خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17443   بروزرسانی: 08-07-1398

Soheila Zarrin Ghalami

Publications in Journals

داخلي-ISC47.  علی ایزدی - سهیلا زرین قلمی -علی گنجلو
تاثیر نوع باکتری پروبیوتیک و افزودن عسل بر ویژگی¬های کیفی وحسی و زنده¬مانی پروبیوتیک¬ها در نوشیدنی تخمیری فراسودمند بر پایه برنج
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی (1397) . 
داخلي-ISC46.  ساناز ابراهیمی جم - سهیلا زرین قلمی -علی گنجلو
تولید نوشیدنی تخمیری بدون گلوتن بر پایه کینوا توسط باکتریهای پروبیوتیک
پژوهش های صنایع غذایی (1398) . 
داخلي-ISC45.  مهرداد موذنی- سهیلا زرین قلمی -علی گنجلو
تأثیر غنی سازی خمیر بربری با آرد کامل کینوا بر ویژگی های فارینوگرافی و کیفیت نان
پژوهش های صنایع غذایی (1397) . 
داخلي-ISC44.  عارف نوروزی- ماندانا بی مکر- علی گنجلو- سهیلا زرین قلمی
تأثیر پیش تیمار خیساندن بر سینتیک استخراج ترکیبات زیست فعال فنولی از برگ گیاه زولنگ (Eryngium caucasicum Trautv) به کمک امواج فراصوت
پژوهش های صنایع غذایی (1397) . 
داخلي-ISC43.  سهیلا زرین قلمی- ساناز ابراهیمی جم- علی گنجلو
مدل سازی تخمینی زنده مانی باکتریهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم ولاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در نوشیدنی تخمیری فراسودمند بر پایه کینوا
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی- (1397) . 
داخلي-ISC42.  علی گنجلو- ماندانا بی مکر- سهیلا زرین قلمی- مریم جلیلی صفریان
خصوصیات فیزیکی وابسته به رطوبت نخود فرنگی
International Food Research Journa (1397) . 
داخلي-ISC41.  کافیه بیگ زاده، سهیلا زرین قلمی
  تأثیر افزودن عسل و عرق نعناع بر ویژگیهای کیفی، حسی و زنده مانی باکتریهای پروبیوتیک در نوشیدنی تخمیری فراسودمند بر پایه سورگوم جوانه زده
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی (1396) . 
داخلي-ISC40.  زهره مختاری- سهیلا زرین قلمی- علی گنجلو
Evaluation of Chemical, Nutritional and Antioxidant Characteristics of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) Seed
Nutrition and food Sciences research (2018) . 
داخلي-ISC39.  فیروزه بذرافکن-سهیلا زرین قلمی- علی گنجلو
بررسی ترکیبات زیست فعال آب آلبالو تلخه (White Mahlab L)
علوم و صنایع غذایی ایران (1397) . 
International ISI38.  فیروزه بذرافکن-سهیلا زرین قلمی- علی گنجلو
Response surface optimization of conditions for debittering of white mahlab (Prunus mahaleb L.) juice using polystyrene resins
FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY (2017) . 
International ISI37.    ماندانا بی مکر- علی گنجلو- سهیلا زرین قلمی- الهام انصاریان
Ultrasound-assisted extraction of bioactive compounds from Malva sylvestris leaves and its comparison with agitated bed extraction techniqu
FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY (2017) . 
International ISI36.  یاسمن پودی- ماندانا بی مکر- علی گنجلو- سهیلا زرین قلمی
Intensification of bioactive compounds extraction from Feijoa (Feijoa sellowiana Berg.) leaves using ultrasonic waves
FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING (2018) . 
داخلي-ISC35.  یاسمن پودی- ماندانا بی مکر- علی گنجلو- سهیلا زرین قلمی
  بهینه‌سازی و بررسی مقایسه‌ای محتوای فنولی ترکیبات زیست فعال استخراج‌شده از برگ گیاه فیجوا (Feijoa sellowiana) به کمک امواج فراصوت
فناوری های نوین غذایی (1396) . 
داخلي-ISC34.  مریم جلیلی صفریان- علی گنجلو- ماندانا بی مکر- سهیلا زرین قلمی
  ارزیابی اثر پلی ساکاریدهای غلاف نخود فرنگی بر پایداری و رفتار جریانی امولسیون روغن در آب
علوم و صنایع غذایی ایران (1397) . 
داخلي-ISC33.  علیرضا فتوت - محسن لبافی- سهیلا زرین قلمی
اندازه گیری فلزات سنگین در برخی از سبزیهای خوراکی مزارع اطراف شهر زنجان با استفاده از روش پلاسمای جفت شده القایی–طیف سنجی نشری
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (1395) . 
داخلي-ISC32.  فیروزه بذرافکن -سهیلا زرین قلمی-علی گنجلو
تاثیر نوع حلال بر میزان ترکیبات زیست فعال و فعالیت ضداکساینده عصاره آلبالو تلخه
علوم و صنایع غذایی ایران (1396) . 
داخلي-ISC31.  عارف نوروزی- ماندانا بی مکر-علی گنجلو-سهیلا زرین قلمی
مدل‌سازی و بهینه‌سازی فعالیت ضد رادیکالی ترکیبات استخراج‌شده به کمک امواج فراصوت از برگ گیاه زولنگ (Eryngium caucasicum Trautv)
فناوری های نوین غذایی (1396) . 
داخلي-ISC30.  ماندانا بی مکر-علی گنجلو-سهیلا زرین قلمی-الهام انصاریان
  بهینه سازی استخراج ترکیبات با ارزش زیست فعال از برگ شاتوت به روش حلال متلاطم
علوم و صنایع غذایی ایران (1396) . 
International ISI29.  مریم جلیلی صفریان-علی گنجلو- ماندانا بی مکر- سهیلا زرین قلمی
Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction, Preliminary Characterization and In Vitro Antioxidant Activity of Polysaccharides from Green Pea Pods
Foods (2015) . 
داخلي-ISC28.  مریم جلیلی صفریان-علی گنجلو- ماندانا بی مکر- سهیلا زرین قلمی
تاثیر فراصوت بر استخراج پلی ساکاریدها از غلاف نخود فرنگی
علوم و صنایع غذایی ایران (1396) . 
داخلي-ISC27.  علی ایزدی-سهیلا زرین قلمی-علی گنجلو
  تولید نوشیدنی تخمیری فراسودمند بر پایه برنج حاوی شیرین‌کننده طبیعی عسل
علوم و صنایع غذایی ایران (1396) . 
داخلي-ISC26.  مجید شیر محمدی- سهیلا زرین قلمی
تاثیر روش استخراج و فراصوت بر بازده استخراج و ترکیبات زیست فعال عصاره اتانولی پودر دانه بزرک
علوم و صنایع غذایی ایران (1396) . 
داخلي-ISC25.  سهیلا زرین قلمی- مینا ختایی
تعیین برخی ترکیبات شیمیایی میوه و هسته نسترن کوهی
علوم و صنایع غذایی ایران (1396) . 
داخلي-ISC24.  سیمین حق نظری- سهیلا زرین قلمی
  تاثیر ویژگیهای کیفی مخمر نانوایی در تولید ضایعات نان (مطالعه موردی در شهر زنجان)
علوم و صنایع غذایی ایران (1395) . 
داخلي-ISC23.   سهیلا زرین قلمی- سیمین حق نظری سیمین نظری
بررسی برخی از عوامل موثر بر ضایعات نانهای سنتی شهر زنجان
علوم و صنایع غذایی ایران (1392) . 
International-ISC22.  سهیلا زرین قلمی، مریم ابراهیمی زهرا پیراوی ونک  علی گنجلو
Effects of cultivar and ripening stage of Iranian olive fruit on bioactive compounds and antioxidant activity of its virgin oil
International Food Research Journal (2015)  DOI: 1. 
National-ISC21.  مجید شیر محمدی   صدیف آزاد مرد  سهیلا زرین قلمی
امکان سنجی فرمولاسیون سس مایونز فراسودمند با افزودن پودر دانه بزرك
Feasibility of Formulation Functional Mayonnaise with Incorporating Flax seed Powder
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (1394صفحه 15. 
National-ISC20.  مجید شیر محمدی، صدیف آزاد دمیرچی، سهیلا زرین قلمی
تاثیر روش استخراج و فراصوت بر بازده استخراج و ترکیبات زیست فعال عصاره اتانولی پودر دانه بزرک
Feasibility of Formulation Functional Mayonnaise with Incorporating Flaxseed Powder
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (1394صفحه 15. 
National-ISC19.  سهیلا زرین قلمی، مینا ختایی
تعیین برخی ترکیبات شیمیایی میوه و هسته نسترن کوهی
Determination of Some chemical composition of Dog Rose fruit and seed
علوم و صنایع غذایی ایران (1396صفحه 15. 
National-ISC18.  سیمین حق نظری، سهیلا زرین قلمی
تاثیر ویژگیهای کیفی مخمر نانوایی در تولید ضایعات نان (مطالعه موردی در شهر زنجان)
Qualitative features of yeast used in Zanjan's bakeries
علوم و صنایع غذایی ایران (1395صفحه 15. 
