خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 125
بازديد ديروز: 168
بازديد کل: 331220
بروزرسانی: 20-8-1397
کاردانی و کارشناسی

دانشکده کشاورزی
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات _اصلاح نباتات 11-11-03-01
زراعت و اصلاح نباتات _زراعت 11-11-03-02
مهندسی کشاورزی_زراعت و اصلاح نباتات 11-11-03-03
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 11-11-03-04

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
زراعت و اصلاح نباتات مهندسي كشاورزي _اصلاح نباتات 11-11-04-10
مهندسي كشاورزي-زراعت 11-11-04-11
مهندسي كشاورزي _بيوتكنولوژي كشاورزي 11-11-04-12
شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز 11-11-04-13
ژنتيك و به نژادي گياهي 11-11-04-14
اگروتكنولوژي _ فيزيولوژي گياهان زراعي 11-11-04-15
اگروتكنولوژي _ اكولوژي گياهان زراعي 11-11-04-16
اگرو تكنولوژي گرايش علوم علف هاي هرز 11-11-04-17

 

گروه رشته(مقطع دکترا) کد 
زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات گرايش ژنتيك ملكولي ومهندسي ژنتيك 11-11-05-30
بيوتكنولوژي كشاورزي 11-11-05-31
زراعت گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 11-11-05-32
اصلاح نباتات گرايش ژنتيك بيومتري 11-11-05-33
اصلاح نباتات 11-11-05-34
زراعت 11-11-05-35
ژنتيك و به نژادي گياهي 11-11-05-36
اگروتكنولوژي _ فيزيولوژي گياهان زراعي 11-11-05-37
اگروتكنولوژي _ اكولوژي گياهان زراعي 11-11-05-38

بازدید امروز: 3