خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21990   بروزرسانی: 29-10-1395

Jafar Malaki Zanjani
جعفر ملکی زنجانی
استادیار

پست الکترونيکی
jafarmalaki5@gmail.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/malaki-jafar

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی

 

از دی که  گذشت  هیچ از او  یاد مکن

فردا که نیامده است فریاد (بیداد) مکن

برنامده    و    گذشته      بنیاد    مکن

حالی خوش باش   و   عمر بر باد مکن                      حکیم عمر خیام  شاعر، ریاضیدان و منجم پر آوازه