خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26335   بروزرسانی: 08-03-1403

Mir Ali Asghar Mokhtari

علایق پژوهشی

پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین بویژه توده های نفوذی گرانیتوئیدی

پترولوژی و ژئوشیمی هاله های اسکارنی

کانی سازی مرتبط با توده های نفوذی و سیستم های گرمابی