خانه :: اساتید :: اخبار
سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ايران, ترويج و آموزش كشاورزي , 1387-1382
عنوان رساله : واكاوي عوامل موثر بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي كشاورزي ايران و طراحي مدلي براي بهبود آن
زمینه رساله : مدیریت- بهره وری پژوهشي- آموزش عالي كشاورزي
استاد راهنما : دکتر هوشنگ ایروانی و دکتر احمد رضوانفر

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, ترويج و آموزش كشاورزي , 1382-1380
عنوان پایان نامه : بررسي عوامل موثر بر عملكرد شغلي كارشناسان ترويج استان آذربايجان‌شرقي
زمینه پایان نامه : مدیریت -عملکرد شغلی- ترويج كشاورزي
استاد راهنما : دکتر یوسف حجازی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ايران, ترويج و آموزش كشاورزي , 1380-1376
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر توسعه كشاورزي ايران
زمینه پایان نامه : مديريت و توسعه روستايي
استاد راهنما : دكتر علي اسدي