خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10659   بروزرسانی: 26-07-1400

Mohamad taghi. heydari

ساير فعاليتهاي پژوهشي

1-     تحلیل زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری(مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)؛ مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، پذیرش1394

2-     ارزیابی قابلیتهای زیست پذیری بافتهای فرسوده و راهبردهای تقویت آن(مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)؛ نشریه انجمن جغرافیا و بر نامه ریزی شهری،چاپ شده 1395

 

3-     تحلیلی بر میراث فرهنگی ناملموس شهر زنجان و گردشگری آیینی ؛ نشریه پژوهش فرهنگ زنگان

4-     تحلیل مکانیزمهای سپتد موثر بر امنیت و کاهش بزه در بافتهای فرسوده شهری، نشریه راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان، پذیرش 1396

 

5-     تحلیل سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد زیست پذیری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)؛ فصلنامه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای – پذیرش