرستان شازند
Analysis of the Effectiveness of Mass Media among Fruit Growers in Shazand Township, Iran
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه تبریز- انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی, تبریز, 1401/06/15 - 1401/06/17
ملی معتبر 104. حلیمه رزمیعلی شمسمرتضی مولائی
چالش‌های تاب آوری و بسترهای آسیب پذیری معیشت کشاورزان و روستائیان در ارتباط با بحران دریاچه ارومیه
Resilience Challenges and Vulnerable Livelihoods of Farmers and Villagers Related to Urmia Lake Crisis
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه تبریز- انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی, تبریز, 1401/06/15 - 1401/06/17
ملی معتبر 103. معصومه پرچیانلوعلی شمس
سنجش نگرش محیط‌زیستی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان‌زنجان
Investigating Environmental Attitude of First Grade High School Teachers in Zanjan Township
- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, اهواز, 2021-11-17 - 2021-11-17
ملی معتبر 102. معصومه پرچیانلوعلی شمس
سنجش دانش محیط‌زیستی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان زنجان
Assesing the Knowledge of First Grade High School Teachers in Zanjan Township
- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, اهواز, 2021-11-17 - 2021-11-17
ملی معتبر 101. معصومه پرچیانلوعلی شمس
تحلیلی بر آموزش‌های زیست‌محیطی ارائه شده در دوره اول متوسطه شهرستان زنجان
Investigating Environmental Education offered in the First Grade High School in Zanjan Township
- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, اهواز, 2021-11-17 - 2021-11-17
بین‌المللی 100. سوسن فتحیعلی شمسغلامرضا ریحانی
شناسایی انگیزه های زنان روستایی در راه اندازی کسب و کارهای خانگی در شهرستان‌های ابهر و خرمدره
Identifying the Rural Women’s Motivations for Establishing home-based businesses in Abhar and Khorramdarreh Countyes
- دانشگاه کوثر/شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان , تهران, 2021-09-20 - 2021-09-20
ملی معتبر 99. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
شناسایی منابع اطلاعاتی ترجیحی توسط کشاورزان استان زنجان در خصوص سازگاری با تغییرات اقلیمی
Identification of preferential information sources by farmers in Zanjan province regarding adaptation to climate change
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 98. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
بررسی رسانه‌های ارتباطی اولویت‌دار جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی توسط کشاورزان (موردمطالعه: استان زنجان)
Investigating Priority Communication Media for Adaptation to Climate Change by Farmers (Case Study: Zanjan Province)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 97. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
سنجش سطح درک خطر و نگرش کشاورزان در خصوص تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: کشاورزان استان زنجان)
Assessing the level of risk perception and attitude of farmers regarding climate change (Case study: farmers of Zanjan province)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 96. حلیمه رزمیعلی شمسمرتضی مولائی
تحلیل وضعیت و عملکرد تشکل¬های کشاورزی و روستایی حاشیه دریاچه ارومیه از دیدگاه کشاورزان
Analysis of the situation and performance of agricultural and rural organizations in the basin of Lake Urmia in the the perspective of farmers
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن علمی ترویج, کرج, 1399/08/06 - 1399/08/08
ملی معتبر 95. حلیمه رزمیعلی شمسمحمدحسین شهیر
بررسی سطح دانش، نگرش و پرهیزه¬های فرهنگی پرورش‌دهندگان طیور محلی در خصوص پرورش طیور
Investigating the level of knowledge, attitudes and cultural taboos of local poultry breeders regarding poultry farming)
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن علمی ترویج, کرج, 1399/08/06 - 1399/08/08
ملی معتبر 94. بهناز میرزاییعلی شمسعلی فرهادیحلیمه رزمی
بررسی وضعیت بازاریابی انار در شهرستان طارم
Investigating the situation of pomegranate marketing in Tarom Township
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و انجمن علمی ترویج, کرج, 1399/08/06 - 1399/08/08
ملی معتبر 93. سیدابوالقاسم برآبادیعلی شمس
ارزیابی تأثیر استفاده آموزشی از شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی
Evaluating the effect of educational use of social network sites on students' academic performance in the agricultural higher education system
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن علمی ترویج, کرج, 1399/08/06 - 1399/08/08
ملی معتبر 92. حسن ثابت دیوشلیعلی شمسمریم باباپورواجاری
عوامل مؤثر بر ارتباط سیاست‌های آموزشی با نیازهای کسب ‌وکار در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای
Factors Affecting the Relationship between Educational Policies and Business Needs in Technical and Vocational Schools
- دانشگاه فرهنگیان, اهواز, 2020-04-20 - 2020-04-21
ملی معتبر 91. حلیمه رزمیعلی شمسمرتضی مولائی
تحلیل سوات سناریوهای پیشنهادی ستاد احیا دریاچه ارومیه (مشاغل جایگزین و به¬کاشت) برای کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی
SWOT analysis of suggested scenarios of the Urmia lack restoration program (Alternative employment and optimal planting) to reduced of 40 present of agricultural water consumption
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2019-07-16 - 2019-07-17
ملی معتبر 90. حلیمه رزمیعلی شمسمرتضی مولائی
تحلیل سوات سناریوهای پیشنهادی ستاد احیادریاچه ارومیه برای کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی (طرح نکاشت، دستکاری حق¬آبه¬ها و کشت گلخانه¬ای)
SWOT analysis of suggested scenarios of the Urmia lack restoration program to reduced of 40 present of agricultural water consumption (Unplanting, Greenhouse Cultivation and Reducing water allocation)
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2019-07-16 - 2019-07-17
ملی معتبر 89. حلیمه رزمیعلی شمسمرتضی مولائی
امکان¬یابی اجرای سناریوهای تغییر سیستم¬های آبیاری و تغییر سیستم¬های کشاورزی (کشاورزی حفاظتی) جهت کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی در شهرستان ارومیه (SWOT)
امکان¬یابی اجرای سناریوهای تغییر سیستم¬های آبیاری و تغییر سیستم¬های کشاورزی (کشاورزی حفاظتی) جهت کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی در شهرستان ارومیه (SWOT)
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2019-07-16 - 2019-07-17
بین‌المللی 88. علی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
تحلیل عاملی موانع کارآفرینی زنان روستایی (شمالغرب ایران)
Factor analysis of entrepreneurship obstacles of the women in the rural area (North west of Iran)
International congress of Business, Economics and Marketing دانشگاه مالتپه استانبول, Turkey, 2019-04-18 - 2019-04-21
بین‌المللی 87. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبی
تحلیل کیفی استراتژی های توانمندسازی بخش کشاورزی جهت مقابله با تغییرات اقلیمی از دیدگاه خبرگان کشاورزی
Qualitative Analysis of Agricultural Sector Empowerment Strategies to Cope with Climate Change from the Viewpoint of Agricultural Experts
International congress of Business, Economics and Marketing دانشگاه مالتپه استانبول, Turkey, 2019-04-18 - 2019-04-21
ملی معتبر 86. حلیمه رزمیعلی شمسمحمدحسین شهیر
تحلیل موانع و محدودیت‌های مدیریتی در نظام پرورش طیور بومی (مطالعه موردی در روستاهای شهرستان مراغه)
Investigating limitations and Constraints of local Poultry Production in Villages of Maragheh Township
Congress on Animal Science دانشگاه کردستان, سنندج, 2018-08-28 - 2018-08-29
ملی معتبر 85. مهدیه اسدالهیعلی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
تحلیل عوامل تأثیرگذار بر انجام پایان‌نامه و مهم‌ترین مشکلات مربوطه از دیدگاه دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زنجان
Analysis of Effective factors on dissertation writing and its related problems from the viewpoints of Agricultural M.Sc. Graduates in the University of Zanjan
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینای همدان, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 84. حلیمه رزمیعلی شمس
بررسی نقش نظام پرورش طیور محلی در معیشت خانوارهای روستایی شهرستان مراغه (با رویکرد خروجی‌های معیشت پایدار)
Investigating the role of family poultry farming system in rural household’s’ livelihoods in Maragheh County (Sustainable Livelihoods Approach)
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینای همدان, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 83. علی شمسحلیمه رزمی
شناسایی و تحلیل دلایل تلفات در نظام تولید طیور محلی در بین خانوارهای روستایی شهرستان مراغه
