خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18243   بروزرسانی: 15-11-1402

Mohammad Taghilou

علایق پژوهشی

فرآیندهای تغییر فاز جامد-مایع (مواد تغییر فاز دهنده)

بررسی ترمودینامیکی و حرارتی پیل های  سوختی اکسید جامد

شبیه سازی باتری های لیتیم یونی

دینامیک قطره و جریان‌های دوفازی تک دما

جریان سیال و حرارت در محیط متخلخل و شرط عدم تعادل دمای محلی

روش بولتزمن شبکه ای