خانه :: اساتید :: اخبار
Publications in Journals

International ISI62.  Barabadi, Seyed Abolghasem., Shams, Ali and Wise, Nicolas
Social network sites impact on learning  Extending the TAM3 Model to Assess Academic Performance in Higher Education
Journal of Agricultural Science and Technology Vol. 24 Issue 5 (2022PP. 1073-1086.  [Abstract ]
داخلي-ISC61.  Mirzaei, B., Shams, A.   Razmi, H., and Farhadi, A.
The effective factors on marketing behavior of pomegranate growers in Tarom Township
Agricultural Extension and Education Research Vol. 14 Issue 3 (2022PP. 53-66 DOI:  10.30495/jaeer.2022.19234.  [Abstract ]
داخلي-ISC60.  Mehrdoust, K., Shams, A., Karami Dehkordi, E.
Effective Factors on Rural People Participation in Watershed Management Projects (Case Study: Dorod Faraman & LalAbad Basin, Kermanshah Province).
Journal of Agricultural Economics and Development Research Vol. 44 Issue 3 (2014PP. 399-409 DOI:  10.22059/ijaedr.2013.50228.  [Abstract ]
داخلي-ISC59.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z., Rezvanfar, A., Movahed, H., Shams, A.
Assessment of Entrepreneurship mentality of Agricultural high school students in Zanjan Province
Iranian Agricultural Extension and Education Journal Vol. 2 Issue 7 (2011PP. 105-114.  [Abstract ]
داخلي-ISC58.  Mirakzadeh, A., Aliabadi, V., Shams, A.
An Examination of the Barriers to Iranian Women s Participation in Training and Extension Programs.
Village and Development Vol. 13 Issue 2 (2010PP. 147-165.  [Abstract ]
داخلي-ISC57.  Shams, A., Iravani, H., Rezvanfar, A., Kalantari, Kh. Yazdani. S.
An Exploration Of The Effective Components Related With Research Productivity Of Iranian Agricultural Faculty Members
Journal of Agricultural Economics and Development Research Vol. 39.2 Issue 1 (2008PP. 117-124.  [Abstract ]
داخلي-غير ISC56.  Shams, A., Iravani, H., Rezvanfar, A., Kalantari, Kh., Yazdani. S
 Factor Analysis of Agricultural Research problems in Iran
Modern Technology in Agriculture Vol. 2 Issue 2 (2008PP. 87-102.  [Abstract ]
داخلي-ISC55.  Movahed Mohammadi, H., Shams, A
A study on the Educational Quality of M.Sc. Courses in opinion of M.Sc. students (case study: Faculty of Agriculture/ University of Tehran)
Journal of Agricultural Economics and Development Research Vol. 2 Issue 39 (2008PP. 207-213.  [Abstract ]
داخلي-ISC54.  Hedjazi, Y., Shams, A.
Investigating Effective factors on Job Performance of Agricultural extension experts
Management Knowledge Vol. 16 Issue 68 (2005PP. 31-44. 
داخلي-ISC53.  Chegini, S., Shams, A., Gheidi, A., Karami Dehkordi, E
Factors Associated with the Marketing Behavior (Selling Type) of Olive Farmers in the Tarom Township
Journal of Rural Development Strategies Vol. 2 Issue 3 (2015PP. 271-286 DOI: 10.22048/rdsj.2015.15049.  [Abstract ]
داخلي-ISC52.  Shams, A., Javadi, A.
The developmental levels of Zanjan province townships according to animal husbandry indicators
Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research Vol. 46 Issue 1 (2015PP. 95-105 DOI: 10.22059/ijaedr.2015.54483.  [Abstract ]
داخلي-ISC51.  Asadollahi, M., Shams, A., Rezaei, M.
The Impact of Research Experience on Self Efficacy of Agricultural M.Sc. Graduates of Zanjan University
Journal of Agricultural Education Administration Research Vol. 6 Issue 31 (2015PP. 58-70 DOI: 10.22092/jaear.2015.101383.  [Abstract ]
International ISI50.  Shams, A. and Hooshmandan Moghaddam Fard, Z
Factors Affecting Wheat Farmers’ Attitudes towards Organic Farming
Polish Journal of Environmental Studies Vol. 26 Issue 5 (2017PP. 2207-2214 DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/69435 .  [Abstract ]
داخلي-ISC49.  Safari Alamouti, P., Shams, A
Factors Affecting the Household Waste Prevention Behavior of Rural Households in Qazvin County of Iran
Village and Development Vol. 18 Issue 1 (2015PP. 45-70.  [Abstract ]
داخلي-ISC48.  Rakhshani, M., Shams, A.
