خانه :: اساتید :: اخبار
مدیریت

 1. رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از مهر 1400 تاکنون
 2. معاون پژوهشي وفناوری دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان به مدت 3 سال (10-1395 تا 8-1398)
 3. معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان به مدت 4 سال (3-1390 تا 5-1394)
 4. عضو هیات ممیزه ارتقا دانشگاه زنجان به مدت 2 سال (2-1398 تا 2-1400)
 5. دبير کميته و کميسيون تخصصي کشاورزي دانشگاه زنجان به مدت 3 سال (10-1395 تا 8-1398)
 6. نماينده دانشگاه زنجان در کارگروه اقتصاد مقاومتي کشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان به مدت 1 سال (1395)
 7. عضو شوراي عالي راهبردي دانشگاه زنجان به مدت يک سال (1392)
 8. عضو هيئت‌مديره تعاوني مسکن اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه زنجان به مدت 7 سال (1388- 1395)
 9. کارشناس ارزیابی دفتر ارزشيابي ترويج و آموزش كشاورزي  وزارت جهاد کشاورزي به مدت 4 سال (1383-1386)
 10. کارشناس ارزيابی فعاليت‌هاي ترويجي و آموزشي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مدت 2 سال(1382-1384)
 11. مدرس و آموزشگر دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي و منابع طبيعي  و سربازان سازندگي به مدت 3 سال: (1384-1387)
 12. عضو هيئت‌مديره تعاوني دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به مدت 2 سال (1384-1386)