خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17005   بروزرسانی: 02-04-1395

Sahar Kavandi

Publications in Journals

National-ISC36.  محمد حسین ارشدی بیدگلی-سحر کاوندی- محسن جاهد
تحلیل و بررسی فایده گرایی عمل محور اسمارت
Act Utilitarianism
حکمت و فلسفه شماره 43 (1394صفحات 70-15. 
National-ISC35.     طاهره کمالی زاده -سحر کاوندی-سمیرا بیگدلی
تأویل اشراقی سهروردی از آیات پیرامون حقیقت نفس
sohrawardi
پژوهشهای هستی شناختی شماره 57 (1394صفحات 72-15. 
National-ISC34.  محسن جاهد - سحر کاوندی                                    &
استدلال های شیب لغزنده: بررسی موردی دیدگاه های هاف لافولیت
Slippery slope arguments : A case study on Hugh Lofolett,s view
فصلنامه اخلاق زیستی شماره 29 (1393صفحات 53-15. 
National-ISC33.  اصغر محمدی - سحر کاوندی - حسن فتح زاده                                
نقد روایت سوئینبرن از برهان غایت شناختی
Critique of Swinburne,s Reading of the teleological Argument
دو فصلنامه پژوهش های علم و دین شماره 67 (1393صفحات 90-15. 
National-ISC32.  طیبه شاددل - سحر کاوندی                                    
تأثیر عوامل جغرافیایی بر اخلاق
The effect of natural elements of ethics
فصلنامه اخلاق ذیستی شماره 85 (1392صفحات 116-15. 
National-ISC31.                                           &
مساله معرفت ، جدال ارسطو و درایور
 The Problem of Awareness< Struggle between Aristotle an Deriver
تأملات فلسفی شماره 73 (1392صفحات 95-15. 
National30.                                           &
صورتبندی برهان نظم از منظر سوئینبرن
Swinburne,s Formalization of the Argument of Design
پژوهش های هستی شناختی شماره 93 (1392صفحات 108-15. 
National-ISC29.  سحر کاوندی - محسن جاهد                                  &nbs
چیستی تواضع : بررسی تطبیقی دیدگاه های اخلاقیون مسلمان و فیلسوفان اخلاق غربی
What is the Modesty: a comparative study .....
پژوهشهای اخلاقی  در دست چاپ 1394.  
National-ISC28.                                           &
تحلیل تواضع بر اساس اندیشه های فیلسوفان اخلاق معاصر غربی
Anaiyzing Courtesy in Respect to Ideas of Ethids philosophers in the Contemporary west
پژوهشنامه اخلاق شماره 79 (1393صفحه 93. 
National-ISC27.  سحر کاوندی - محسن جاهد - محمد حسین ارشدی
مشکل محاسبه  در فایده گرایی جی .جی . سی . اسمارت
the problem of calculation of j.j.c.smart's utilitarianism
پژوهشهای فلسفی (1392صفحه 15. 
National26.  معصومه رستم خانی - سحر کاوندی
آسیب شناسی کاربردهای قرآنی  ملاصدرا در کتاب الشواهد الربوبیه
pathology  of mulla  sadra's qoranic application in shawahed- o -arobobiyah 
حکمت صدرایی (1392صفحه 15. 
National-ISC25.  سحر کاوندی - داود قرجالو 
پاسخ بوئتیوس به دشواره شر
evil  from viewpoint of beoutius
الاهیات تطبیقی دوره 10 (1392صفحات 93-104. 
National-ISC24.  محسن جاهد  - سحر کاوندی
اندیشه  های اخلاقی ابن حزم
ibn hazm' moral thoughts
پژوهشهای اخلاقی دوره 1392 شماره 13 (1392صفحات 83-104. 
National-ISC23.  محسن جاهد - سحر کاوندی
اقدامات جبرانی : نقد و بررسی دلایل موافقان و مخالفان
compensatory  efforts ; a critique  of  the  pro  and  cons
پژوهشنامه اخلاق شماره 97 (1392صفحات 112-15. 
National22.  دکتر سحر کاوندی- معصومه رستم خانی
ملاصدرا، تفسیر یا تأویل
MullaSadra: Interpretation or Commentary
تأملات فلسفی شماره 10 (1392صفحات 31-54. 