Identification and Analysis of Causes of Loss in Local Poultry Production System among Rural Households in Maragheh Township
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینای همدان, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 82. ام البنین رضانژاداصلعلی شمسحلیمه رزمی
ادراک باغداران شهرستان مراغه در خصوص تغییرات آب‌وهوایی
Perception of Fruit Farmers in Maragheh Township toward Climate change
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینا همدان, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
بین‌المللی 81. علی شمسهیمن یزدانی
Investigating Social Capital Impact on the Pro-Environmental Behavior of Rural People in Marivan Township
Investigating Social Capital Impact on the Pro-Environmental Behavior of Rural People in Marivan Township
International conference on business, Social sciences, Humanities and Education (BSSHE) International Centre of Economics, Humanities and Management , Malaysia, 2018-03-13 - 2018-03-14
بین‌المللی 80. علی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
Inhibitors of Entrepreneurship Development Amon Rural Women
Inhibitors of Entrepreneurship Development Amon Rural Women
International conference on business, Social sciences, Humanities and Education (BSSHE) International Centre of Economics, Humanities and Management , Malaysia, 2018-03-13 - 2018-03-14
بین‌المللی 79. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمس
Gender Analysis of Students’ Creativity (Case Study: Faculty of Agriculture/University of Zanjan)
Gender Analysis of Students’ Creativity (Case Study: Faculty of Agriculture/University of Zanjan)
International conference on business, Social sciences, Humanities and Education (BSSHE) International Centre of Economics, Humanities and Management , Malaysia, 2018-03-13 - 2018-03-14
ملی معتبر 78. زهرا جعفریعلی شمسجعفر یعقوبیمحمود نوری
تحلیل سطح آگاهی زنان روستایی از کسب‌وکار و ارتباط آن با توانمندی اقتصادی آن‌ها در شهرستانهای ابهر و خرمدره
Analysis of rural women's awareness of home based busnesses and its relationship with their economic empowerment in Abhar and Khoramdarah Township
- دانشگاه علم و فرهنگ, تهران, 2017-11-02 - 2017-11-02
ملی معتبر 77. سوسن فتحیعلی شمسروح ا... رضائیسهیل نصرتی
بررسی سطح رضایت زنان روستایی از کسب‌وکارهای خانگی در شهرستان‌های ابهر و خرمدره
Investigation of rural women' satisfaction from home based businesses in Abhar and Khoramdarah Township
- دانشگاه علم و فرهنگ, تهران, 2017-11-02 - 2017-11-02
ملی معتبر 76. میلاد پوراقبالیعلی شمساحمد قیدی
بررسی عوامل مرتبط با نگرش جوانان روستایی نسبت به زندگی در روستا
Effective factors on the attitude of rural youth toward rural living
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 75. میلاد پوراقبالیعلی شمساحمد قیدی
بررسی عوامل مرتبط با نگرش جوانان روستایی نسبت به کشاورزی
Effective factors on the attitude of rural youth toward agriculture
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
سایر 74. سهیلا محمدزادهجعفر یعقوبیعلی شمس
بررسی وضعیت استفاده از انواع بازخوردهای نوشتاری و اثربخشی آنها توسط مدرسان کشاورزی دانشگاه زنجان
Assessing Use of Written Feedbacks and Their Effectiveness by Agricultural Instructors of Zanjan University
- دانشکده فنی و حرفه ای, محمودآباد, 2017-08-24 - 2017-08-25
سایر 73. سهیلا محمدزادهجعفر یعقوبیعلی شمس
تحلیل موانع اثربخشی بازخوردهای آموزشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از دیدگاه دانشجویان
Analysis of Barriers to the Effectiveness of Educational Feedback at the Faculty of Agriculture in Zanjan University from a Perspective of students
- دانشکده فنی و حرفه ای, محمودآباد, 2017-08-24 - 2017-08-25
بین‌المللی 72. منصوره ادیبیعلی شمس
شناسایی انگیزه شهروندان زنجانی در خرید محصولات ارگانیک
Identifying the motives of Zanjan citizens in buying organic products
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2017-08-16 - 2017-08-17
بین‌المللی 71. ام البنین رضانژاداصلعلی شمسفرهاد پاک نیاحلیمه رزمی
تحلیل و شناسایی نگرانی باغداران در ارتباط با تغییرات آب و هوایی (مورد مطالعه: روستاهای تحت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه)
Identifying concerns of fruit farmers in relation to climate change(Case study: villages of Urmia Lake basin)
کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/09/03 - 1395/09/04
ملی معتبر 70. هیمن یزدانیعلی شمس
سنجش نگرانی‌های زیست‌محیطی روستاییان شهرستان مریوان
Assessing the Environment concerns of Rural people in Marivan Township
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 69. پروانه صفری الموتیعلی شمس
بررسی وضعیت تولید پسماندهای کشاورزی در روستاهای شهرستان قزوین
Investigating the status of agricultural waste production in the villages of Qazvin Township
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 68. حلیمه رزمیعلی شمسام البنین رضانژاداصل
تحلیل جنسیتی سطح استفاده از رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی روستاییان شهرستان مراغه
Gender analysis of the use of media and information resources by rural people of Maragheh Township
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 67. پروانه صفری الموتیعلی شمس
تأثیر مشارکت اجتماعی بر مدیریت پسماندهای کشاورزی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین
The impact of social participation on the management of agricultural waste by rural households of Qazvin Township
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 66. حلیمه رزمیعلی شمس
فرا تحلیل نقش پرورش طیور محلی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی
Meta-analysis of the role of local poultry farming on the sustainable livelihoods of rural households
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 65. ام البنین رضانژاداصلعلی شمس
عوامل موثر بر پذیرش روشهای مدیریت بهینه منابع آبی توسط کشاورزان
Effective factors on the adoption of optimum water resources management by farmers
همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی دانشگاه ساری, ساری, 1395/06/18 - 1395/06/18
ملی معتبر 64. ام البنین رضانژاداصلحلیمه رزمیعلی شمس
عوامل موثر بر ادراک باغداران در خصوص تغییرات آب و هوایی
Effective factors on fruit growers perception regarding climate change
همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی دانشگاه ساری, ساری, 1395/06/18 - 1395/06/18
ملی معتبر 63. هیمن یزدانیعلی شمس
مدیریت و آموزش محیط زیست
Management of Environment Education
همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 1395/06/10 - 1395/06/11
ملی معتبر 62. ام البنین رضانژاداصلعلی شمسحلیمه رزمی
تحلیل نیازهای آموزشی باغداران شهرستان مراغه در خصوص مدیریت پایدار منابع آبی
Study of Educational needs of farmers regarding optimum water management
- دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 61. ام البنین رضانژاداصلعلی شمسحلیمه رزمی
فرا تحلیل عوامل موثر بر پذیرش روش های مدیریت بهینه منابع آبی توسط کشاورزان
Meta analysis of Effective factors on the adoption of optimum water management methods by farmers
- دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2016-08-23 - 2016-08-25
بین‌المللی 60. منصوره ادیبیعلی شمسجعفر یعقوبی
شناسایی منابع اطلاعاتی مورد استفاده شهروندان زنجانی در خصوص محصولات ارگانیک
Identification of information resources used by Zanjan citizens regarding organic products
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2016-08-15 - 2016-08-16
ملی معتبر 59. النا تبریزی دخت فردعلی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شبکه آبیاری و زهکشی سد سهند هشترود از دیدگاه بهره‌برداران عضو تعاونی‌ آب‏بران
Assessing Social-Economic Impact of Irrigation Project of Sahand Dam from Water Association Members' Viewpoints in Hashtrood County
کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه کردستان , سنندج, 1395/02/01 - 1395/02/03
ملی معتبر 58. حلیمه رزمیعلی شمس
جایگاه پرورش طیور محلی در تأمین غذای پروتئینی سالم برای خانوارهای روستایی
Role of local poultry production in providing sound protein food for rural households
غذا و سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران, ساری, 1395/01/26 - 1395/01/27
ملی معتبر 57. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمس
تحلیل لجستیک عوامل مؤثر بر پذیرش روش‌های کنترل بیولوژیک آفات و بیماری‎های گیاهی توسط گلخانه‌داران استان زنجان
Logistic analysis of effective factors on adoption of biological controlling of pests and Disease by Greenhouse Owners in Zanjan Province
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2016-03-03 - 2016-03-04
