خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10659   بروزرسانی: 26-07-1400

Mohamad taghi. heydari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 سارا رضایی   جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی بازیافت زمین شهری با رویکرد ایجاد فضاهای عمومی (مطالعه موردی- شهر سنندج)   استاد مشاور
8 زهره محمدی   جغرافیا و برنامه ریزی شهری آسیب شناسی طراحی و برنامه ریزی پیاده راه در بافت مرکزی زنجان   استاد مشاور
7 داوود بلوطی   جغرافیا و برنامه ریزی شهری تاثیر استخراج نفت بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی- شهر بهبهان)   استاد مشاور
6 شراره حاتمی زاد   جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری رزیابی گردشگری پایدار در مجتمع های گردشگری (مطالعه موردی-مجتمع گاوازنگ   استاد مشاور
5 مهدی چراغپور   جغرافیا و برنامه ریزی شهری بیین تاثیر زلزله کرمانشاه بر اعتماد عمومی مردم به مسکن مهر(مطالعه موردی مسکن مهر بیجار)   استاد مشاور
4 سعید علمی   جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی وضعیت زیست پذیری در طرح های مسکن مهر   استاد مشاور
3 محمد علی بیگدلی   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ثرات پیوندهای اقتصادی روستا0شهری بر معیشت پایدار(مطالعه موردی0دهستان سهرین،شهرستان زنجان)   استاد راهنما
2 محمد صادق عزیزی   جغرافیا و برنامه ریزی شهری امکان سنجی توسعه پارک های جیبی با رویکرد مشارکت شهروندان (مطالعه موردی- شهرک زیباشهر و امیرکبیر شهر زنجان)   استاد مشاور
1 سعید محرمی   جغرافیا و برنامه ریزی شهری بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد گردشگری شهری (نمونه موردی- بافت تاریخی شهر زنجان)   استاد مشاور