National-ISC17.  علی ایزدی، سهیلا زرین قلمی، علی گنجلو
توليد نوشيدني تخميري فراسودمند بر پايه برنج حاوي شيرين كننده طبيعي عسل
Production of rice based functional fermented beverage contain honey natural sweetener
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 201 (1396صفحات 214-15. 
National16.  مصطفی حسینی -سهیلا زرین قلمی
افزایش ماندگاری نان بربری با اصلاح فرمولاسیون خمیر و روش بسته بندی
Increasing shelf life of Barbari bread with dough modification and packaging method
ماهنامه صنعت آرد و غذا شماره 36 (1392صفحه 37. 
National-ISC15.  سهيلا زرين قلمي ، سيمين حق نظري
بررسي برخي از عوامل موثر بر ضايعات نانهاي سنتي شهر زنجان
Evaluation of some effective factors on traditional bread wastage in Zanjan
مجله علوم و صنایع غذایی ایران شماره 37 (1392صفحه 45. 
National14.  سهیلا زرین قلمی، مینا خازنی
کاربردها، مزایا و ایمنی فناوری نانو در صنایع غذایی
ماهنامه صنعت آرد و غذا شماره 40 (1392صفحات 42-15. 
International13.  Mohamad Ali Sahari, Soheila Zaringhalami, Mohsen Barzegar, Zohreh Hamidi Esfehani
Fat bloom and polymorphism in chocolate prepared with modified tea seed oil
Journal of Tea Science Research Issue 1 (2013P. 6 DOI: 1. 
National12.  سهیلا زرین قلمی   مریم جلیلی صفریان
غنی سازی آرد گندم مورد استفاده در تهیه نان
Fortification of  wheat flour in bread making
ماهنامه صنعت آرد و غذا شماره 24 (1391صفحات 19-15. 
National11.  سهیلا زرین قلمی
 بررسی عوامل موثر بر کیفیت و ارزش تغذیه ای نانهای بدون گلوتن
ماهنامه صنعت ارد و غذا دوره 57 (1391صفحات 34-36. 
National10.  سهیلا زرین قلمی، محمد علی سحری، مرتضی ستاری
بررسی ویژگی ضدباکتریایی عصاره آناتو (نوربیکسین) در برابر برخی از باکتری­های بیماریزا
فصلنامه علوم و صنایع غذایی دوره 35 (1391صفحات 23-17. 
National9.  لیلا نمازی، محمد علی سحری، سهیلا زرین قلمی، کیاندخت قناتی 
امکان فرمولاسیون روغن فراسودمند از امگا 3 و امگا 6 از  دانه های  بزرک و گلرنگ و ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی  آن طی 4 ماه نگهداری
فصلنامه گیاهان دارویی دوره 4 شماره 40 (1390صفحات 144-159. 
National8.  سهیلا زرین قلمی، محمد علی سحری، محسن برزگر، زهره حمیدی
تهیه جانشین کره کاکائو و شکلات از روغن بذر چای استریفیه شده
فصلنامه علوم و صنایع غذایی دوره 7 شماره 2 (1389صفحات 9-17. 
National7.  سهیلا زرین قلمی
HACCPنماد سلامت مواد غذایی
فصلنامه نظام مهندسیکشاورزی و منابع طبیعی دوره 9 (1389صفحات 18-19. 
International6.  Soheila Zaringhalami, Mohammad Ali Sahari, Mohsen Barzegar, Zohreh Hamidi
Comparison of Chemical and Enzymatic Interesterification of Tea Seed Oil for the Production of Cocoa Butter Replacer
Current Nutrition & Food Science Vol. 8 Issue 2 (2012PP. 86-90. 
International5.  Soheila Zaringhalami, Mohammad Ali Sahari, Mohsen Barzegar, Zohreh Hamidi
Production of cocoa butter replacer by dry fractionation, partial hydrogenation, chemical and enzymatic  interesterification of tea seed oil
Food and Nutrition Science Vol. 3 (2012PP. 184-189. 
International4.   Soheila Zaringhalami, Mohammad Ali Sahari, Mohsen Barzegar, Zohreh Hamidi
Change in oil content, chemical properties,fatty acid composition and triacyglycerol species of tea seed oil during maturity period,
Journal of Food Biochemistry Vol. 35 (2012PP. 1161-1169. 
International3.  Soheila Zaringhalami, Mohammad Ali Sahari, Mohsen Barzegar, Zohreh Hamidi
Enzymatically modified tea seed oil as cocoa butter replacer in dark chocolate
International Jornal of Food Science and Technology Vol. 45 (2012PP. 540-545. 
