خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14913   بروزرسانی: 23-08-1401

Mohammad Taghilou
محمد تقیلو
دانشیار

پست الکترونيکی
taghilou@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/taghilou-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4150

فکس
   +98 (0) 24 3228 111

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، اتاق 108، کدپستی 38791-45371

 

برای رسیدن به نتیجه مطلوب بر تلاش و استقامت بیشتر از هوش و استعداد تکیه کنید.