خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18863   بروزرسانی: 26-03-1398

Sahar Kavandi

شرکت در سمینارها و کنفرانسها

1.       کنگره بین المللی بزرگداشت ابن سینا- همدان.

2.       کنگره بین المللی بزرگداشت ملاصدرا- تهران.

3.       کنگره بین المللی بزرگداشت شیخ اشراق- زنجان.

4.       کنگره بزرگداشت حکیم سبزواری- سبزوار.

5.       کارگاه آموزشی بین المللی علوم شناختی و نوروفلسفه.

6.       کنگره بین المللی اخلاق پزشکی- تهران.

7.       کنگره بزرگداشت علامه طباطبایی- تبریز.

8.       کنگره علم و دین- سبزوار.

9.       شرکت در کنگره و سمینارهای مختلف علمی در زمینه فلسفه اسلامی و فلسفه اخلاق.