خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26014   بروزرسانی: 08-03-1403

Mir Ali Asghar Mokhtari
میرعلی اصغر مختاری
دانشیار

پست الکترونيکی
amokhtari@znu.ac.ir      mokhtari1031@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mokhtari-asghar

تلفن
   09122504575   +98 (0) 24 3305 4079

فکس
   +98 (0) 24 3228 14002

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، اتاق 12، کدپستی 38791-45371