خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 126
بازديد ديروز: 168
بازديد کل: 331221
بروزرسانی: 15-8-1397
جغرافیا

دانشکده  علوم انسانی 
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
  جغرافیا(تمام گرایشها) 13-17-03-01
جغرافياوبرنامه ريزي شهري 13-17-03-02
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي 13-17-03-03
ژئومورفولوژي 13-17-03-04
آب وهواشناسي 13-17-03-05
كارتوگرافي 13-17-03-06

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
جغرافيا  جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري 13-17-04-10
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري 13-17-04-11
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 13-17-04-12
آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 13-17-04-13
آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 13-17-04-14
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 13-17-04-15
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 13-17-04-16
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستايي 13-17-04-17
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي _ فضايي 13-17-04-18

 

گروه آموزشي رشته(مقطع دکترا) کد
جغرافيا جغرافياوبرنامه ريزي شهري 13-17-05-30
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي 13-17-05-31
آب وهواشناسي 13-17-05-32

بازدید امروز: 4