International2.  Soheila Zaringhalami, Mohammad Ali Sahari, Zohreh Hamidi
Partial replacement of nitrite by annatto as color additive in sausage
meat science Vol. 81 (2009PP. 281-284. 
International1.  Soheila Zaringhalami, Mohammad Ali Sahari, Morteza Sattari
Antibacterial and preservative activity of commercial annatto extract in chemical defined medium and sausage
Green Farming Vol. 1 Issue 9 (2012PP. 18-21. 


Presentations in Seminars & Congress


National 26.  علی ایزدی سهیلا زرین قلمی  فیروزه بذرافکن
کاربرد ترکیبات ضد میکروبی طبیعی در نگهداری مواد غذایی
Application of natural antimicrobial compounds in food preservation
دومین همایش ملی در صنایع غذایی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف
دانشگاه ساری, ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  
National 25.  سمیه جعفری    سهیلا زرین قلمی  سجاد ولی نژاد
تاثیر روشهای نگهداری بر خواص آنتی اکسیدانی 
Effect of preservation method on antioidant properties
دومین همایش ملی در صنایع غذایی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف
دانشگاه ساری, ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  
National 24.  سجاد ولی نژاد،  سهیلا زرین قلمی
استفاده از ضایعات صنایع غذایی
The use of food wastes
دومین همایش ملی در صنایع غذایی، بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف
دانشگاه ساری, ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  
National 23.  مریم جلیلی، سهیلا زرین قلمی
بررسی خواص آنتی اکسیدانی محصولات واکنش میلارد
Study of antioxidant properties of Maillard reaction
همایش ملی در صنایع غذایی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف، 2
دانشگاه ساری, ساری-ایران, 28 - 30 بهمن 1393.  
National 22.  وحیده قهرمانپور، افشین توکلی، رضا فتوت، جعفر نیکبخت، سهیلا زرین قلمی
مطالعه تاثير تاريخ كاشت بر كارايي مصرف آب در ارقام بهاره گلرنگ
Effect of sowing date on water use efficiency in spring safflower cultivars
سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
موسسه تحقیقات اصلاح و نهال بذر, ایران, 4 - 6 شهريور 1393.  
National 21.  مجید شیرمحمدی، سهیلا زرین قلمی، سید حمید مرتضوی، یاسمن جعفری
  بررسی تاثیر نوع استخراج و تیمار اولتراسوند بر راندمان استخراج و ترکیبهای فنولی عصاره اتانولی پودر دانه بذرک
Assessment effects of extraction method and ultrasound treatment on extraction efficiency and phenolic compounds yield of flax seed ethanolic extract
  بیست و دومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان-ایران, 8 - 9 شهريور 1393.  
National 20.  علی ایزدی کندازی، سهیلا زرین قلمی
بررسی ترکیبات زیست فعال موجود در غلات جهت تولید و توسعه غذاهای فراسودمند
Evaluation of cereals bioactive compounds for the production and development of functional foods
اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی
پارک علم و فناوری, سیستان و بلوچستان-ایران, 25 تير 1393.  
National 19.  غلامرضا مجردی  زهرا  همدانی علی شمس  سهیلا زرین قلمی
عملیات نگهداری کشمش و بسته بندی های رایج آن
Common  operations for raisins storage and packaging  
اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی و دانشگاه دولتی و انجمنهای علمی مربوط, مشهد-ایران, 10 - 11 ارديبهشت 1393.  
National 18.  غلامرضا مجردی زهرا همدانی علی شمس سهیلا زرین قلمی
بررسی تطبیقی روش های سنتی و نوین تهیه کشمش
A comparative study of traditional and innovative methods of raisins production
اولین کنفرانس میان وعده های غذایی
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی و دانشگاه دولتی و انجمنهای علمی مربوطه, مشهد-ایران, 10 - 11 ارديبهشت 1393.  
National 17.  غلامرضا مجردی، زهرا همدانی، علی شمس، سهیلا زرین قلمی، رسول جهانبخش
راهکارهای کاهش ضایعات و بهینه سازی تهیه کشمش
Ways to reduce waste and optimize the raisins productin
21 کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی و انجمنهای علمی مربوطه, شیراز-ایران, 7 - 9 آبان 1392.  
National 16.   غلامرضا مجردی، همدانی زهرا،. علی شمس، سهیلا زرین قلمی جهانبخش رسول
 خشک کن های خورشیدی روشی نوین در تهیه کشمش مرغوب
Solar dryers, A new method for  high quality raisins production
21 کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
دانشگاه شیراز و دانشگاه دولتی و انجمنهای علمی مربوطه, شیراز-ایران, 7 - 9 آبان 1392.  
National 15.  مینا ختایی ، سید نجم الدین مرتضوی، سهیلا زرین قلمی، زهرا موذنی
مطالعه برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نسترن وحشی در اکوتیپ های استان زنجان
Studyof some morphological characteristics of Dog rose in Zanjan province
کنگره علوم باغبانی
دانشگاه بوعلی همدان و دانشگاه دولتی و انجمنهای علمی مربوطه, همدان-ایران, 4 - 6 شهريور 1392.  
National 14.  مینا خازنی اسکویی سهیلا زرین قلمی
بررسی ویژگیهای کیفی و ایمنی بسته بندی مواد غذایی با فناوری نانو
Quality and safety assessment of nanotechnology in food packaging
کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی
30 بهمن 1391.  
National 13.  سهیلا زرین قلمی   مینا خازنی اسکویی
بررسی ویژگیهای تغذیه ای و بهداشتی محصولات ارگانیک
Health and nutritional properties assessment of organic products
کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی
30 بهمن 1391.  
National 12.  مینا خازنی اسکویی  سهیلا زرین قلمی
مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی و روشهای کنترل آلودگی سالمونلا در فراورده های طیور
A review of antibiotic resistance and methods of Salmonella pollution control  in poultry products
دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور
27 بهمن 1391.  
National 11.  سمیه پرویزی  سهیلا زرین قلمی
بررسی خطرات بقایای فلزات سنگین و راههای تشخیص، پیشگیری و حذف آنها از مواد غذایی
Study of heavy metal residue and their assessment, prevention and elimination methods in foods
کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی
30 بهمن 1391.  
National 10.  یاسمن عباسی  سهیلا زرین قلمی
بررسی باقیمانده آنتی بیوتیکها و راههای کنترل و تشخیص آنها در شیر
Study of antibiotics residue and their control and assessment methods in milk
کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی
30 بهمن 1391.  
National 9.  فائزه صادقی  سهیلا زرین قلمی
بررسی خطرات باقیمانده آفلاتوکسینها و راههای تشخیص و کنترل آنها
Study of risks residue of Aflatoxin and their assessment and control methods
کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی
ایران-ایران, 30 بهمن 1391.  
National 8.  مریم ابراهیمی، سهیلا زرین قلمی
کاربرد نانوآنزیمها در صنایع غذایی
Application of nanoenzyme in Food Science
بهداشت و ایمنی غذا
شیراز-ایران, 25 آبان 1391.  
National 7.  مینا خازنی اسکویی،  سهیلا زرین قلمی
بررسی اثرات برخی از آلاینده ها و باقیمانده های شیمیایی بر ایمنی و بهداشت مواد غذایی
Evaluation of some pollutants and chemical residues effect on food hygiene and safety
بهداشت و ایمنی غذا
شیراز-ایران, 25 آبان 1391.  [Abstract ]
National 6.  مینا خازنی اسکویی، سهیلا زرین قلمی
مطالعه برخی از کاربردهای فیبر پکتین حاصل از تفاله چغندر قند در صنعت غذا
سی و چهارمین سمینار سالانه کارخانه های قند
سخنرانی  
National 5.  مریم ابراهیمی، سهیلا زرین قلمی
  مطالعه انواع باکتری­های بيماري­زا و غیر بیماری­زا در برخی از پنیرهای سنتی ایران 
نخستین کنگره ملی گاو شیری
پوستر  
National 4.  سهیلا زرین قلمی، محمد علی سحری، محسن برزگر، زهره حمیدی
مقایسه کارایی روش نوین استریفیه کردن آنزیمی با سایر روش های اصلاحی در تهیه جانشین کره کاکائو از روغن بذر چای
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی 
سخنرانی  
National 3.  سهیلا زرین قلمی، محمد علی سحری، محسن برزگر، زهره حمیدی
تهیه جانشین کره کاکائو با استریفیه کردن آنزیمی روغن بذر چای
ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی
سخنرانی  
National 2.  سهیلا زرین قلمی، محمد علی سحری، زهره حمیدی
تولید سوسیس فراسودمند با استفاده از آناتو به جای بخشی از نیتریت
کنفرانس ملی غذای عملگر
سخنرانی  
International 1. Leila Namazi, Mohammad Ali Sahari, Soheila Zaringhalami, Kiandokht Ghanati
Extraction and formulation of n-3 and n-6 from vegetable sources (flax and safflower seeds)
2nd international congress of food hygiene
خلاصه مقاله