معاون دانشجویی

دکتر علی مرصعی

رشته تحصیلی:ریاضی

پست الکترونیک: morassaei[at]znu.ac.ir     

تلفن: 02433052431

فکس: 32283254

http://www.znu.ac.ir/members/morassaei-ali

مدیر امور دانشجویی

دکتر حامد بهرامی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: hbahrami[at]znu.ac.ir     

تلفن: 02433052454

فکس: 32283254

مدیر مرکز بهداشت و درمان

دکتر فروزان قاسمیان

رشته تحصیلی:بیولوژی

پست الکترونیک: f-ghasemian[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054457

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/ghasemian-forouzan

مدیر مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دکتر پریوش شهبازی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: no[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052311

فکس: 0

مدیر تربیت بدنی

دکتر مهران محمدی

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک: sport[at]znu.ac.ir     

تلفن: 02433052778

فکس: 02433052324