National21.  دکتر محسن جاهد- دکتر سحر کاوندی
تبیین معنای خلافت الهی از منظر جلال الدین دوانی و غیاث الدین منصور دشتکی
A Probing look at the meaning of Divine Vicegerence in Jalal al-din Davani and Qiyas al-Din Mansur Dashtaki's Views
معرفت اخلاقی شماره 13 (1392صفحات 113-124. 
National20.  دکتر سحر کاوندی
مبانی اندیشه های تربیتی فارابی
The Principles of Farabi's Educational Thought
معرفت اخلاقی شماره 9 (1390صفحات 45-64. 
National-ISC19.  دکتر سحر کاوندی- مهیار کیایی
رابطه نور فرّه با نور عصمت از دیدگاه شیعی
The Relationship between Farrah Light and the Light of Innocence from Shia's Point of View 
تأملات فلسفی شماره 7-8 (1389صفحات 7-26. 
National-ISC18.  دکتر سحر کاوندی- دکتر عباس احمدوند- دکتر امیر مؤمنی هزاوه
براق بابا صوفی ناشناخته
Buraq Baba: An Unknown Sufi
ادیان و عرفان- مقالات و بررسیها شماره 1 (1389صفحات 73-83. 
National-ISC17.  دکتر سحر کاوندی- هاشم قربانی- داود قرجالو
تأملی در انگاره اشتراک معنوی و پندار اشتراک لفظی وجود نزد فخر رازی و اثیرالدین ابهری
Equivocity and Univocity of being from Fakhr al- Razi's and Athir al- Din- al- Abhari's Perspective
آینه معرفت شماره 24 (1389صفحات 21-54. 
National-ISC16.  دکتر سحر کاوندی- دکتر غلامحسین انتصار فومنی
رابطه حجاب با سلامت روانی و مصونیت اجتماعی
The Relationship of Islamic Veil with Mental Health and Social Immunity
بانوان شیعه شماره 25 (1389صفحات 47-64. 
National15.  دکتر سحر کاوندی
تصحیح «رساله ای در عدالت» اثر جلال الدین محمد بن اسعد دوانی
A Correction of Jalal al-Din Mohammad Ibn Asad  Dawani's Commentary on a  Treatise on Justic (Resalei dar Edalat)
احیاگر میراث- یادنامه استاد عبدالله نورانی (1391صفحات 519-544. 
National14.  دکتر سحر کاوندی- دکتر محسن جاهد
امکان تغییر خلق از دیدگاه غزالی و دوانی
The Possibility of Changing Temperament in Ghazali and Dawani's View
معرفت اخلاقی شماره 2 (1389صفحات 59-77. 
National13.  دکتر سحر کاوندی
مؤلفه های فلسفه سهروردی
The principles of Sohravardi's philosophy
فرهنگ زنجان شماره 29-30 (1389صفحات 27-58. 
National-ISC12.  دکتر محسن جاهد- دکتر سحر کاوندی
غیاث الدین دشتکی و کتاب «اخلاق منصوری»
Ghiath al-Din e Dashtaki and "Akhlaq e Mansuri"
آینه پژوهش شماره 2 (1389صفحات 37-46. 
National-ISC11.  دکتر عباس احمدوند- دکتر سحر کاوندی
پژوهش های خاورشناسان درباره نهج البلاغه
Nahj al-Balagha in the Works of Orientalists
علوم حدیث شماره 49-50 (1387صفحات 330-344. 
National-ISC10.  دکتر سحر کاوندی- دکتر محسن جاهد
رساله ای در باب معیت خداوند با بندگان از نظر جلال الدین دوانی و غیاث الدین دشتکی
A Treatise on God's Co-existence with Human Beings, As Viewed by Jalal al-Din Dawani and Ghiyath al-Din Dashtaki
آینه میراث شماره 41 (1387صفحات 351-363. 
National-ISC9.  دکتر محسن جاهد- دکتر سحر کاوندی
اتقان صنع: شرح بیتی از حافظ شیرازی
Perfection of Creation, Commenting on a line of Hafez e Shirazi
آینه میراث شماره 44 (1388صفحات 326-340. 
National-ISC8.  دکتر سحر کاوندی- دکتر محسن جاهد
معرفی کتاب مختارات من نصوص الفلسفة الحدیثة
A selection of new texts in philosophy
سخن سمت شماره 19 (1387صفحات 137-147. 