ملی معتبر 56. پروانه صفری الموتیعلی شمس
بررسی تأثیر دانش پسماند خانگی بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی (موردمطالعه: شهرستان قزوین)
Investigating effect of waste knowledge on waste prevention behaviour of rural people in Gazvin Township
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/12/12 - 1394/12/13
ملی معتبر 55. پروانه صفری الموتیعلی شمس
بررسی تأثیر مسوولیت‌پذیری زیست‌محیطی بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی (موردمطالعه: شهرستان قزوین)
Investigating environment responsibility effect on prevention of waste production behavior in Gazvin Township
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/12/12 - 1394/12/13
ملی معتبر 54. هیمن یزدانیعلی شمس
فرا تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارهای زیست‌محیطی شهروندان
Meta-Analysis of effective factors on peoples' environmental behavior
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/12/12 - 1394/12/13
ملی معتبر 53. مجید خسرویعلی شمسمحمود مختاریحیدر قلی زاده
بررسی ویژگی‌های فردی، زراعی، اجتماعی و اقتصادی زعفران‌کاران شهرستان قائن های فردی، زراعی، اجتماعی و اقتصادی زعفران‌کاران شهرستان قائن
Investigating Demographic, Social and Ecomical conditions of saffron farmers in Ghaen Township
ملی زعفران دانشگاه بزرگمهر قائنات, قائن, 1394/08/13 - 1394/08/14
ملی معتبر 52. مجید خسرویمحمود مختاریعلی شمسحیدر قلی زاده
بررسی مسیر، حاشیه و ضریب هزینه بازاریابی محصول زعفران در شهرستان قائن
investigating marketing margin and channel of Safferon product in Ghaen Township
ملی زعفران دانشگاه بزرگمهر قائنات, قائن, 1394/08/13 - 1394/08/14
ملی معتبر 51. مجید خسرویعلی شمسحیدر قلی زادهمحمود مختاری
تحلیل اقتصادی رفتار بازاریابی زعفران‌کاران شهرستان قائن
Economic Analysis of marketing behavior of saffron farmers in Qaen city
ملی زعفران دانشگاه بزرگمهر, قائن, 1394/08/13 - 1394/08/14
ملی معتبر 50. علی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
ادراک معلمان ابتدایی شهر زنجان در خصوص میزان تلفیق موضوعات کشاورزی پایدار، غذا و محیط زیست در برنامه های مدرسه
Teachers' perception regards integration of Sustainable Agricultural, Food and Environment subjects into Elementary schools' curriculum in Zanjan City
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1394/05/28 - 1395/05/29
ملی معتبر 49. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمس
امکان پذیری تلفیق موضوعات کشاورزی پایدار، غذا و محیط زیست در برنامه های مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر زنجان
Integration feasibility of Sustainable Agricultural, Food and Environment subjects into schools' curriculum from Elementary Teachers’ viewpoints in Zanjan City
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1394/05/28 - 1395/05/29
ملی معتبر 48. ادریس حاجی علیانعلی شمس
بررسی نقش اقدامات مدیریتی زنبورداران بر عملکرد زنبورداری‌ها
The Role of beekeepers in the apiary management actions
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1394/05/28 - 1395/05/29
بین‌المللی 47. نازیلا نبی زادهعلی شمس
فراتحلیل بررسی و میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های مختلف دامپروری
Meta- Analysis of Rural women participation in animal husbandry activities
کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی), تهران, 1394/05/01 - 1394/05/02
بین‌المللی 46. حیدر قلی زادهمجید خسرویعلی شمس
برآورد هزینه منابع داخلی تولید زرشک در شهرستان قائن
Estimating domestic Resource Cost of barberry in the Qaen County
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 45. مجید خسرویعلی شمسحیدر قلی زاده
بررسی مسائل و مشکلات بازاریابی زعفران‌کاران شهرستان قائن
Factor analysis of Saffron farmers'marketing problems in Qaen Township
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 44. نازیلا نبی زادهعلی شمسشهاب نبی زاده
بررسی نقش صنایع دستی درفرآیند جذب گردشگران روستایی
Study of Handicraft industry role in rural tourism attraction
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
ملی معتبر 43. سمیه پیرمردوندچگینیعلی شمساحمد قیدیاسماعیل کرمی دهکردی
بررسی مسیرهای بازاررسانی محصول زیتون در شهرستان طارم
Study of olive marketing channels in Tarom Township
== دانشگاه تهران, تهران, 2015-02-04 - 2015-02-04
