خانه :: اساتید :: اخبار
زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سياست‌گذاري براي توسعه کشاورزي پايدار و منابع طبيعي(کارشناسی ارشد)2. سامانه اطلاعات جغرافيايي در برنامه‌ريزي روستايي (کارشناسی ارشد)3. برنامه‌ريزي ملي و منطقه‌اي کشاورزي ايران(دکتری)4. سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه روستايي(کارشناسی ارشد)5. تکنيک‌هاي پيشرفته تحليل داده‌ها(دکتری)6. سنجش و ارزشيابي در برنامه‌هاي درسي و آموزشي (دکتری)7. آمار و تحليل داده‌هاي اجتماعي و رفتاري (کارشناسی ارشد)8. اقتصاد آموزش کشاورزي پايدار و محيط‌ زيست(دکتری)9. آمار و احتمالات(کارشناسی)10. آموزش کشاورزي(کارشناسی و کارشناسی ارشد)11. زبان انگليسي تخصصي(کارشناسی ارشد)