National-ISC7.  دکتر سحر کاوندی
خیال و صور خیالی در دو مکتب سینوی و اشراقی
Imagination and Imaginary forms in Avicinian and Ishraqi Schools
حکمت سینوی شماره 39 (1387صفحات 63-81. 
National-ISC6.  دکتر زهره توازیانی- دکتر سحر کاوندی
توجیه نظریه پیدایی عالم در ترازوی نقد: (مدل سینایی، مدل اشراقی)
A Critic on two models about the world coming to be (Avicenna and Sohravardi's models)
پژوهشهای فلسفی شماره 203 (1387صفحات 1-31. 
National-ISC5.  دکتر سحر کاوندی
ادراک حسی: مقایسه دیدگاه ابن سینا و تئوری های جدید علوم اعصاب
Sensory Perception: Comparison of Ibn Sina's View and Theories of Modern Sciences of Neurology
حکمت سینوی شماره 44 (1389صفحات 77-95. 
National-ISC4.  دکتر محسن جاهد- دکتر سحر کاوندی
تصحیح شرح بیتی از گلشن راز (تفکر رفتن از باطل سوی حق)، تألیف محقق دوانی
A Correction of Muhaqqiq Dawani's Commentary on a Couplet in Gulshan-i Raz
خردنامه صدرا (1386صفحات 81-91. 
National-ISC3.  دکتر سحر کاوندی- دکتر محسن جاهد
شرح بیتی از گلشن راز (به اصل خویش یک ره نیک بنگر)، از جلال الدین محقق دوانی
A commentary on a line in Gulshan-i Raz, by Jalal al-Din Muhaqiq-i Dawani 
آیینه میراث (1386صفحات 53-63. 
National-ISC2.  دکتر سحر کاوندی
معرفت شناسی  ادراک عقلی از نظر ملاصدرا
The Epistemology of Rational Perception According to Mulla Sadra
نامه حکمت (1384صفحات 89-108. 
National1.  دکتر سحر کاوندی
نور در فلسفه  و عرفان سهروردی
The Light in sohrevardy's gnostism and philosophy
مجله ی علمی – تخصصی عرفان (1384صفحات 101-120. 


Presentations in Seminars & Congress


National 24.  دکتر سحر کاوندی
سعادت حقیقی از منظر ملاصدرا
پانزدهمین همایش حکیم ملاصدرا- اخلاق متعالیه، نگاهی به اخلاق و فلسفه اخلاق در حکمت متعالیه
بنیاد حکمت اسلامی صدرا, تهران-ایران, 1 خرداد 1390.  
National 23.  دکتر سحر کاوندی
بررسی راهکارهای رازی برای دفع غم و اندوه
دومین همایش ملی سهروردی با موضوع اندیشه های اخلاقی در جهان معاصر
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 11 آبان 1390.  
National 22.  دکتر سحر کاوندی
خاص گرایی اخلاقی از دیدگاه جاناتان دنسی
دومین همایش ملی سهروردی با موضوع اندیشه های اخلاقی در جهان معاصر
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 11 آبان 1390.  
National 21.  دکتر سحر کاوندی
اخلاق زیست محیطی، ضرورتی برای حیات بشری
سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی- اخلاق کاربردی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 3 آبان 1391.  
National 20.  دکتر سحر کاوندی
محبت و نقش تربیتی آن  (با محوریت کتاب کشف الغطاء)
هفدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا- فلسفه و راه زندگی
بنیاد حکمت اسلامی صدرا, تهران-ایران, 1 خرداد 1392.  
National 19.  دکتر محسن جاهد- دکتر سحر کاوندی
تکامل، قرآن: نگاهی دیگر
همایش ملی علم و دین با محوریت اخلاق
دانشگاه تربیت معلم سبزوار, سبزوار-ایران, 10 ارديبهشت 1386.  
International 18.  دکتر سحر کاوندی- دکتر حسین بابائی
مقایسه دیدگاه ابن سینا و تئوری های نوروفیزیولوژی در زمینه ادراک حسی
همایش بین المللی حکمت سینوی
همدان-ایران, 20 - 22 آبان 1388.  