ملی معتبر 42. سمیه پیرمردوندچگینیعلی شمساحمد قیدیاسماعیل کرمی دهکردی
تحلیل عاملی مسائل و مشکلات بازاریابی زیتونکاران شهرستان طارم
Factor analysis of Olive farmers' Marketing problems in Tarom Township
-- دانشگاه پیام نور, تهران, 2014-12-17 - 2014-12-18
بین‌المللی 41. مریم زیارتیجعفر یعقوبیعلی شمس
فرا تحلیل مولفه¬های مورد استفاده برای سنجش توانمندی شغلی زنان روستایی
Meta-analysis of the components used to measure rural women's empowerment
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-03
بین‌المللی 40. پروانه صفری الموتیعلی شمس
بررسی عوام مرتبط با مدیریت پسماندهای خانگی روستایی
Study of factors related with rural domestic waste management
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
بین‌المللی 39. اسماعیل اخبارحیدر قلی زادهعلی شمس
بررسی راهکارهای بهبود وضعیت موجود گاوداریهای کوچک روستایی (مورد مطالعه: استان زنجان)
Investigating improvement methods of rural small scale cattle husbandry units in the Zanjan Province
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
بین‌المللی 38. مهدیه اسدالهیعلی شمسمسعود رضایی
تاثیر گذراندن پایان نامه بر خودکارآمدی فارغ التحصیلان کشاورزی (مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان)
Effect of dissertation on Self-efficacy of agricultural graduates (Case study: Faculty of Agriculture, University of Zanjan)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
بین‌المللی 37. علیرضا عباسیعلی شمسحیدر قلی زاده
عوامل موثر بر دانش پرورش دهندگان ماهی در شهرستان ماهنشان
Factors affecting on knowledge of Salmon aquaculture farmers in Mahneshan Township
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
ملی معتبر 36. زهرا همدانیغلامرضا مجردیعلی شمسسهیلا زرین قلمی
عملیات نگهداری کشمش و بسته بندی های رایج آن
Raisins’ maintenance operation and its’ common packing
- پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی, مشهد, 2014-04-30 - 2014-05-01
ملی معتبر 35. زهرا همدانیغلامرضا مجردیعلی شمسسهیلا زرین قلمی
بررسی تطبیقی روش های سنتی و نوین تهیه کشمش
Comparative study of traditional and modern methods of preparation of Raisin
- پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی, مشهد, 2014-04-30 - 2014-05-01
ملی معتبر 34. حیدر قلی زادهمجید خسرویعلی شمس
ارزیابی اقتصادی تولید زعفران در چارچوب ماتریس تحلیل سیاستی: مطالعه موردی شهرستان قائن
Economic Evaluation of Saffron Production through Policy Analysis Matrix: a case Study of Qaen county
-- همدان- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 33. اسماعیل اخبارحیدر قلی زادهعلی شمساحمد قیدیحمید امانلو
پایداری گاوداری‌های نیمه‌صنعتی در استان زنجان، با تأکید بر مدیریت اقتصادی
sustainability of semi-industrial husbandries in Zanjan Province, with emphasis on Economic Management
-- همدان دانشکده شهید مفتح , همدان, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 32. علیرضا عباسیعلی شمسجعفر یعقوبیحیدر قلی زاده
بررسی عوامل اثرگذار مدیریتی بر عملکرد مزارع ماهی قزل آلا با استفاده از روش تحلیل محتوا
Content Analysis of managerial factors on the yield of Salmon aquaculture farms
- دانشگاه گنبد کاووس, گنبد, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 31. علیرضا عباسیعلی شمسجعفر یعقوبیحیدر قلی زاده
بررسی عوامل اثرگذار مدیریتی بر عملکرد مزارع ماهی قزل آلا با استفاده از روش تحلیل محتوا
investigating the management factors influencing on salmon farms performance using content analysis
- دانشگاه گنبد کاووس, گنبد, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 30. غلامرضا مجردیزهرا همدانیعلی شمسسهیلا زرین قلمی جهانبخش رسول
راهکارهای کاهش ضایعات و بهینه سازی تهیه کشمش
The waste reducing Strategies and optimization of preparation of Raisin
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه شیراز , شیراز, 1392/08/07 - 1392/08/09
ملی معتبر 29. غلامرضا مجردیزهرا همدانیعلی شمسسهیلا زرین قلمی جهانبخش رسول
خشک کن های خورشیدی روشی نوین در تهیه کشمش مرغوب
The solar dryers as a new method for high quality preparation of Raisin
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه شیراز , شیراز, 1392/08/07 - 1392/08/09
بین‌المللی 28. فرشته میری کرمروح ا... رضائیعلی شمس
شناسایی موانع کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
Identifying the barriers to entrepreneurship in agricultural higher ..........
