خانه :: اساتید :: اخبار

Ali Shams
علی شمس
دانشیار

پست الکترونيکی
Shams@znu.ac.ir      Alishams80@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shams-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4576

فکس
   +98 (0) 24 3228 32283202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستايي، صندوق پستی 313