National 17.  دکتر سحر کاوندی
ابن مسکویه و تربیت عقلی و فلسفی نوجوانان
چهاردهمین همایش حکیم ملاصدرا- تربیت فلسفی و جوان امروز
بنیاد حکمت اسلامی صدرا, تهران-ایران, 1 خرداد 1389.  
International 16.  دکتر سحر کاوندی
ملاصدرا: نظر و عمل
همایش بین المللی فلسفه اسلامی و چالش های جهان امروز
تهران- همدان-ایران, 19 - 22 آبان 1388.  
National 15.  دکتر سحر کاوندی
آیا سهروردی فیلسوفی سیاسی است؟
همایش بزرگداشت روز سهروردی، پیش همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه
زنجان و قیدار نبی-ایران, 6 - 7 مرداد 1389.  
International 14.  Dr. Sahar Kavandi- Dr. Hosein Babaei
Point of view of Rhazes on "Fear of Death"
18 th International Congress on Palliative Care
Montreal-Canada, 5 - 8 October 2010.  
National 13.  دکتر سحر کاوندی
مبانی اندیشه های تربیتی فارابی
همایش فارابی و تأسیس فلسفه اسلامی
تهران-ایران, 6 - 7 بهمن 1389.  
National 12.   دکتر سحر کاوندی- دکتر محسن جاهد
تغییر پذیری اخلاق: داوری بین دوانی و دشتکی
گردهمایی مکتب شیراز
فرهنگستان هنر, تهران و شیراز-ایران, 13 - 17 آذر 1387.  
International 11.  دکتر سحر کاوندی
تأثیر پذیری فیض کاشانی از ملاصدرا در مساوقت علم و وجود
کنگره بین المللی ملا محسن فیض کاشانی
مدرسه عالی شهید مطهری, تهران-ایران, 15 - 17 آبان 1387.  
National 10.  دکتر سحر کاوندی
سیاست مدن نزد ملاصدرا و فارابی
نهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا- سیاست مدن در حکمت متعالیه
بنیاد حکمت اسلامی صدرا, تهران-ایران, 1 خرداد 1385.  
International 9.  دکتر محسن جاهد- دکتر سحر کاوندی
ابن حزم: رذایل و فضایل اخلاقی
همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه
ایران, 11 - 12 ارديبهشت 1387.  
National 8.  دکتر محسن جاهد- دکتر سحر کاوندی
تصحیح و تحقیق رساله  آداب المناظره، محقق فخری
دوازدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا- مکتب حکمی و فلسفی شیراز
بنیاد حکمت اسلامی صدرا, شیراز-ایران, 2 - 4 خرداد 1387.  
National 7.  دکتر سحر کاوندی- دکتر محسن جاهد
عدالت از دیدگاه جلال الدین دوانی
دوازدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا- مکتب حکمی و فلسفی شیراز
بنیاد حکمت اسلامی صدرا, شیراز-ایران, 2 - 4 خرداد 1387.  
International 6.  دکتر سحر کاوندی
تعقل از نظر ملاصدرا
دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملاصدرا- مکتب ملاصدرا و فلسفه های غربی
بنیاد حکمت اسلامی صدرا, تهران-ایران, 1 خرداد 1383.  
International 5.  دکتر سحر کاوندی
خیال و ادراکات خیالی از منظر شیخ الرئیس
همایش بین المللی ابن سینا
همدان-ایران, 1 - 3 شهريور 1383.  
International 4.  Dr. Sahar Kavandi- Dr. Hosein Babaei
Representation
Workshop on Cognitive Science and Neurophilosophy
Iranian Institute of Philosophy, Tehran-Iran, 3 - 6 May 2005.  
National 3.  دکتر سحر کاوندی- دکتر محسن جاهد
تکامل و مسأله شر
همایش ملی علم و دین  با محوریت اخلاق
دانشگاه تربیت معلم سبزوار, سبزوار-ایران, 10 ارديبهشت 1386.  
National 2.  دکتر سحر کاوندی
شناخت انسان از منظر ملاصدرا
دهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین ملاصدرا- حکمت متعالیه و انسان
بنیاد حکمت اسلامی صدرا, تهران-ایران, 1 خرداد 1386.  
International 1.  Dr. Sahar Kavandi- Dr. Hosein Babaei
Does Education of Medical Ethics need to change?
Medical Education in a Flat World
Singapore-Singapore, 24 - 27 January 2008.