کنفرانس مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی موسسه آموزشی- تحقیقات نورباران اندیشه, قم, 1392/06/24 - 1392/06/25
بین‌المللی 27. مریم رخشانیعلی شمسمحمدرضا عظیمی
رابطه بین کیفیت تدریس و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی (مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان )
Relationship between research performance and teaching quality of faculty members ( case study: university .........)
کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1392/06/20 - 1392/06/21
ملی معتبر 26. علی شمس
مطالعه سبک یادگیری دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
Study of learning style of agricultural studens of zanjan university
همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 1392/02/25 - 1392/02/26
بین‌المللی 25. نسرین قادریعلی شمسمحسن احدنژاد
سطح بندی دهستان های شهرستان پاوه از نظر توسعه کشاورزی با استفاده از روش شاخص ترکیبی
The evaluation of agricultural developmental level of paveh township rural districts by composite index
همایش توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی دانشگاه پیام نور پیرانشهر, پیرانشهر, 1391/12/24 - 1391/12/24
ملی معتبر 24. پریسا رنجبرانعلی شمسغلامرضا مجردیحیدر قلی زاده
تحلیل مولفه های مرتبط با عدم گرایش گلخانه داران شهرستان محلات به استفاده از بیمه به عنوان یک راهکار برای دستیابی به توسعه پایدار
Analysis of factors associated with disorientation of greenhouse owners to use insurance as a means to achieve sustainable in Mahalat township
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 23. علی شمسایوب کتابیمریم رخشانیمهدیه اسدالهی
بررسی نگرش روستائیان شهرستان تکاب در خصوص کشاورزی پایدار و ارتباط آن با منابع اطلاعاتی
Investigation of the attitude of rural people in......
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... دانشگاه تهران, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 22. سمیه ندرلوعلی شمسجعفر یعقوبی
بررسی موانع تولید و مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک با استفاده از روش تحلیل محتوا
Study of barriers to the priduction and consumption....
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... دانشگاه تهران, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 21. سمیه ندرلوعلی شمس
آموزش ابزار تغییر نگرش دانشجویان در رابطه با مسائل زیست محیطی لازمه دستیابی به توسعه پایدار در آینده
Changing student attitudes about environmental.....
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... دانشگاه تهران, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 20. النا تبریزی دخت فردعلی شمسفرهاد پاک نیامرتضی اسماعیل زاده
مطالعه شرایط و مشکلات تعاونی آببران با استفاده از تکنیک های کیفی (مطالعه موردی: حوزه سد سهند هشترود)
Study of conditions and problems of Water User Associations (WUAs) by Qualitative techniques (case study: Hashtrood Sahand dam basin)
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان, کرمان, 1391/12/08 - 1391/12/09
ملی معتبر 19. نسرین قادریعلی شمسمحسن احدنژاد
نقش توسعه بخش کشاورزی در توسعه روستایی
The role of Agricultural development in Rural development
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/18 - 1391/08/19
ملی معتبر 18. علی شمسمحمد رحیمیمهدیه اسدالهی
بررسی نگرش و مشکلات باغداران سیب نسبت به بیمه محصولات باغی (مورد مطالعه: شهرستان ماهنشان استان زنجان)
Study of attitude and problems of apple growers regards insurance(Case study: Mahneshan Township of Zanjan Province)
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 17. علی شمسفاطمه میرزاگلمریم رخشانی
تحلیل مسائل و مشکلات بازاریابی باغداران سیب (مورد پژوهش: شهرستان ماهنشان استان زنجان)
Study of marketing problems of apple growers (Case study: Mahneshan Township of Zanjan Province)
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پردیس تهران, کرج, 1391/06/28 - 1391/06/29
ملی معتبر 16. علی شمسعلیرضا عباسی
بررسی نگرش پرورش دهندگان ماهی در خصوص طرح هدفمندی یارانه ها(مطالعه موردی : پرورش دهندگان ماهی قزل آلا شهرستان ماهنشان زنجان)
-
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی دانشگاه فردوشی مشهد, مشهد, 1390/09/23 - 1390/09/24
ملی معتبر 15. علی شمسفرشته محمدیانزهرا هوشمندان مقدم فرد
بررسی راهکارهای تلفیقی آموزش کشاورزی در برنامه های مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش شهر تهران
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 14. علی شمسالهام دهقانیزهرا هوشمندان مقدم فرد
نگرش باغداران شهرستان ماهنشان نسبت به کشاورزی پایدار
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 13. علی شمسفریده ظهرابیزهرا هوشمندان مقدم فرد
نگرش گلخانه داران استان تهران نسبت به تجارت الکترونیکی
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 12. علی شمسخدیجه مهردوست
بررسی اهمیت فعالیتهای آبخیزداری در مدیریت پایدار منابع آب و خاک و نقش مشارکت روستاییان در موفقیت طرحهای آبخیزداری
study of importance of watershed.....
