خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21227   بروزرسانی: 29-10-1395

Jafar Malaki Zanjani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
20 مینا رامشب اسفند  1392ریاضی کاربردی جواب های نو یافته شبه تابع بیضوی ژاکوبی برای معادله عام KdV با ضرایب متغیر   استاد راهنما
19 سعید میرزائی دي  1392ریاضی کاربردی آشوب چند جمله ای برای مسائل مقدار مرزی از سیستمهای دینامیکی   استاد راهنما
18 صادق تدریسی آذر  1392ریاضی کاربردی جوابهای نو یافته ی سالیتونی برای معادله شبه KP تزویج شده به معادله شرودینگر   استاد راهنما
17 رقیه مقیمی تير  1387ریاضی کاربردی روش تجزیه اصلاح شده برای معادلات انتگرال ولترا-فردهلم غیر خطی   استاد راهنما
16 عطیه پیچکا مهر  1386ریاضی کاربردی نامساوی های پیچشی معکوس و کاربردهای آن در مسائل منبع حرارتی معکوس   استاد راهنما
15 احسان ضیایی شهريور  1386ریاضی کاربردی طراحی شکل بهینه برای یک نازل (به کمک نظریه اندازه)   استاد راهنما
14 نسرین اقبالی شهريور  1386ریاضی محض (معادلات) حل دستگاه های دینامیکی با اسپلاین های مثلثاتی مکعبی   استاد راهنما
13 مهری یاری نژاد شهريور  1385ریاضی کاربردی برنامه ریزی غیر خطی طراحی شکل بهینه به روش تفاضلات متناهی   استاد راهنما
12 داود رسولی شهريور  1385ریاضی کاربردی پریشیدگیهای شبه مانای سولیتون KdV    استاد راهنما
11 معصومه ملالاری فرد اسفند  1384ریاضی کاربردی معادله دیفرانسیل تاخیر خطی با یک جمله مثبت و یک جمله منفی   استاد راهنما
10 حسین اروجی مهر  1384ریاضی کاربردی یک روش تقریب پاده برای حل معادلات دیفرانسیل- جبری   استاد راهنما
9 فهیمه غنیمت تير  1384ریاضی محض (آنالیز) ویژگیهای مجانبی از تکرارهای انقباضی در فضاهای بازتابی   استاد راهنما
8 ناهید قراخانلو دي  1383ریاضی محض (معادلات) جوابهای صریح و کامل امواج انفرادی معادلات مرکب از نوع KdV و KdV-Burgers با جملات غیر خطی از هر مرتبه   استاد راهنما
7 مهدی فرهودی آذر  1382ریاضی محض (معادلات) فرمول های التصاقی برای معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با یک پارامتر مختلط و تعداد دلخواهی نقاط بر گشت   استاد راهنما
6 مهدی آقابالی تير  1382ریاضی محض (معادلات) نتایج جدیدی از سولیتون های ابر متقارن   استاد راهنما
5 ارشد بیانی تير  1382ریاضی محض (معادلات) جوابهای مثبت و یکنوای مسائل مقدار مرزی m- نقطه ای   استاد راهنما
4 محمد جهانیان اسفند  1381علوم دامی بررسی منحنی های شیردهی با استفاده از رکوردهای روز آزمون تولید شیر در یک گله گاو هلشتاین   استاد مشاور
3 مجید نیک وش مهر  1381ریاضی محض (معادلات) بررسی وجود جوابهای مثبت مسائل مقدار مرزی بیضوی شبه خطی   استاد راهنما
2 کمال انصاری تير  1376فیزیک بررسی امواج سولیتون در پلاسما همراه با اثرات نسبیتی   استاد مشاور
1 منوچهر فضلی بهمن  1394ریاضی کاربردی جوابهای سالیتون تیره و روشن برای معادله شرودینگر اختلال یافته غیر خطی با قانون کر و غیر کر   استاد راهنما