خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19087   بروزرسانی: 26-03-1398

Sahar Kavandi

شرکت در کارگاههای آموزشی

1.       کارگاه آموزشی بین المللی علوم شناختی و نوروفلسفه.

2.       کارگاه فرهنگی- آموزشی اعضای هیأت علمی با عنوان «آشنایی با زبان و اندیشه مولوی» در مثنوی معنوی در زمستان 1391در دانشگاه زنجان.

3.       کارگاه فرهنگی- آموزشی اعضای هیأت علمی با عنوان «واکاوی مبانی علم مدرن» در زمستان 1391در دانشگاه زنجان.

4.       سلسله نشست های معرفت افزایی اساتید در بهار 1392در دانشگاه زنجان.

5.       کارگاه «آشنایی با اتوماسیون اداری و سامانه گلستان» در بهار 1392 در دانشگاه زنجان.