خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17443   بروزرسانی: 08-07-1398

Soheila Zarrin Ghalami

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضویت در سازمان نظام مهندسی استان زنجان

 ناظر علمی انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه زنجان