خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10659   بروزرسانی: 26-07-1400

Mohamad taghi. heydari

سوابق تحصیلی


دکترا : خوارزمی تهران, ایران, جغرافیا , 1395-1390
عنوان رساله : تحلیل زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری(مطالعه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهری زنجان)