The Relationship between Research and Teaching Performance of Faculty Members and Students academic progress of Faculty of Agriculture at Zanjan University
Journal of Agricultural Education Administration Research Vol. 6 Issue 31 (2015PP. 3-17 DOI: 10.22092/jaear.2015.101377.  [Abstract ]
داخلي-ISC47.  Shams, A., Vedadi, E., Ahmadi, Z.
Study of Farmers’ Attitude towards Sustainable Agriculture and Its Relation with Their Chemical Input Use in Asadabad Township
Iranian Agricultural Extension and Education Journal Vol. 11 Issue 1 (2015PP. 197-210 DOI: 20.1001.1.20081758.1394.11.1.13.7.  [Abstract ]
داخلي-ISC46.  Shams, A., Ahadzade, J., Abbasi, A., Moghadam Fard, H.
Wheat Farmer s Land Consolidation Attitude and Suitable Solutions from Their Viewpoints in (Case Study: Hashtrood Township Rural Area
Journal of Rural Development Strategies Vol. 2 Issue 2 (2015PP. 41-60 DOI: 10.22048/rdsj.2015.13410.  [Abstract ]
داخلي-ISC45.  Shams, A., Nabizadeh, N. and Shabanali Fami, H.
 Investigating the role of women in rural animal husbandry production system (attitude, motives, and barriers of participation) in Charuymaq County/Iran.
Women in Development & Politics Vol. 13 Issue 3 (2015PP. 439-453 DOI: 10.22059/jwdp.2015.56340.  [Abstract ]
داخلي-ISC44.  Shams, A. and Hooshmandan Moghaddam Fard, Z.
Factors Affecting Zanjan Elementary Teachers Attitude toward Integrating Agriculture and Environment Education in Students’ Curriculum
Journal of Agricultural Education Administration Research Vol. 7 Issue 34 (2016PP. 40-52 DOI: 10.22092/jaear.2016.106013.  [Abstract ]
داخلي-ISC43.  Safari Alamouti, P. and Shams, A.
The Factor Analysis of Problems of Rural Waste Management in Qazvin Township
Journal of Rural Development Strategies Vol. 3 Issue 1 (2016PP. 1-19 DOI: 10.22048/rdsj.2016.13610.  [Abstract ]
داخلي-ISC42.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z. and Shams, A.
Factors related with integrating environment and agriculture into elementary school curriculum by teachers in Zanjan city
Journal of Environmental Science and Technology Vol. 19 Issue 2 (2017PP. 189-199 DOI: 10.22034/jest.2017.10658.  [Abstract ]
داخلي-ISC41.  Naderlou, S. and Shams, A.
Investigating students’ environmental attitude and knowledge in the University of Zanjan.
Journal of Environmental Science and Technology Vol. 19 Issue 4 (2017PP. 545-557 DOI: 10.22034/jest.2017.10756.  [Abstract ]
داخلي-ISC40.  Abbasi, A., Shams, A., Gholizadeh, H. and Yaghoubi, J.
Assessing owners  management skills of Rainbow trout farm fisheries and its relation with their farm yield in Mahneshan County
Journal of Utilization and Cultivation of Aquatics Vol. 4 Issue 4 (2016PP. 87-103 DOI: 20.1001.1.2345427.1394.4.4.7.1.  [Abstract ]
داخلي-ISC39.  Shams, A., Ghadimi, M., Mirakzadeh, A. and Hooshmandan Moghaddam Fard, Z.
Analysis of Rural Youth Unwillingness to Employ in Agricultural Sector (The case of Bouinzahra Township, Iran)
Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research Vol. 46 Issue 4 (2016PP. 859-869 DOI: 10.22059/ijaedr.2016.58038.  [Abstract ]
داخلي-ISC38.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z. and Shams, A.
