خانه :: اساتید :: اخبار
طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ظرفیت سازی جوامع روستایی، تسهیل انسجام سازمانی دست اندرکاران و تدوین سند راهبردی در پروژه‌های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری   همكارشهريور 1396اسفند  1398اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجاناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
تحلیل مشارکت مردمی در طرحهای بازسازی مناطق روستایی و راهکارهای ارتقاء مشارکت   همكارخرداد 1389اسفند  1391كاربرديبنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران
بررسي مسائل و مشكلات صنايع تبديلي كشاورزي روستايي استان زنجان    مجريبهمن 1389اسفند  1391کاربردیدانشگاه زنجانپژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
توانمندسازي افراد جوياي كار در قالب تعاوني با تأكيد بر جوانان   مجريبهمن 1387اسفند  1390كاربرديوزارت تعاون
ارزيابي دروني گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران   مجريفروردين 1386اسفند  1386كاربرديدانشگاه تهران
بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيات علمي كشاورزي كشور   همكاراسفند 1383اسفند  1384كاربرديپژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايرانپژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران
بررسي مسائل و مشكلات مرغداريهاي گوشتي شهرستان مياندوآب   همكارفروردين 1384اسفند  1384كاربرديدانشگاه آزاد اسلامي مراغهدانشگاه آزاد مراغه