خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22213   بروزرسانی: 29-10-1395

Jafar Malaki Zanjani

مدیریت

مدیر امور آموزشی دانشکده علوم - دانشگاه تبریز                                          67-1365

مدیر کل امور خدمات آموزشی دانشگاه تبریز                                                70-1368

رئیس مرکز کامپیوتر دانشگاه تبریز                                                             71-1369 

معاون آموزشی و دانشجوئی دانشگاه زنجان                                                74-1371

معاون آموزشی دانشگاه زنجان                                                                75-1374

دبیر اولین و دومین سمینار مشترک ریاضی کاربردی زنجان - باکو                      79 و 1374

معاون پژوهشی و برنامه ریزی دانشگاه زنجان                                                   1378

مدیر گروه ریاضی دانشگاه زنجان                                                 85-1383 و81-1379                                                                       

مشاور رئیس دانشگاه در امور آموزشی                                                     95 - 1393

 رئیس ستاد برگزاری مراسم " گرامیداشت چهلمین سال تاسیس دانشگاه زنجان "    1394