خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18863   بروزرسانی: 26-03-1398

Sahar Kavandi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

  1. عضو هیأت ممیزه مشترک دانشگاه های زنجان و تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از سال 1391 تاکنون.
  2. عضو شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1386 تاکنون.
  3. عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی از سال 1384 تاکنون.
  4. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه از سال 1384 تا 1386 .
  5. عضو هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاههای استان از سال 1386 تاکنون.
  6. عضو شورای فرهنگی دانشگاه از سال 1372 تاکنون.
  7. عضو کمیته ترفیع و ارتقای دانشکده از سال 1382 تا 1384 .
  8. عضو کمیته منتخب دانشکده از سال 1385 تاکنون.
  9. عضو شورای عالی راهبردی دانشگاه از سال 1389 تاکنون.
  10. عضو علی البدل هیأت منصفه از سال 1385 تا 1387 .