Educational Factors Related to Entrepreneurship Capacity Improvement of Graduate Students in Faculty of Agriculture/University of Zanjan
Journal of Agricultural Education Administration Research Vol. 7 Issue 35 (2016PP. 3-15 DOI: 10.22092/jaear.2016.106341.  [Abstract ]
داخلي-ISC37.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z. and Shams, A.
Relationship between Creativity, Learning Styles and Educational Achievement of Agricultural Undergraduate Students in the University of Zanjan.
Journal of Agricultural Education Administration Research Vol. 8 Issue 36 (2016PP. 30-43 DOI:  10.22092/jaear.2016.106623.  [Abstract ]
داخلي-ISC36.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z. and Shams, A.
Factors Affecting Pesticide Consumption Behavior of Greenhouse Owners in Zanjan Province
Iranian Agricultural Extension and Education Journal Vol. 12 Issue 1 (2016PP. 119-131 DOI: 20.1001.1.20081758.1395.12.1.8.9.  [Abstract ]
داخلي-ISC35.  Tabrizi, E., Shams, A. and Hooshmandan Moghaddam Fard, Z.,
Individual, Social, and Communication Factors which Affect Farmers’ Participation in Irrigation Network Management in Sahand Dam, Iran.
Water and Sustainable Development Vol. 4 Issue 2 (2018PP. 131-138 DOI: 10.22067/jwsd.v4i2.57393.  [Abstract ]
داخلي-ISC34.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z., Shams, A. and Akhbar, E.
Investigating Effective Factors on Pro- Environmental Behavior of Agricultural High School Students in Zanjan Province
Environmental Researches Vol. 9 Issue 17 (2018PP. 263-273 DOI: 20.1001.1.20089597.1397.9.17.28.5.  [Abstract ]
داخلي-ISC33.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z., Akhbar, E. and Shams, A.
Factors Affecting the Attitude of Agricultural High School Students Toward E-Learning.
Information and Communication Technology in Educational Sciences Vol. 7 Issue 1 (2016PP. 107-126.  [Abstract ]
داخلي-ISC32.  Nabizadeh, N., Shams, A. and Fami, H.
Factors Affecting Rural Women’s Participation in Animal Husbandry Activities, Charuymaq County/Iran.
Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research Vol. 48 Issue 1 (2017PP. 149-163 DOI: 10.22059/ijaedr.2017.62016.  [Abstract ]
داخلي-ISC31.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z., Shams, A. and Akhbar, E.
The Impact of Achievement Motivation, Emotional Intelligence and Creativity on the Academic Achievement of Agricultural High School Students in Zanjan Province, Iran
Journal of Agricultural Education Administration Research Vol. 8 Issue 39 (2017PP. 41-53 DOI: 10.22092/jaear.2017.109271.  [Abstract ]
داخلي-ISC30.  Gholizadeh, H., Akhbar, E., Shams, A.
An evaluation of comparative advantage and stability of semi-industrial dairy farms in the Zanjan province
Journal of Animal Science Researches Vol. 26 Issue 3 (2017PP. 137-150.  [Abstract ]
داخلي-ISC29.  Gholizadeh, H., Akhbar, E. and Shams, A.
Assessment the stability of rural small-scale dairy farms in the Zanjan province.
Iranian Journal of animal Science Vol. 47 Issue 2 (2016PP. 291-301 DOI: 10.22059/ijas.2016.59034.  [Abstract ]
داخلي-ISC28.  Tabrizi, E., Shams, A. and Hooshmandan Moghaddam Fard, Z.
Factors Affecting the Beneficiaries  Satisfaction of the WUAs in Sahand Dam Basin in Hashtrood Township
Journal of Water Research in Agriculture Vol. 30.3 Issue 3 (2016PP. 401-415 DOI: 10.22092/jwra.2016.107159.  [Abstract ]
داخلي-ISC27.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z., Shams, A., and Akhbar, E.
Effective factors on environmental awareness of agricultural high school students.
Journal of Agricultural Education Administration Research Vol. 8 Issue 37 (2016PP. 73-84 DOI: 10.22092/jaear.2016.106883.  [Abstract ]
داخلي-ISC26.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z. and Shams, A.
Investigating Factors Affecting the Wheat Farmers Attitudes towards Organic Agriculture in Khodabandeh Township
Journal of Agricultural Science and Sustainable Production Vol. 26 Issue 3 (2016PP. 155-170.  [Abstract ]
داخلي-ISC25.  Ghaderi, N., Shams, A., AhadnejadReveshty, M. and HooshmandanMoghaddamFard, Z.
