خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18243   بروزرسانی: 15-11-1402

Mohammad Taghilou

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  محمد سعید محمدیمحمد تقیلو
Thermal investigation of a lithium-ion cell in presence of PCM within the porous medium considering local thermal nonequilibrium condition
Thermal investigation of a lithium-ion cell in presence of PCM within the porous medium considering local thermal nonequilibrium condition
Journal of Energy Storage شماره 86 (1402/12/16صفحات 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  محمد تقیلوامین نجفی
Performance of passive scalar method i n h eat transfer simulation of a two-dimensional droplet focusing on the p arasitic temperatures
Performance of passive scalar method i n h eat transfer simulation of a two-dimensional droplet focusing on the p arasitic temperatures
ACTA MECHANICA Issue https://doi.org/10.1007/s00707 (2023-08-09PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  علی اصغر طاهریعلی معبودیمحمد تقیلو
Oil directing efect on the temperature of a disc‑type transformer immersed in the nanofuid using the mixture method
Oil directing efect on the temperature of a disc‑type transformer immersed in the nanofuid using the mixture method
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering Issue 45  (2023-05-04PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  محمد تقیلومحمد سعید محمدی
Thermal management of lithium-ion battery in the presence of phase change material with nanoparticles considering thermal contact resistance
Thermal management of lithium-ion battery in the presence of phase change material with nanoparticles considering thermal contact resistance
Journal of Energy Storage شماره 56 (1401/09/19صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  محمد تقیلوآیدا شکیبائی تکان تپه
Modification of the phase-field model to reach a h igh-density ratio and tunable surface tension of two-phase flow u sing the l attice Boltzmann method
Modification of the phase-field model to reach a h igh-density ratio and tunable surface tension of two-phase flow u sing the l attice Boltzmann method
ACTA MECHANICA Issue doi.org/10.1007/s00707-022-033 (2022-10-23PP. 1-22 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  محمد تقیلوسید علیرضا صفوی
A parametric investigation of melting process within a porous medium under local thermal non-equilibrium condition using lattice Boltzmann method
A parametric investigation of melting process within a porous medium under local thermal non-equilibrium condition using lattice Boltzmann method
aut journal of electrical engineering شماره 6 (1401/06/10صفحات 1-32 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  علی اصغر طاهریعلی معبودیاحسان خواصیمحمد تقیلو
Thermal analysis of disk-type transformer winding immersed in nanofluids using mixture and Eulerian–Lagrangian approach
آنالیز حرارتی ترانسفورماتور دیسکی در نانوسیال با استفاده از روش مخلوط و اویلری-لاگرانژی
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering Issue 44 (2022-04-07PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  محمد تقیلوسید علیرضا صفوی
Investigation of 2D melting process within a porous medium considering local thermal nonequilibrium condition in the presence of sinusoidal boundary condition by lattice Boltzmann method
بررسی فرآیند ذوب دوبعدی درون محیط متخلخل با اعمال شرط عدم تعادل دمای محلی در حضور شرط مرزی سینوسی با روش بولتزمن شبکه‌ای
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 10.22060/mej.2022.20401.7226 (1400/12/08صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  محمد تقیلوسید علیرضا صفویمسعود عنایتی خدایی
Investigating the Effect of Heat Transfer Coefficient and the Heat Flux on the Thermal Performance of the PCM in the Heat Sink
Investigating the Effect of Heat Transfer Coefficient and the Heat Flux on the Thermal Performance of the PCM in the Heat Sink
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering Issue doi.org/10.1007/s40997-021-004 (2022-01-23PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  علی اصغر طاهریعلی ابدالیمحمد تقیلوHassan Haes Alhelouکاظم مظلومی
Investigation of Mineral Oil-Based Nanofluids Effect on Oil Temperature Reduction and Loading Capacity Increment of Distribution Transformers
