خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17443   بروزرسانی: 08-07-1398

Soheila Zarrin Ghalami

مدیریت

  • دبیر کنگره علوم و فن آوریهای نوین کشاورزی1390
  • مدیر گروه علوم صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان 1389 تا 1392
  • مدیر گروه علوم صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان 1395 -1397
  • همکاری در تدوین استانداردهای ملی ایران (دبیر و رئیس تدوین)
  • عضوهیات مدیره شرکت کیان زنگان مستقر در مرکز رشد دانشگاه زنجان (همکار اداره استاندارد زنجان)