Measuring and Analyzing Agricultural Development of Subdistricts in Paveh Township Using Vikor Method.
Agricultural Economics and Development Vol. 24 Issue 1 (2016PP. 81-109.  [Abstract ]
داخلي-ISC24.  Yaghoubi, J., Ziyarati, M. and Shams, A.
Factor Analysis of Solutions for Improving Occupational Empowerment of Rural Female-Headed Households: A Case Study of Shirvan County of Iran.
Village and Development Vol. 19 Issue 4 (2016PP. 77-92 DOI: 20.1001.1.15633322.1395.19.4.4.2.  [Abstract ]
داخلي-ISC23.  Asadollahi, M., Shams, A. and Hooshmandan Moghaddm Fard, Z.
Investigating Factors Affecting on the Attitude of Msc. Graduates toward Research (Case Study: Faculty of Agriculture/ Universtiy of Zanjan)
Higher Education Letter Vol. 10 Issue 38 (2017PP. 77-101.  [Abstract ]
داخلي-ISC22.  Khosravi, M., Shams, A., Gholizadeh, H. and Hoshmandan moghadam, Z.
Investigating factors related to selling behaviour of Saffron farmers in the Qaen Township.
Journal of Saffron agronomy and technology Vol. 5 Issue 1 (2017PP. 91-105 DOI: 10.22048/jsat.2017.50866.1155.  [Abstract ]
داخلي-ISC21.  Gholizadeh, H., Rostamian Motlagh, Z., Badsar, M.and  Shams, A.
Culture and Nutrition Knowledge, and Their Relationship with Food Insecurity among Rural Households in Kermanshah County
Journal of Rural Research Vol. 8 Issue 1 (2017PP. 54-67.  [Abstract ]
داخلي-ISC20.  Rasaian, M., Shams, A,. Bayat, H., Razmi, H. and Hooshmandan Moghaddam Fard, Z.
Communication and Information Componenets Affecting on Educational Needs of Fruit Growers in Shazand Township
Journal of Agricultural Education Administration Research Vol. 9 Issue 41 (2017PP. 53-67 DOI: 10.22092/jaear.2017.108934.1337.  [Abstract ]
داخلي-ISC19.  HajAliyan, E., Shams, A. and Masoumi, R.
Analysis of some beekeepers activities and their effect on apiary performance in Oshnavieh region.
Journal of Animal Science Research Vol. 27 Issue 3 (2017PP. 147-160.  [Abstract ]
داخلي-ISC18.  Safari, P. and Shams, A.
Studying the effect of rural people  knowledge on their behavior about final agricultural waste disposal (Case study: Qazvin Township)
Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research Vol. 48 Issue 3 (2017PP. 465-475 DOI: 10.22059/ijaedr.2017.63966.  [Abstract ]
داخلي-ISC17.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z., Shams, A.
Factors Affecting the Greenhouse Owners’ Attitude toward Sustainable Agriculture in Zanjan Province
Journal of Agricultural Science and Sustainable Production Vol. 27 Issue 1 (2017PP. 165-177.  [Abstract ]
داخلي-ISC16.  Rezanejhad, O.A., Shams, A,. Hooshmandan Moghaddam Fard, Z. and Razmi, H
Investigating the effective factors on the use of optimum water resource management by Fruit Farmers in Maragheh Township
Journal of Extension and Development of Watershed Managment Vol. 6 Issue 22 (2018PP. 53-62.  [Abstract ]
داخلي-ISC15.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z., Shams, A., Yaghoubi, J., Saba, J. and Asakereh, H.
Investigating Factors Affecting Adaptation Behaviors of Farmers with Climate Change in Zanjan Province
Journal of Agricultural Science and Sustainable Production Vol. 30 Issue 3 (2020PP. 231-251.  [Abstract ]
داخلي-ISC14.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z., Shams, A., Yaghoubi, J., Asakereh, H. and Saba, J.
Factors Affecting Farmers Perceptions of Climate Change (Case Study: Zanjan Province)
Journal of Environmental Education and Sustainable Development Vol. 10 Issue 1 (2021PP. 9-24 DOI: 10.30473/ee.2021.50117.2136.  [Abstract ]
داخلي-ISC13.  Poureghbali M., Shams A. and Gheidi A.
Measuring the Drought Implications and Their Impact on Rural Youth Intention toward Migration in Hamedan County of Iran
Village and Development Vol. 23 Issue 3 (2020PP. 51-77 DOI: 10.30490/rvt.2020.253815.0.  [Abstract ]
داخلي-ISC12.  Barabadi, S.A., Shams, A. and Wise, N.
Barriers to Faculty and Students’ Use of Social Network Sites in Agricultural Higher Education.
Journal of Agricultural Education Administration Research Vol. 12 Issue 53 (2020PP. 184-204 DOI: 10.22092/jaear.2021.351571.1750.  [Abstract ]
داخلي-ISC11.  Barabadi, S.A and Shams, A.
The Effect of Educating with Social Network Sites on Academic Performance of Agricultural Students
Journal of Agricultural Education Administration Research, Vol. 12 Issue 54 (2021PP. 106-119 DOI: 10.22092/jaear.2020.124307.  [Abstract ]
داخلي-ISC10.  Rezanejhad, O.A., Shams, A,. Razmi, H.
 Investigating Fruit Farmers Intention in Sustainable Management of Agricultural Water Resources in Maragheh Township
Water Management engineering Vol. 11 Issue 37 (2018PP. 1-12 DOI: 20.1001.1.20086377.1397.11.37.1.4.  [Abstract ]
داخلي-ISC9.  Hooshmandan Moghaddam Fard, Z., Shams, A., Akhbar, E.
Investigating Effective Factors on Pro- Environmental Behavior of Agricultural High School Students in Zanjan Province.
Environmental Researches Vol. 9 Issue 17 (2018PP. 263-273 DOI: 20.1001.1.20089597.1397.9.17.28.5.  [Abstract ]
داخلي-ISC8.  Safari Alamouti, P. and Shams, A.
Factors Affecting the Final Domestic Waste Disposal Behavior of Rural Women in Qazvin County of Iran
Village and Development Vol. 22 Issue 86 (2019PP. 45-64 DOI: 20.1001.1.15633322.1398.22.2.3.8.  [Abstract ]
داخلي-ISC7.  Razmi, H. and Shams, A.
Identifying and Explaining the Role of Local Family Poultry in the Livelihoods of Rural Households in Maragheh Township
Iranian Agricultural Extension and Education Journal Vol. 14 Issue 2 (2019PP. 65-81 DOI: 20.1001.1.20081758.1397.14.2.5.2.  [Abstract ]
داخلي-ISC6.  Shams, A., Nabizadeh, N., Shabanali Fami, H.
Investigating the Participation of Rural Women in Livestock Activities: A Case Study of Charuymaq County of Iran
Village and Development Vol. 21 Issue 3 (2018PP. 51-73 DOI: 20.1001.1.15633322.1397.21.3.3..  [Abstract  ]
داخلي-ISC5.  Mohammadi, V., Yaghoubi, J., Shams, A. and Nosrati, S.
Barriers to Effective Use of Virtual Social Networks in Agricultural Extension and Education
Agricultural Extension and Education Research Vol. 12 Issue 3 (2019PP. 65-76.  [Abstract ]
داخلي-ISC4.  Razmi, H., Shams, A. and Molaei, M.
Application of Grounded Theory to Analyse the Impact of Drying Lake Urmia on Rural Households’ Livelihoods
Iranian Agricultural Extension and Education Journal Vol. 15 Issue 2 (2020PP. 119-139 DOI: 10.22034/iaeej.2019.193332.1441.  [Abstract ]
International3.  Rezaei, M. and Shams, A.
Correlates of internet anxiety among agricultural students in Zanjan university of Iran
Journal of Educational and Instructional Studies in the World Vol. 4 Issue 1 (2014PP. 63-70.  [Abstract ]
داخلي-ISC2.  Safari Alamouti, P. and Shams, A.