Investigation of Mineral Oil-Based Nanofluids Effect on Oil Temperature Reduction and Loading Capacity Increment of Distribution Transformers
Energy Reports شماره 7 (1400/08/24صفحات 4325-4334 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  محمد تقیلوسجاد زارعی
LBM Investigation of the Droplet Displacement and Rubbing on a Vertical Wall by a Modified Pseudopotential Model
LBM Investigation of the Droplet Displacement and Rubbing on a Vertical Wall by a Modified Pseudopotential Model
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering Issue https://doi.org/10.1007/s40997 (2021-04-18PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  علی اصغر طاهریمحمد تقیلو
Towards a Uncertainty Analysis in Thermal Protection using Phase-change Micro/Nano Particles during Hyperthermia
Towards a Uncertainty Analysis in Thermal Protection using Phase-change Micro/Nano Particles during Hyperthermia
International Journal Of Engineering Issue 34 (2021-01-10PP. 263-271 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  محمد تقیلواحسان خواصی
Thermal behavior of a PCM filled heat sink: the contrast between ambient heat convection and heat thermal storage
رفتار حرارتی یک چاه حرارتی پر شده با پی-سی-ام: تقابل میان انتقال حرارت جابجایی محیط اطراف و ظرفیت ذخیره گرما
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue https://doi.org/10.1016/j.appl (2020-03-31PP. 1-31 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  محمد تقیلوجلال قاسمیمحمد نوروزی
Using the porous medium to improve the forced convective heat transfer in the channel and its numerical analysis with lattice Boltzmann method
استفاده از محیط متخلخل برای بهبود انتقال گرمای جابه‏ جایی اجباری در کانال و تحلیل عددی آن به روش بولتزمن شبکه‏ ای‏
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره  10.22075/JME.2019.16146.1602 (1398/07/21صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  محمد تقیلوعارف سلیمی
Application of improved pseudo-potential model in examination of droplet dynamic on a rotary cylinder with high-density ratio
کاربرد مدل شبه پتانسیل اصلاح شده در بررسی دینامیک قطره بر روی استوانه چرخان با نسبت چگالی بالا
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Issue  290 (2019-06-25PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  محمد تقیلوسجاد زارعی
Analysis of the stability and thermodynamic consistency conditions in the coexistence curve of liquid and vapor phases in a modified pseudo-potential model
بررسی شرایط پایداری و همسازی ترمودینامیکی در منحنی همزیستی فازهای مایع و بخار در مدل اصلاح شده پتانسیل ساختگی ‌
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 1 (1398/02/25صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  محمد تقیلوجلال قاسمیعارف سلیمی
Hydrodynamic behavior of different no-slip condition on the curved boundaries in the lattice Boltzmann method
ارزیابی دقت و رفتار هیدرودینامیکی انواع شرایط مرزی عدم لغزش در مرزهای انحنادار در روش بولتزمن شبکه‏ ای
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 10.22060/MEJ.2019.15328.6095 (1397/12/25صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  محمد تقیلوفرامرز طلعتی
Analytical and numerical analysis of PCM solidification inside a rectangular finned container with time-dependent boundary condition
آنالیز تحلیلی و عددی انجماد پی-سی-ام در داخل یک مخزن مستطیلی پره دار با شرایط مرزی زمانمند
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES Issue 133 (2018-07-18PP. 69-81 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  محمد تقیلوعلی محمدی سفیدانمیثم سجودیسوواش ساها
Solid-liquid phase change investigation through a double pipe heat exchanger dealing with time-dependent boundary conditions
بررسی تغییر فاز جامد-مایع داخل یک مبدل دو لوله ای به همراه شرایط مرزی زمانمند
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 128 (2017-09-14PP. 725-736 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  علی محمدی سفیدانمحمد تقیلومجتبی محمدپورعطا سجودی
Effects of different parameters on the discharging of double-layer PCM through the porous channel
بررسی تاثیرات پارامترهای مختلف بر روی تخلیه انرژی پی-سی-ام چند لایه در یک کانال متخلخل
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 123 (2017-05-26PP. 592-602 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  سید اسماعیل رضویمحمد تقیلوعلی رضایی
