خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26335   بروزرسانی: 08-03-1403

Mir Ali Asghar Mokhtari

مدیریت

-         كارشناس شركت منطقه‌اي معادن آذربايجان؛ 15/5/77 لغايت 12/12/ 79.

-         كارشناس گروه اكتشافات ناحيه‌اي و متالوژني معاونت اكتشاف سازمان زمين‌‌شناسي و اكتشافات معدني كشور؛ 13/12/ 79 تا 1/4/89.

-         معاونت گروه اكتشافات ناحيه‌اي و متالوژني معاونت اكتشاف سازمان زمين‌‌شناسي و اكتشافات معدني كشور؛ 1/4/88 تا 18/10/89.

-         رياست گروه اكتشافات ناحيه‌اي و متالوژني معاونت اكتشاف سازمان زمين‌‌شناسي و اكتشافات معدني كشور؛ 18/10/89 تا 1/9/91.

-         هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان، از اول بهمن ماه 1391.