خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13565   بروزرسانی: 17-03-1402

Mohamad taghi. heydari

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 ü      شرکت در کارگاه  طرح جامع شهر تهران(1391)

ü      شرکت در دوره آموزشی سرشماری نفوس و مسکن (1390)

ü      شرکت در کارگاه آموزشی نحوه نگارش و انتشار مقاله ISI؛ دانشگاه زنجان(1393)

ü      شرکت در کارکاه چالشهای فضای مجازی در تعلیم و تربیت مهرماه 1394

ü      اولین جشنواره حلقه های علمی بسیج اساتید استان زنجان(1392)

ü      عضو انجمن آمایش سرزمین

ü      عضو انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ü      مسئول حلقه علمی برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور 1393 تاکنون

ü      عضو انجمن پژوهشهای انتظامی

نماینده پژوهش و کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری زنجان