Analyzing the Implications of Rural Tourism for Roodbar Alamout Region in Qazvin Province of Iran: A Case Study of Ovan Village
Village and Development Vol. 22 Issue 4 (2020PP. 25-49.  [Abstract ]
International1.  Rezaei, M. and Shams, A
The Relationship Between Internet Anxiety, Internet Self-Efficacy, Internet Identification and Internet Use: Case of Agricultural Students
World Applied Sciences Journal (WASJ). Vol. 13 Issue 8 (2011PP. 1852-1859.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


National 35.  عباسی، علیرضا،. شمس، علی،. یعقوبی، جعفر و قلی زاده، حیدر
بررسي عوامل اثرگذار مدیریتی بر عملکرد مزارع ماهی قزل آلا با استفاده از روش تحليل محتوا
اولین همایش مدیریت منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس, گنبد کاوس-ایران, 8 آبان 1392.  
National 34.  اسماعیل اخبار، حیدر قلی‌زاده، علی شمس و حمید امانلو
پایداری گاوداری‌های نیمه‌صنعتی در استان زنجان، با تأکید بر مدیریت اقتصادی
Sustainability of Semi-industrial Husbandries in Zanjan Province, with Emphasis on Economic Management
اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
همدان-ايران, 22 اسفند 1392.  
National 33.  حیدر قلی‌زاده، مجید خسروی و علی شمس
ارزیابی اقتصادی تولید زعفران در چارچوب ماتریس تحلیل سیاستی: مطالعه موردی شهرستان قائن
Economic Evaluation of Saffron Production through Policy Analysis Matrix: a case Study of Qaen county
اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
همدان-ايران, 22 اسفند 1392.  
National 32. Rakhshani, M,. Shams, A. and Azimi, M.R
Relationship between research performance and teaching quality of faculty members (case study: university of Zanjan, Faculty of agriculture)

5th International Conference on Intellectual Capital Management


Institute for Advanced Studies in Basic Science, Zanjan-Iran, 11 August 2013.    
National 31.   قادري،‌نسرين.، شمس، علي  و محسن احدنژاد
سطح‌بندی دهستانهای شهرستان پاوه از نظرتوسعه کشاورزی با استفاده از روش شاخص ترکیبی
The evaluation of agricultural developmental level of Paveh township rural districts by composite index
نخستين همايش علمي تخصصي توسعه روستايي و كشاورزي با تاكيد بر توليد ملي
دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي و پيرانشهر, پيرانشهر-ايران, 24 اسفند 1391.  
National 30.   شمس، علي و زينب احمدي
مطالعه سبک‌ یادگیری دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
Study of Learning style of agricultural students of Zanjan University
پنجمين همايش ملي آموزش
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي, تهران-ايران, 25 - 26 ارديبهشت 1392.  
National 29.  تبريزي،‌النا،. شمس، علي،. پاك‌نيا، فرهاد و مرتضي اسماعيل‌زاده
 مطالعه شرایط و مشکلات تعاونی آببران با استفاده از تکنیک های کیفی (مطالعه موردی: حوزه سد سهند هشترود)
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب
دانشگاه شهيد باهنر كرمان, كرمان-ايران, 8 - 9 اسفند 1391.  
National 28.   ندرلو، سميه،. شمس، علي
آموزش، ابزار تغییر نگرش دانشجویان در رابطه با مسائل زیست محیطی "لازمه دستیابی به توسعه پایدار در آینده
اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
وزارت كشور , تهران-ايران, 21 اسفند 1391.  
National 27.  ندرلو، سميه،. شمس، علي،.  جعفر يعقوبي
 بررسي موانع  توليد و مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک  با استفاده از روش تحليل محتوا
‌اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پايدار
وزارت كشور , تهران-ايران, 21 اسفند 1391.  
National 26.   رنجبران ،پريسا،. شمس، علي،. مجردي،‌ غلامرضا و حيدر، قلي‌زاده
تحليل مولفه‌هاي مرتبط با عدم گرايش گلخانه‌داران شهرستان محلات به استفاده از بيمه به عنوان يك راهكار برای دستیابی به توسعه پایدار
‌اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وزارت كشور , تهران-ايران, 21 اسفند 1391.  
National 25.   شمس،‌علي، كتابي، ايوب،. رخشاني،‌ مريم و مهديه اسدالهي
بررسي نگرش روستاييان  شهرستان تكاب  در خصوص كشاورزي پايدار و ارتباط آن با منابع اطلاعاتي
‌اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وزارت كشور , تهران-ايران, 21 اسفند 1391.  
