خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18243   بروزرسانی: 15-11-1402

Mohammad Taghilou

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی مکانیک , 1395-1391
عنوان رساله : بررسی تحلیلی-عددی فرآیند ذوب و انجماد با شرایط مرزی زمانمند در سیستم‏های ذخیره انرژی با استفاده از روش بولتزمن شبکه‏ای
زمینه رساله : انتقال حرارت
استاد راهنما : دکتر فرامرز طلعتی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی مکانیک , 1391-1389
عنوان پایان نامه : بررسی برخورد قطره با سطح متخلخل به همراه انتقال حرارت با استفاده از روش بولتزمن شبکه ‏ای
زمینه پایان نامه : انتقال حرارت
استاد راهنما : دکتر محمد حسن رحیمیان

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی مکانیک , 1389-1385
عنوان پایان نامه : مدلسازی ECG به کمک آنالیز موجک
زمینه پایان نامه : بیو مکانیک
استاد راهنما : دکتر سید اسماعیل رضوی