National Sustainable Rural Development Conference داشگاه همدان, همدان, 2011-07-06 - 2011-07-07
ملی معتبر 11. علی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
بررسی تاثیرات گردشگری بر توسعه روستایی با تاکید بر مدیریت پایدار آن
Study of tourism on rural.....
National Sustainable Rural Development Conference داشگاه همدان, همدان, 2011-07-06 - 2011-07-07
ملی معتبر 10. علی شمسالهام ودادی
تحلیلی بر نقش و جایگاه جوانان روستایی در توسعه پایدار روستایی ایران
Study of rural youth rolr and.....
National Sustainable Rural Development Conference داشگاه همدان, همدان, 2011-07-06 - 2011-07-07
ملی معتبر 9. علی شمساحمد باسامیزهرا هوشمندان مقدم فرد
تحلیل عوامل موثر بر مدیریت بهینه خشکسالی(مطالعه موردی:کشاورزان بخش سروآباد کردستان)
exploring effective components related with efficient...
کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی, کرج, 1390/02/28 - 1390/02/28
ملی معتبر 8. علی شمسخدیجه مهردوست
بررسی نقش و جایگاه مشارکتهای مردمی در موفقیت طرحهای آبخیزداری در راستای مدیریت بهینه آب در کشور
-
کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1389/11/09 - 1389/11/10
ملی معتبر 7. علی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
تحقیقات نیاز محور لازمه توسعه پایدار کشاورزی
-
همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری سالن کنفرانس اسلامی, تهران, 1389/10/06 - 1389/10/07
ملی معتبر 6. علی شمسعلیرضا صفا مهر
مطالعه مسائل و مشکلات مهم مرغداری های گوشتی شهرستان میاندوآب
-
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1389/02/22 - 1389/02/23
ملی معتبر 5. علی شمسیوسف حجازیحسین شعبانعلی فمی
عوامل اثر گذار بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی استان آذربایجان شرقی
-
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1389/02/22 - 1389/02/23
ملی معتبر 4. علی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد
توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در ارائه آموزش آنلاین
Empowering Faculty Members in using online Education(E-Learning)
همایش ملی کارآفرینی و توسعه دانشگاه ایلام, ایلام, 1389/02/15 - 1389/02/16
ملی معتبر 3. غلامرضا اندادهعلی شمسسیداحمد خاتون آبادی
بررسی عوامل موثر بر میزان موفقیت کار آ فرینان روستایی استان اصفهان
Study of Effective Factors on Rural Enterpreneurs Success in Isfahan Province.
همایش ملی کارآفرینی و توسعه دانشگاه ایلام, ایلام, 1389/02/15 - 1389/02/16
ملی معتبر 2. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمساحمد رضوان نفر
بررسی تفاوت میزان روحیه کارآفرینانه بین هنرجویان گرایش های کار و دانش و فنی و حرفه ای هنرستان های کشاورزی (مطالعه موردی :استان زنجان )
Study of Entrepreneurship mentality differences between Kar e Danesh and Fani e Herfei students in Agricultural High school.(case Study:Zanjan Province)
همایش ملی کارآفرینی و توسعه دانشگاه ایلام, ایلام, 1389/02/15 - 1389/02/16
ملی معتبر 1. علی شمسافشین انصاریشهاب فکری
کوچکی، پراکندگی و وقطعه قطعه بودن اراضی زراعی چالش مهم کشاورزی پایدار
-
National Sustainable Rural Development Conference دانشگاه رازی, کرمانشاه, 2009-05-20 - 2009-05-20