خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26335   بروزرسانی: 08-03-1403

Mir Ali Asghar Mokhtari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ماگماتیسم و تکتونیک صفحه ای2. زمین شناسی اقتصادی؛ زمین شناسی اقتصادی ایران3. سامانه اطلاعات جغرافیایی، کانی شناسی نوری، کانی شناسی توصیفی، برداشت زمین شناسی 1، برداشت زمین شناسی 24. زمین شناسی ایران، ماگماتیسم و متامورفیسم ایران، زمین شناسی صحرایی، زمین شناسی ایزوتوپ ها5. سنگ شناسی آذرین و دگرگونی، پترولوژی سنگ های آذرین و دگرگونی، ژئوشیمی، آتشفشان شناسی، پترولوژی، کانی شناسی