خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 265
بازديد ديروز: 288
بازديد کل: 576848
بروزرسانی: 16-10-1398
جغرافیا

دانشکده  علوم انسانی 
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
  جغرافیا(تمام گرایشها) 13-17-03-01
جغرافياوبرنامه ريزي شهري 13-17-03-02
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي 13-17-03-03
ژئومورفولوژي 13-17-03-04
آب وهواشناسي 13-17-03-05
كارتوگرافي 13-17-03-06

 

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
جغرافيا  جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري 13-17-04-10
جغرافيا و برنامه ريزي شهري(چهار گرایش ) 13-17-04-11
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي (سه گرایش ) 13-17-04-12
آب و هواشناسي (سه گرایش ) 13-17-04-13
ژئومورفولوژي (دو گرایش ) 13-17-04-16

 

 

 

 

گروه آموزشي رشته(مقطع دکترا) کد
جغرافيا جغرافياوبرنامه ريزي شهري 13-17-05-30
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي 13-17-05-31
آب وهواشناسي 13-17-05-32

بازدید امروز: 3