خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 125
بازديد ديروز: 168
بازديد کل: 331220
بروزرسانی: 20-8-1397
دکتری

دانشکده کشاورزی
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي ترویج و آموزش کشاورزی  11-13-03-01
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 11-13-03-02

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي 11-13-04-10
مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي 11-13-04-11
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 11-13-04-12
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست 11-13-04-13
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش زيست بوم انساني كشاورزي 11-13-04-14
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و كارآفريني كشاورزي 11-13-04-15

 

گروه رشته (مقطع دکتری) کد 
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي توسعه كشاورزي 11-13-05-30
ترويج و آموزش كشاورزي 11-13-05-31
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 11-13-05-32
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست 11-13-05-33

بازدید امروز: 3