خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18906   بروزرسانی: 26-03-1398

Sahar Kavandi

مدیریت

1.       مدیر گروه رشته الهیات  دانشگاه زنجان از سال 1372 تا 1374

2.       مدیر گروه رشته الهیات دانشگاه زنجان از سال 1376 تا 1381

3.       مدیر گروه رشته الهیات و فلسفه دانشگاه زنجان  از سال 1381 تا 1383

4.       مدیر گروه فلسفه دانشگاه زنجان از سال 1383 تا 1385

5.       مدیر گروه فلسفه دانشگاه زنجان از سال 1385 تا 1387.

6.       مدیر گروه فلسفه دانشگاه زنجان از سال 1389 تا 1392.

7.       معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی از سال 1382 تا 1383.

8.       نماینده ریاست دانشگاه در کمیته منتخب دانشگاه از سال 1389 تاکنون.

9.       نماینده ریاست دانشگاه در امور بانوان دانشگاه از سال 1388 تاکنون.

10.   نماینده ریاست دانشگاه در شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1386 تاکنون.

11.   دبیر هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره از سال 1387 تاکنون.

12.   نماینده اعضای هیأت علمی در کمیته منتخب دانشکده از سال 1386 تا 1389.

13.   مدیر مسئول مجله «تأملات فلسفی» از سال 1387 تاکنون.

14.   سردبیر مجله «تأملات فلسفی» از سال 1391 تاکنون.

15.   عضو هیأت تحریریه مجله «تأملات فلسفی» از سال 1387 تاکنون.

16.  عضو هیأت تحریریه مجله «پژوهش های هستی شناختی» از سال 1390 تاکنون.

17.   دبیر علمی همایش علمی- پژوهشی جلوه های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی در سالهای 1386- 1387- 1388- 1389- 1390.

18.   استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر طی سال های 1382 تا 1388.

19.   استاد مشاور علمی و فرهنگی انجمن علمی دانشجویی گروه فلسفه از سال 1391 تاکنون.

                        20. عضو هیات ممیزه دانشگاه از سال 1391 تاکنون.

                  21. عضو و رییس کمیسیون تخصصی علوم انسانی از سال 1391 تاکنون.