خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11816   بروزرسانی: 17-06-1400

Mohammad Taghilou
محمد تقیلو
استادیار

پست الکترونيکی
taghilou@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/taghilou-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4150

فکس
   +98 (0) 24 3228 111

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، اتاق 108، کدپستی 38791-45371