خانه :: اساتید :: اخبار
علایق پژوهشی

  1. نقش عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در مديريت منابع طبيعي و کشاورزي توسط بهره‌برداران روستايي
  2. مديريت و سازگاري کشاورزان و روستاييان با تغييرات اقليمي
  3. نقش عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در مديريت آب توسط بهره‌برداران کشاورزي
  4. سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه روستايي
  5. سنجش و ارزشيابي نظام‌هاي آموزشي (دانشجويان، برنامه‌ها، اعضاي هيئت‌علمي)
  6.  مطالعه سيستمي نظام‌هاي آموزش کشاورزي (نظام متوسطه، نظام آموزش عالي)
  7. نقش عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در مديريت دامپروري