خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21989   بروزرسانی: 29-10-1395

Jafar Malaki Zanjani

شرکت در کارگاههای آموزشی

شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک ،  20 الی 23 تیر ماه 1373 -تهران

شرکت در کارگاه آموزشی فلسفه ریاضی ، 7 آذر 1387 - دانشگاه زنجان