Towards a Multi-Dimensional Approach in Inflow and Outflow of Compressible Flows
طراحی روش چند بعدی در ورودی و خروجی جریان های تراکم پذیر
J APPL FLUID MECH Issue 9 (2016-10-14PP. 177-183 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  رامین ساجدیمهدی طاهریمحمد تقیلو
On the multi-objective optimization of finned air-cooling heat exchanger: Nano-fluid effects
بهینه سازی چند هدفه مبدل گرمایی هوا خنک شو پره دار: اثرات نانو سیال
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Issue 68 (2016-10-07PP. 360-371 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  محمد تقیلوفرامرز طلعتی
Numerical investigation of natural convection effects on the melting and solidification of PCM within a rectangular finned container using LBM
بررسی عددی تأثیرات جابجایی طبیعی در فرآیند ذوب و انجماد PCM داخل یک مخزن مستطیلی پره ‏دار به کمک LBM
مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 16 (1395/05/24صفحات 75-86 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  محمد تقیلوفرامرز طلعتی
Numerical investigation on the natural convection effects in the melting process of PCM in a finned container using lattice Boltzmann method
بررسی عددی اثرات جابجایی طبیعی در فرایند ذوب پی-سی-ام در یک مخزن مستطیلی با روش بولتزمن شبکه ای
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID Issue 70 (2016-07-05PP. 157-170 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  رامین ساجدیبهزاد اصانلوفرامرز طلعتیمحمد تقیلو
Splitter plate application on the circular and square pin fin heat sinks
کاربرد صفحه جدا کننده در چاه گرمایی با پره های دایره ای و استوانه ای
MICROELECTRONICS RELIABILITY Issue 62 (2016-03-29PP. 91-101 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  رامین ساجدیجعفری محمدمحمد تقیلو
An experimental study on the effect of conflict measurement criteria for heat transfer enhancement in nanofluidics
مطالعه تجربی تاثیرات معیارهای متضاد در افزایش انتقال گرمای نانوسیالات
POWDER TECHNOLOGY Issue 297 (2015-06-30PP. 448-456 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  فرامرز طلعتیمحمد تقیلو
Lattice Boltzmann application on the PCM solidification within a rectangular finned container
کاربرد روش بولتزمن شبکه ای در انجماد پی-سی-ام داخل کانال مستطیلی پره دار
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 83 (2015-03-24PP. 108-120 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  رامین ساجدیمحمد تقیلوجعفری محمد
Experimental and numerical study on the optimal fin numbering in an external extended finned tube heat exchanger
مطالعه تجربی و عددی جهت بهینه سازی تعداد پره ها در یک مبدل گرمایی پره دار
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 83 (2014-12-26PP. 139-146 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  رضا حقانیمحمد حسن رحیمیانمحمد تقیلو
LBM simulation of a droplet dripping down a hole
شبیه سازی فرو رفتن قطره در یک سوراخ به روش بولتزمن شبکه ای
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics Issue 7 (2014-11-19PP. 461-470 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  محمد تقیلومحمد حسن رحیمیان
Lattice Boltzmann model for thermal behavior of a droplet on the solid surface
ارائه مدل شبکه بولتزمن برای رفتار گرمایی یک قطره بر روی سطح جامد
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES Issue 86 (2014-06-04PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  محمد تقیلومحمد حسن رحیمیان
Investigation of two-phase flow in porous media using lattice Boltzmann method
بررسی جریان دوفاز داخل محیط متخلخل با استفاده از روش بولتزمن شبکه ای
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS Issue 67 (2014-02-02PP. 424-436 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  محمد تقیلومحمد حسن رحیمیان
Simulation of 2D droplet penetration in porous media using lattice Boltzmann method
شبیه‏ سازی نفوذ قطره دو بعدی در داخل محیط متخلخل با استفاده از روش بولتزمن شبکه‏ای
مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 13 (1392/10/30صفحات 43-56 
  علمی-پژوهشی
معتبر
1.  محمد تقیلومحمد حسن رحیمیان
Simulation of Lid Driven Cavity Flow at Different Aspect Ratios Using Single Relaxation Time Lattice Boltzmann Method
شبیه سازی جریان در حفره با نسبت منظری های مختلف به کمک روش بولتزمن شبکه ای با زمان رها سازی منفرد
International Journal Of Engineering Issue 26 (2013-12-01PP. 1469-1476 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر