خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18694   بروزرسانی: 08-07-1398

Soheila Zarrin Ghalami
سهیلا زرین قلمی
دانشیار

پست الکترونيکی
zaringhalami@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zaringhalami-soheila

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2432

فکس
(+98) 241 228 3202   +98 (0) 24 3228 12432

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی،