خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13069   بروزرسانی: 17-03-1402

Mohamad taghi. heydari

مدیریت

عضو شوراي پژوهشي اداره تعاون استان زنجان

عضو شوراي پژوهشي نيروي انتظامي استان زنجان

عضو شوراي پژوهشي شوراي شهر زنجان

مدیر انجمن جغرافیای دانشگاه زنجان1399-1401

مدیر مرکز آموزش های حضوری و مجازی دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان-1402