National 24. شمس، علي؛ ميرزاگل، فاطمه و مريم رخشاني
تحليل مسائل و مشکلات بازاريابي باغداران سيب (مورد پژوهش: شهرستان ماهنشان استان زنجان)
Study of marketing problems of apple growers (Case study: Mahneshan Township of Zanjan Province)
چهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، ص 388  
National 23. قادري، نسرين؛ شمس، علي و محسن احدنژاد
نقش توسعه بخش كشاورزي در توسعه روستايي
Role of Agricultural development in rural development
همايش ملي مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
دانشگاه زنجان، صص 651-655  
National 22. رحيمي، محمد؛ شمس، علي و مهديه اسدالهي
بررسي نگرش و مشکلات باغداران سيب نسبت به بيمه محصولات باغي (مورد مطالعه: شهرستان ماهنشان استان زنجان)
Study of attitude and problems of apple growers regards insurance(Case study: Mahneshan Township of Zanjan Province)
همايش ملي مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران آبان 1391.  
International 21. Shams, Ali, Hooshang. Iravani,. Ahmad. Rezvanfar., Khalil. Kalantari and Saeid Yazdani
The relationship between Job Satisfaction, Motivation and Organizational support with Research Productivity of Iranian Agricultural Faculty Members
IBS Ahmedabad International Conference on Management (IAICM)
 India  
International 20. Shams, Ali. & Hamid. Movahhed Mohammadi
A study on the Educational Quality of M.Sc. courses from the view of M.Sc. students of Faculty of Agriculture/ university of Tehran /Iran
International Conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agro environment And Food Technology (HAICTA)
Greece .pp:627-634  
National 19. بخشي، محمدرضا و علي شمس
تحليل و بررسي پتانسيل‌ها و برتري‌هاي بخش كشاورزي -با تاكيد بر صنايع وابسته به كشاورزي
اولين همايش جوانان خانه كشاورز
 دانشگاه تربيت مدرس تهران  
National 18. شمس،‌علي و روح‌ا.. رضايي
 بررسي رابطه آموزش و پرورش و توسعه اقتصادي
 اولين همايش ملي نقش آموزش و پرورش در توسعه پايدار
  مازندران، نوشهر  
National 17. شمس،‌علي ، انصاري، افشين و شهاب فكري
كوچكي، پراكندگي و قطعه قطعه بودن اراضي زراعي،‌چالش مهم كشاورزي پايدار
Smallness and Fragmentation of Agricultural Lands: The Most Important Challenge of Sustainable Agriculture
اولين همايش ملي توسعه پايدار روستايي
دانشگاه رازي كرمانشاه ،صص:11-8  
National 16. شمس،‌علي؛ باسامي،‌احمد و زهرا هوشمندان مقدم فرد
تحلیل عوامل موثر بر مدیریت بهینه خشکسالی- مطالعه موردی: کشاورزان بخش سروآباد کردستان
Analysis of factors affecting optimal drought management (case study: Sarvabad Farmers of Kurdistan/Iran)
اولين كنفرانس ملي خشكسالي و تغيير اقليم
 مركز تحقيقات كم آبي و خشكسالي در كشاورزي و منابع طبيعي، تهران، صص:355-348  
National 15. شمس،‌علي و خديجه مهردوست
بررسی نقش و جايگاه مشاركتهای مردمي در موفقيت طرحهای آبخيزداري در راستای  مديريت بهينه آب در کشور
public participation role in the success of watershed management projects in order to improve water management in the country
 دومين کنفرانس سراسری مديريت جامع منابع آب
 دانشگاه شهيد باهنر كرمان. صص: 73-65  
National 14. هوشمندان مقدم فرد،‌زهرا؛‌ رضوانفر، احمد و علي شمس
بررسي تفاوت ميزان روحيه كارآفرينانه بين هنرجويان گرايش‌هاي كار و دانش و فني و حرفه‌اي هنرستان‌هاي كشاورزي -مطالعه موردي: استان زنجان
Entrepreneurial mentality among students of Kar–E-Danesh and Fani–E- Herfei majors in agriculture school (Case Study: Zanjan province)
همايش ملي كارآفريني و توسعه
 دانشگاه ايلام، ص 58  
National 13. شمس،‌علي و زهرا هوشمندان مقدم فرد
 توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها در ارائه آموزش آنلاين
Empowering Faculty Members to provide online Education(E-Learning)
همايش ملي كارآفريني و توسعه
دانشگاه ايلام، ص 211  
National 12. انداده، غلامرضا؛  شمس، علي و  سيداحمد خاتون‌آبادي
بررسي عوامل موثر بر ميزان موفقيت کارآفرينان روستايي استان اصفهان
Factors influencing the success rate of rural entrepreneurs in Isfahan province
همايش ملي كارآفريني و توسعه
دانشگاه ايلام، ص97  
National 11.  شمس،‌علي ، يوسف حجازي و حسين شعبانعلي فمي
عوامل اثرگذار بر عملكرد شغلي كارشناسان ترويج كشاورزي استان آذربايجان‌شرقي
Study of Effective Factors on Agricultural Extension Experts Job performance in East Azerbaijan
چهارمين همايش منطقه‌اي يافته‌هاي پژوهشي كشاورزي  غرب كشور
 دانشگاه كردستان، صص 491-493  
National 10. شمس،‌علي و عليرضا صفامهر
مطالعه مسائل و مشكلات مهم مرغداري‌هاي گوشتي شهرستان مياندوآب
Study the problems of broiler farms in Miandoab township
چهارمين همايش منطقه‌اي يافته‌هاي پژوهشي كشاورزي غرب كشور
 دانشگاه كردستان، صص: 496-494  
National 9. شمس،‌علي و زهرا هوشمندان مقدم فرد
 تحقیقات نیازمحور لازمه توسعه پایدار کشاورزی
Need Based Researches is Necessary for Sustainable Agricultural Development
همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري
وزارت علوم‌تحقيقات و فناوري، ص:161  
National 8. شمس،‌علي،. فرشته محمديان و زهرا هوشمندان مقدم فرد
بررسي راهكارهاي تلفيق آموزش كشاورزي در برنامه هاي مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان آموزش و پرورش شهر تهران  
اولين کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی  
  دانشگاه زنجان  
National 7. شمس،‌علي،. الهام دهقاني و زهرا هوشمندان مقدم فرد
نگرش باغداران شهرستان ماهنشان نسبت به كشاورزي پايدار
 اولين کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
  دانشگاه زنجان  
National 6. شمس،‌علي،. ظهرابي، فريده و زهرا هوشمندان مقدم فرد
 نگرش گلخانه داران  استان تهران نسبت به تجارت الكترونيكي
Greenhouse owners' attitudes toward e-commerce in Tehran province
 اولين کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
 دانشگاه زنجان، صص 297-300  
National 5. شمس،‌علي و خديجه مهردوست
بررسي اهميت فعاليتهاي آبخيزداري در مديريت پايدار منابع آب و خاک و نقش مشاركت روستاييان در موفقيت طرحهاي آبخيزداري
Importance of watershed activities in the sustainable management of soil and water resources and participation of villagers in the success of watershed management plans
دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي ايران
  دانشگاه بوعلي سينا همدان   
National 4. شمس،‌علي و الهام ودادي
تحليلي بر نقش  و جايگاه جوانان روستايي در  توسعه پايدار روستايي ايران
Analysis of the role of rural youth in Iranian sustainable rural development
دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي ايران
دانشگاه بوعلي سينا همدان   
National 3. شمس،‌علي و عليرضا عباسي
نگرش پرورش‌دهندگان ماهي درخصوص طرح هدفمندي يارانه‌ها - مطالعه موردي: پرورش‌دهندگان ماهي‌قزل‌آلا شهرستان ماهنشان زنجان
 اولين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي توسعه روستايي 
 دانشگاه فردوسي مشهد  
National 2. شمس،‌علي و زهرا هوشمندان مقدم فرد
بررسي تاثيرات گردشگري بر توسعه روستايي با تاكيد بر مديريت پايدار آن
The effects of tourism on rural development with emphasis on the sustainable management
 دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي ايران
 دانشگاه بوعلي سينا همدان   
National 1. شمس،‌علي و محمدرضا بخشي
مهاجرت روستايي در ايران: دلايل و راه‌حلها
 اولين همايش جوانان خانه كشاورز
 اولين همايش جوانان خانه كشاورز، دانشگاه تربيت مدرس تهران